MA drwy Ymchwil mewn Llwyfannu / a Sgrinio yn Ewrop

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA by Research 1Bl LlA
  MA by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech ddatblygu arbenigedd mewn drama a / neu sinema gyda chanolbwynt ar Ewrop, gallai’r radd hon fod y radd i chi. Mae gennym arbenigedd yn Theatr Epig Bertolt Brecht, Mynegiadaeth Almaenaidd a Swrealaeth Ffrengig, yn ogystal â phrif gyfarwyddwyr Sinema Ewropeaidd. Rydym yn cynnig goruchwyliaeth ar y cyd ag Astudiaethau Americanaidd, Ysgrifennu Creadigol, Llenyddiaeth Saesneg neu Gymraeg fel y bo’n briodol ac rydym â diddordeb arbennig mewn prosiectau sy’n archwilio trosglwyddiadau diwylliannol o Gyfandir Ewrop i Gymru yn benodol ac i Ynysoedd Prydain ar sail ehangach. Gall eich prosiect ganolbwyntio ar ddrama neu sinema neu gyfuniad o’r ddau.

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil mewn Llwyfannu / a Sgrinio yn Ewrop yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (gan amlaf yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Nodweddion Allweddol:

 

 • Goruchwylio deuol gan arbenigwyr a chanddynt wybodaeth arbenigol gyfatebol mewn dau faes gwahanol.
 • Cyfle i ennill a defnyddio sgiliau iaith.
 • Mae’n bosibl y bydd prosiectau â chanolbwynt ar yr ieithoedd Rhamantaidd (Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg) ac sy’n gysylltiedig â drama / sinema, yn cymhwyso ar gyfer Bwrsariaeth Maney ffioedd llawn.

 

Mae disgwyl i fyfyrwyr ymchwil fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para am gyfnod o un flwyddyn (astudio'n llawn amser) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Disgrifiad

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil mewn Llwyfannu / a Sgrinio yn Ewrop yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n dymuno cael:

 • cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;
 • profiad o gwrs gradd ymchwil heb orfod ymrwymo i gwrs PhD o'r cychwyn, ac yn cadw'r opsiwn i uwchraddio i gymhwyster MPhil neu PhD. 

Byddwch yn mynychu cyfres o gyrsiau hyfforddi a chewch eich goruchwylio’n rheolaidd pan fyddwch yn darllen o gwmpas eich pwnc ac / neu’n casglu’ch data a’ch deunyddiau. Byddwch yn ysgrifennu traethawd rhagarweiniol 5000 mil gair yn y tymor cyntaf ac erbyn hynny byddwch hefyd wedi dylunio amlinelliad ac wedi llunio crynodeb. Byddwch yn cytuno ar gyfres o gerrig milltir a dyddiadau cau ar y cyd â’ch tîm goruchwylio profiadol a fydd yn eich cefnogi ym mhob cam o’ch taith ymchwil.    

Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer. Dylech anfon e-bost at aelod o staff academaidd yn y maes priodol cyn gwneud cais (mae manylion ar dudalennau staff yr adran).

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â:  Yr Athro Julian Preece (j.e.preece@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MA drwy Ymchwil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol neu wedi gwneud profiad gwaith perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais ar-lein a thraciwch statws eich cais ar http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline/

Gallwch gofrestru ym Medi, Ionawr, Ebrill neu Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA by Research Llawn-amser £4,345 £14,500
MA by Research Rhan-amser £2,172.50 £7,250

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Bydd angen i chi gyflwyno traethawd ymchwil o hyd at 40,000 o eiriau sy'n dangos cyfraniad sylweddol i'r maes dan sylw. Yn dilyn hyn, bydd arholiad llafar am y traethawd ymchwil (viva) gan ddau arholwr. Nid eich goruchwylwyr fydd yr arholwyr a bydd un ohonynt yn arholwr allanol.