MA drwy ymchwil mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA by Research 1Bl LlA
  MA by Research 2Fl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae'r Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud ymchwil ôl-raddedig ar lefel MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol, yn enwedig i bynciau sy'n ymwneud â chaffael ail iaith, dwyieithrwydd, dysgu geirfa, ieithyddiaeth corpws a dadansoddi mynegiant.

Nodweddion Allweddol

Mae MA drwy Ymchwil mewn Iaith Saesneg yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â phrosiect a ysbrydolir gan eich diddordebau penodol chi yn gyfan gwbl. Byddai'r cymhwyster yn sylfaen dda ar gyfer mynd ymlaen i waith doethurol. Fel arall, bydd prawf o'ch gallu i ymgymryd ag ymchwil annibynnol ym maes Ieithyddiaeth Gymhwysol yn hwb i'ch rhagolygon cyflogaeth ym maes addysgu iaith Saesneg, ond hefyd y tu allan i'r byd academaidd (er enghraifft, y cyfryngau, cyhoeddi, y Gwasanaeth Sifil neu addysg).

Byddwch yn cael eich goruchwylio’n agos gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu cofnodi a chytunir ar nodau bob tro. Mae'n ofynnol i’r holl fyfyrwyr ymchwil Iaith Saesneg gymryd rhan mewn cyrsiau sgiliau a hyfforddi a gynigir gan y Coleg a'r Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a symposiwm ôl-raddedig yr adran a gynhelir bob blwyddyn ym mis Mehefin, ac yng nghynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para flwyddyn (astudio'n amser llawn) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Disgrifiad

Byddai'r MA drwy Ymchwil mewn Iaith Saesneg yn addas i'r rhai a hoffai gael rhyddid i archwilio pwnc o'u dewis, dan oruchwyliaeth agos dau academydd profiadol, ond heb fynd i ddosbarthiadau rheolaidd (sy'n ofyniad rhaglenni a addysgir); cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig; profiad o radd ymchwil heb ymrwymo i PhD o’r cychwyn.  Gwahoddir cynigion ymchwil i unrhyw bwnc Iaith Saesneg y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer. Fe'ch cynghorir i anfon e-bost at aelod o'r staff academaidd yn y maes dan sylw cyn cyflwyno cais (mae manylion ar dudalennau gwe staff yr adran).

Gofynion Mynediad

MA drwy Ymchwil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol neu wedi gwneud profiad gwaith perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) achymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbynio

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais a dilyn ei statws ar-lein yn www.swansea.ac.uk/applyonline.

Cewch gofrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA by Research Llawn-amser £4,345 £14,800
MA by Research Rhan-amser £2,172.50 £7,400

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Byddwch yn cyflwyno traethawd ymchwil ysgolheigaidd hyd at 40,000 o eiriau, mewn fformat graenus ynghyd â chyfeirnodau gofalus, sy'n dangos cyfraniad sylweddol at y maes pwnc. Yn dilyn hyn, bydd arholiad llafar ar y traethawd ymchwil (viva) gan ddau arholwr. Nid eich goruchwylwyr fydd yn eich arholi a bydd un ohonynt yn arholwr allanol. 

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae tua 70 o'r ôl-raddedigion sy'n astudio yn Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Abertawe ar hyn o bryd yn ymchwilwyr sy'n gweithio ar draethawd hir MA, MPhil neu PhD. Mae pob un yn cael ei oruchwylio gan ddau aelod o staff, y mae 60% o'u cyhoeddiadau ymchwil eu hunain wedi cael eu graddio'n 'ardderchog yn rhyngwladol' neu'n 'arwain y ffordd yn fyd-eang' yn ymarfer REF 2008. Rydym yn goruchwylio prosiectau rhyngddisgyblaethol, yn ogystal â meysydd traddodiadol y ddisgyblaeth - er enghraifft, astudiaethau iaith, ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth (o'r canol oesoedd hyd heddiw) a damcaniaeth feirniadol a diwylliannol. Os oes gennych syniad am brosiect ymchwil, cysylltwch â ni i'w drafod yn anffurfiol cyn cyflwyno cais.

