MA drwy Ymchwil mewn Hanes yr Henfyd

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MA by Research 1Bl LlA
    MA by Research 2Fl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae MA drwy Ymchwil yn radd ymchwil sy'n para blwyddyn i fyfyrwyr amser llawn neu ddwy flynedd i fyfyrwyr rhan-amser. Mae'r radd MA hon yn caniatáu i fyfyrwyr wneud astudiaeth fanwl o bwnc sy'n gysylltiedig â hanes, diwylliant neu archeoleg y byd claursol, o Roeg Fyseneaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig.

Nodweddion Allweddol

Mae arbenigedd yr Adran Hanes a’r Clasuron yn ymestyn o ddiwylliannau ac ieithoedd hynafol yr Hen Aifft, Gwlad Groeg, a Rhufain i hanes ugeinfed ganrif hwyr ac unfed ganrif ar hugain gynnar Ewrop. Mae ymchwil ein staff a’n hôl-raddedigion yn rhan hanfodol o fywyd yr adran, ac mae’n golygu bod Abertawe yn lle deinamig, cyffrous, ac ysgogol i astudio.

Mae Hanes a’r Clasuron yn rhan o Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (http://www.swansea.ac.uk/riah/), sy’n trefnu nifer fawr o seminarau, cynadleddau, a gweithgareddau ymchwil eraill. Hefyd mae nifer o grwpiau ymchwil sy’n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer staff ac ôl-raddedigion, yn cynnwys: Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, y Ganolfan ar gyfer Ymchwil i Lenyddiaeth Naratif yr Hen Fyd (KYKNOS), Canolfan Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar (MEMO), a Chanolfan Ymchwil Rhyw, Diwylliant a Chymdeithas (GENCAS).

Anogir myfyrwyr i feithrin ymwybyddiaeth fethodolegol a chânt eu cyflwyno i gysyniadau a thechnegau dehongli allweddol sy'n llunio astudio gwareiddiadau hynafol yn y byd modern. Mae'r rhaglen hon yn meithrin y sgiliau ymchwil sy'n angenrheidiol ar gyfer gwaith ar lefel uchel mewn unrhyw faes o Hanes yr Henfyd. 

Mae gan fyfyrwyr fynediad i raglenni sgiliau a hyfforddiant a gynigir gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Brifysgol.

Disgrifiad

Mae'r MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer pobl a hoffai wneud gradd ymchwil gychwynnol, naill ai fel diweddglo unigol i'w hastudiaethau neu gyda golwg ar ymchwil bellach, ddilynol e.e. ar ffurf PhD. Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc y gall staff ei oruchwylio (www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/hc/staff).

Ymholiadau cyffredinol - cysylltwch â:  Dr Fritz-Gregor Herrmann (f.g.herrmann@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MA drwy Ymchwil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol neu wedi gwneud profiad gwaith perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) achymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais a dilyn ei statws ar-lein yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline.

Cewch gofrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA by Research Llawn-amser £4,345 £15,600
MA by Research Rhan-amser £2,172.50 £7,800

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Cyflwynir traethawd hir heb fod yn fwy na 40,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy'n cyfrannu at ddealltwriaeth o'r gorffennol. Dilynir hyn gan arholiad llafar ar y traethawd ymchwil (arholiad viva voce, neu viva).  

 

Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau wedi gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau fod y wybodaeth uchod yn gywir ac yn ddiweddar ar adeg ei chyhoeddi ond nid oes modd i’r Coleg dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau. Noder y dylai’r dudalen hon bob amser gael ei darllen ar y cyd â rheoliadau’r Brifysgol sy’n rheoli graddau ymchwil http://www.swansea.ac.uk/registry/academicguide/.