Ar ôl eich gradd ymchwil

Pa ddewisiadau sydd gennych ar ôl gradd ymchwil?

Yn nhermau ystadegol, mae graddedigion PhD yn fwy tebyg o gael swydd na graddedigion gyda gradd gyntaf yn unig. Felly, beth maent yn ei wneud ar ôl iddynt raddio?

Tybir bod graddedigion doethurol yn gyflogadwy iawn mewn ystod eang o swyddi. Cafodd astudiaeth ddiweddar o raddedigion doethurol yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf fod 50% yn cael eu cyflogi ym maes addysg, ond bod y 50% arall yn rhoi eu sgiliau arbenigol, a'u sgiliau generig lefel uchel, ar waith mewn ystod eang o swyddi amrywiol.  Y meysydd mwyaf arwyddocaol oedd:

 • Gweithgynhyrchu
 • Cyllid
 • Busnes a TG
 • Iechyd
 • Gweinyddiaeth gyhoeddus 

Pa ddewisiadau sydd gennych, felly?

Gyrfa yn y byd academaidd

Ar ôl iddynt dreulio rhwng 3 a 5 mlynedd yn gwneud eu hymchwil ar gyfer y PhD, nid yw'n syndod, efallai, bod llawer yn parhau i weithio ym maes ymchwil ac addysg. Mae 23% o raddedigion doethurol yn mynd ymlaen i weithio'n ymchwilwyr mewn sefydliadau addysg uwch, a 14% ohonynt yn ddarlithwyr. Mae PhD yn hanfodol i unrhyw un sydd â'i bryd ar yrfa academaidd.

Gwneud y gorau o'ch amser yn fyfyriwr PhD:

 • Rhwydweithio - mynychu cynadleddau, seminarau, a darlithoedd i sicrhau cwrdd â'r bobl sy'n gweithio yn eich maes
 • Cyflwyno papurau mewn cynadleddau, seminarau, a chystadlaethau poster i godi ymwybyddiaeth amdanoch chi a'ch gwaith
 • Cyhoeddi - mae cydweithredu â'r rhai yr ydych wedi bod yn rhwydweithio â hwy yn ffordd dda o gael eich enw mewn cylchgronau gwyddonol
 • Dysgu - ymgymryd â gweithgarwch megis cynnal sesiynau arddangos i fyfyrwyr, goruchwylio, darlithio, arwain seminarau, ac asesu
 • Hyfforddiant a datblygu - yn ogystal â chymwysterau dysgu ac addysgu, a thechnegau ymchwil neu ddadansoddi sy'n berthnasol i'ch pwnc, dylech ddatblygu sgiliau cyffredinol, er enghraifft gwneud cyflwyniadau, rheoli'ch amser, neu ysgrifennu academaidd

Ar ôl i chi gwblhau'ch PhD:

 • Chwilio am gyfleoedd ymchwil ôl-ddoethurol trwy chwilio am swyddi ar wefannau megis www.jobs.ac.uk, www.findapostdoc.com, a jobs.timeshighereducation.co.uk
 • Parhau i ddatblygu elfennau o'r ymchwil yn eich thesis, yn ogystal â'ch ymdrechion i gyhoeddi a thraddodi papurau cynhadledd
 • Ymgeisio am gyllid ymchwil - mae tystiolaeth bod gennych brofiad o ysgrifennu ceisiadau grant, ac o unrhyw lwyddiant wrth sicrhau cyllid, yn allweddol
 • Parhau i ddefnyddio'ch sgiliau rhwydweithio, gan gadw mewn cysylltiad ag academyddion yn eich maes. Efallai y bydd swydd ar gael gyda nhw cyn hir, neu efallai eu bod yn ceisio am ariannu a fydd yn creu cyfle o fewn eu grŵp ymchwil
 • Sicrhau bod gennych cv academaidd cyfredol - gan roi copi i'ch canolwyr i oleuo unrhyw eirda y byddant yn ei ysgrifennu drosoch

Gyrfa y tu allan i'r byd academaidd

Nid gyrfa academaidd yw'r unig ddewis ar ôl gwneud PhD, o bell ffordd.  Byddwch wedi datblygu sgiliau ymchwil arbenigol a dwys a fydd o fantais mewn ystod o swyddi ymchwil a swyddi eraill.

Ymchwil

Mae galw mawr am ymchwilwyr ym maes diwydiant ac yn y Gwasanaeth Sifil. Mae swyddi ymchwil y tu allan i'r byd academaidd fel arfer yn cynnwys rhyw agweddau ar reoli prosiect, gan roi cyfle i chi ddatblygu'ch sgiliau rheoli.

Bydd sefydliadau ymchwil masnachol yn mynnu eich bod yn canolbwyntio ar eu blaenoriaethau busnes.  Mae hyn yn wahanol i'r sefyllfa yn y byd academaidd, lle cewch fwy o ryddid, fel arfer, i ddatblygu'ch diddordebau ymchwil eich hunain.

Swyddi nad ydynt yn ymwneud ag ymchwil

Gwerthfawrogir graddedigion doethurol y tu allan i feysydd addysg ac ymchwil, gan fod cyflogwyr yn cydnabod y sgiliau a'r wybodaeth ehangach sydd ganddynt. Mae gan wefan 'Prospects'  sawl enghraifft o ddiwydiannau lle byddai'r sgiliau a ddysgwch yn ystod eich PhD o fantais, gan gynnwys, ymhlith eraill:

 • Y Gwasanaeth Sifil
 • Ymgynghori
 • Eiddo Deallusol
 • Gweinyddiaeth Prifysgol
 • Y trydydd sector

Mae cyflogwyr yn chwilio am sgiliau 'caled' megis gwybodaeth, gallu, ieithoedd tramor, a sgiliau TG. Ond maent hefyd yn gwerthfawrogi sgiliau trosglwyddadwy cryf - gan gynnwys gwaith tîm, ymwybyddiaeth fasnachol, sgiliau cyfathrebu da ar lafar ac mewn ysgrifen, a'r gallu i ddatrys problemau. Rhaid i'ch cv fod yn bendant iawn wrth ddangos sut mae'r sgiliau a enillir trwy wneud eich gradd ymchwil yn drosglwyddadwy ac ar lefel uchel, er enghraifft:

 • Mae'ch thesis yn dangos arbenigedd a phrofiad o ran dehongli a thrin data ac ysgrifennu adroddiadau
 • Mae'ch aelodaeth o'r grŵp ymchwil perthnasol yn dangos gwaith tîm a chreadigrwydd
 • Mae cynnal arbrofion a rhoi methodoleg ar waith ar gyfer eich prosiect ymchwil yn profi eich bod wedi datblygu sgiliau rheoli prosiect, a'ch bod yn hyfedr wrth ddatrys problemau.