MA drwy Ymchwil mewn Dyniaethau Digidol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA by Research 1Bl LlA
  MA by Research 2Fl LlA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae gan y Dyniaethau Digidol yn Abertawe gryfderau ymchwil mewn rhaglenni digidol arloesol ac astudiaethau beirniadol o ddiwylliant digidol mewn sawl maes, gydag ymchwilwyr yn y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol yn cydweithio â Chyfrifiadurwyr. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys rhaglenni a dyfeisiau ar gyfer sector treftadaeth y DU ac yn rhyngwladol; hanes deallusol a llenyddol; golygu digidol; rhaglenni mapio arloesol; ieithyddiaeth gymhwysol a chyfieithu; y cyfryngau torfol digidol a'r cyfryngau arbrofol; diwylliannau ar-lein; addysgeg ddigidol; diogelwch digidol; rhyfel a throseddu; ac effeithiau cymdeithasol technolegau digidol mewn gwledydd cyfoethog a thlawd. Rydym yn gartref i Ganolfan y Celfyddydau a'r Dyniaethau Digidol (CODAH), sy'n cysylltu ymchwilwyr y celfyddydau a'r dyniaethau, gwyddor gymdeithasol a chyfrifiadura.

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil mewn Dyniaethau Digidol yn  rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (gan amlaf yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Bydd yn cynnig y rhyddid i chi ymchwilio i bwnc o'ch dewis a datblygu methodoleg o dan oruchwyliaeth fanwl dau academydd profiadol, heb orfod mynd i ddosbarthiadau rheolaidd fel sy'n ofynnol gan raglenni a addysgir.

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro.

Mae disgwyl i holl fyfyrwyr ymchwil Dyniaethau Digidol fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para am gyfnod o un flwyddyn (astudio'n llawn amser) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Disgrifiad

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n dymuno cael:

 • cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;
 • profiad o gwrs gradd ymchwil heb orfod ymrwymo i gwrs PhD o'r cychwyn. 

Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc Dyniaethau Digidol y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer. Dylech anfon e-bost at aelod o staff academaidd yn y maes priodol cyn gwneud cais (mae manylion ar dudalennau staff yr adran).

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â:  Yr Athro Julian Preece (j.e.preece@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MA drwy Ymchwil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol neu wedi gwneud profiad gwaith perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais a dilyn ei statws ar-lein yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline.

Cewch gofrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA by Research Llawn-amser £4,345 £14,500
MA by Research Llawn-amser £4,345 £14,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Amgylchedd a Arbenigedd Staff

Gall y Dyniaethau Digidol frolio amgylchedd ymchwil ac addysgu deinamig sydd eisoes wedi ennill sylw ac ariannu gan gyrff allanol, megis y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC), Ymddiriedolaeth Wellcome a'r UE, a fwyaf diweddar, grant gwerth sawl miliwn gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ar gyfer “CHERISH-DE”.

Mae staff Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (COAH) sydd ag arbenigedd perthnasol wedi'u lleoli yn holl Adrannau COAH (Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu; Iaith a Llenyddiaeth Saesneg; Hanes a'r Clasuron; ac Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol). Mae staff COAH yn gweithio'n agos ar ymchwil digidol gyda staff mewn Colegau eraill, yn enwedig y Coleg Gwyddoniaeth (cartref Cyfrifiadureg a Daearyddiaeth), Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (Seicoleg, Iechyd Cyhoeddus a Data Iechyd) a Choleg y Gyfraith (Troseddeg).

Mae gan ymchwil Cyfrifiadureg yn Abertawe gryfderau penodol mewn rhyngweithio rhwng dyn a chyfrifiadur; cyfrifiadura hollbresennol; dyfeisiau i gymunedau â chyfyngiad ar adnoddau; gwybodeg a chymwysiadau meddygol; cyfrifiadura gweledol; delweddu data; a chyfrifiadureg ddamcaniaethol.

Asesu

Bydd angen i chi gyflwyno traethawd ymchwil o hyd at 40,000 o eiriau sy'n dangos cyfraniad sylweddol i'r maes dan sylw. Yn dilyn hyn, bydd arholiad llafar am y traethawd ymchwil (viva) gan ddau arholwr. Nid eich goruchwylwyr fydd yr arholwyr a bydd un ohonynt yn arholwr allanol.