MA drwy Ymchwil yn y Clasuron

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MA by Research 1Bl LlA
    MA by Research 2Fl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae’r radd MA trwy Ymchwil yn radd ymchwil a ddilynir dros gyfnod o un flwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan amser. Mae’r radd MA hon yn galluogi myfyrwyr i astudio yn ddwys unrhyw bwnc yn ymwneud ag ieithoedd, llenyddiaeth, athroniaeth, a diwylliant y byd Clasurol, o Homer i’r Ymerodraeth Rufeinig hwyrach, a derbyniad yr hen fyd i ddiwylliant modern.

Nodweddion Allweddol

Bydd myfyrwyr sy’n ymrestru ar y radd MA trwy Ymchwil yn y Clasuron yn astudio pwnc o’u dewis eu hunain ac yn llunio traethawd ymchwil annibynnol, gwreiddiol o 40,000 o eiriau ar bwnc Clasurol. Yn Abertawe, mae gallu helaeth o ran goruchwylio amrywiaeth eang o bynciau’n ymwneud â llenyddiaeth Roegaidd a Rhufeinig. Mae cryfderau ymchwil penodol yn cynnwys Llenyddiaeth Draethiadol Hynafol a derbyniad llenyddiaeth gynharach yn Ffuglen Helenistaidd ac Ymerodrol (o dan yr ymbarél  KYKNOS, Canolfan Ymchwil ar Lenyddiaeth draethiadol yr Hen Fyd Abertawe a’r Drindod Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan),Trasiedi Groegaidd, Athroniaeth Hynafol, a Meddylfryd Gwleidyddol Groegaidd a Rhufeinig.

Caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu ymwybyddiaeth fethodolegol a chânt eu cyflwyno i gysyniadau allweddol a thechnegau dehongli sy’n ffurfio astudio gwareiddiadau Gwlad Groeg a Rhufain. Mae’r rhaglen hon yn datblygu sgiliau ymchwil sydd eu hangen ar gyfer gwaith lefel uchel mewn unrhyw faes o’r Clasuron neu Wareiddiad Clasurol.

Mae’r Adran Hanes a’r Clasuron  yn rhan o Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (RIAH: http://www.swansea.ac.uk/riah/), sy’n trefnu nifer fawr o seminarau, cynadleddau a gweithgareddau ymchwil eraill. Mae gan fyfyrwyr fynediad at raglenni sgiliau a hyfforddiant a gynigir gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Brifysgol.

Disgrifiad

Mae'r MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer pobl a hoffai wneud gradd ymchwil gychwynnol, naill ai fel diweddglo unigol i'w hastudiaethau neu gyda golwg ar ymchwil bellach, ddilynol e.e. ar ffurf PhD. Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc ym meysydd hanes canoloesol, hanes modern cynnar neu hanes modern y gall staff ei oruchwylio (www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/hc/staff).

Ymholiadau cyffredinol - cysylltwch â:  Dr Fritz-Gregor Herrmann (f.g.herrmann@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MA drwy Ymchwil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol neu wedi gwneud profiad gwaith perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) achymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais a dilyn ei statws ar-lein yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline.

Cewch gofrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA by Research Llawn-amser £4,345 £14,950
MA by Research Rhan-amser £2,172.50 £7,450

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Cyflwynir traethawd hir heb fod yn fwy na 40,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy'n cyfrannu at ddealltwriaeth o'r gorffennol. Dilynir hyn gan arholiad llafar ar y traethawd ymchwil (arholiad viva voce, neu viva).  

 

Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau wedi gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau fod y wybodaeth uchod yn gywir ac yn ddiweddar ar adeg ei chyhoeddi ond nid oes modd i’r Coleg dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau. Noder y dylai’r dudalen hon bob amser gael ei darllen ar y cyd â rheoliadau’r Brifysgol sy’n rheoli graddau ymchwil http://www.swansea.ac.uk/registry/academicguide/.