Yn aml, bydd ôl-raddedigion yn ymuno â chanolfan ymchwil, e.e.GENCAS neu CREW lle maent yn cydweithio â myfyrwyr eraill a staff mewn ystafelloedd ymchwil arbennig. Mae myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith yn amgylchedd cyfeillgar cynhadledd flynyddol i ôl-raddedigion ein Sefydliad Ymchwil; seminarau ymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a gynhelir bob pythefnos; a gweithdy misol y Rhaglen Ysgrifennu Creadigol . Cafodd ein hamgylchedd ymchwil sgôr o 100% o ran bod yn 'ardderchog yn rhyngwladol' yn REF 2008 ac mae myfyrwyr ymchwil yn helpu staff i drefnu rhaglen fywiog o gynadleddau, darlleniadau a pherfformiadau ar y campws ac yng nghanolfannau celfyddydau eraill y ddinas. Yn ogystal â chael cyflwyniad i ymgymryd ag ymchwil academaidd a'i lledaenu, caiff myfyrwyr doethurol y cyfle i addysgu is-raddedigion er mwyn paratoi ar gyfer gyrfa academaidd. Rydym yn darparu mannau astudio â chyfrifiaduron ac ystafelloedd cyffredin i ôl-raddedigion, hyfforddiant ymchwil a gwasanaethau swyddog ymchwil a llyfrgellydd pwnc.

Dyfyniadau myfyrwyr blaenorol

Sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe?

"Roeddwn i wrth fy modd yn astudio am ddoethuriaeth yn Abertawe. Yn ogystal â chael cymorth ardderchog gan fy ngoruchwyliwr, roeddwn hefyd yn rhan o gymuned ddeallusol ysgogol o ôl-raddedigion ac academyddion. Roedd yr ymdeimlad o gyfeillgarwch yma'n elfen bwysig iawn i mi. Ers i mi raddio, mae Abertawe wedi rhoi hwb allweddol i'm gyrfa, gan arwain at gyfleoedd mewn sefydliadau addysg uwch eraill yng Nghymru a swydd academaidd foddhaol iawn yn y Brifysgol Agored". (Dr Anthony Howell)

"Roeddwn yn mwynhau ymchwilio i ffynonellau gwreiddiol - roedd mynd i archifau llawysgrifau'r llyfrgell a darllen llythyrau o ganrifoedd yn ôl bob amser yn hynod gyffrous. Roeddwn i hefyd yn awyddus i ddeall strwythurau perthnasoedd newydd drwy gyd-destun hanesyddol - yn sicr, roedd pwysigrwydd gwleidyddol gan y traethawd hir i mi."(Dr Redfern Barrett)

"Yn 2002, des i ar draws nofel gan Stevie Davies yn fy llyfrgell leol. Gallwch ddychmygu fy syndod pan welais enw Stevie fel Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2003. Cyflwynais ddetholiad o'm gwaith a ches i fy nerbyn i'r MA mewn Ysgrifennu Creadigol ac i'r Cyfryngau. Mentrais aros i wneud PhD a chydag arweiniad amyneddgar a gofalgar Stevie, llwyddais i gyflawni rhywbeth a oedd wedi ymddangos yn amhosib i mi - Doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol."(Dr Anne Lauppe-Dunbar, Darlithydd Ysgrifennu Creadigol. [www.anne@annelauppedunbar.com])

REF 2014

Sylwadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 am Ymchwil Ôl-raddedig yn Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Abertawe…

 • mae’r amgylchedd yn yr Adran yn ‘addas ar gyfer cynhyrchu ymchwil sydd yn rhyngwladol ragorol o leiaf ac ar ei orau o’r radd flaenaf yn fyd-eang’ …
 • ystyriwyd bod y trefniadau ar gyfer Ôl-raddedigion yn rhai o’r radd flaenaf yn fyd-eang’.
 • ‘mae tystiolaeth glir o ddatblygiad diwylliant ymchwil lle mae myfyrwyr ymchwil wedi’u hintegreiddio’n llawn’ 
 • ‘mae recriwtio’n gryf’
 • ‘mae trefniannau ardderchog o ran cefnogaeth, hyfforddiant a chyflogadwyedd’.

Crynhoi: ‘Gwna’r uned gyfraniad rhagorol i iechyd y ddisgyblaeth’.