Ar ôl i chi wneud cais

Byddwn yn cydnabod derbyn eich cais drwy e-bost (ceisiadau ar-lein) neu drwy lythyr (ceisiadau papur) o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Os nad ydych wedi anfon eich holl ddogfennau cefnogi gyda’ch cais, gwnewch hynny cyn gynted â phosibl er mwyn inni fedru ystyried eich cais a gwneud penderfyniad ynghylch cynnig lle i chi ai peidio. Nodwch eich rhif myfyriwr Abertawe ar bob gohebiaeth gyda ni.

Caiff eich cais ei ystyried yn “gyflawn” ar ôl derbyn eich dogfennau cefnogi. Bydd eich cais wedyn yn cael ei brosesu gan y Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion a’i anfon at y Tiwtor Derbyn perthnasol yn y Coleg priodol i gael penderfyniad.

Ein penderfyniad

Ar ôl ei ystyried gan y Tiwtoriaid Derbyn yn y Colegau Academaidd, rhoddir gwybod i chi:

 • Ein bod yn cynnig lle i chi
 • Eich bod yn cael eich gwahodd am gyfweliad
 • Nad ydym yn gallu cynnig lle i chi

Ar gyfer ceisiadau gradd Meistr a addysgir, ar ôl i ni dderbyn yr holl ddogfennau cefnogi angenrheidiol, ein nod yw rhoi gwybod i chi am ein penderfyniad (neu eich gwahodd i gyfweliad) o fewn 10 diwrnod gwaith o’r dyddiad yr ydym wedi cydnabod derbyn eich cais.

Ar gyfer ceisiadau gradd ymchwil, ein nod yw gwneud penderfyniad o fewn 4 i 6 wythnos, yn dibynnu ar yr wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnom (er enghraifft, manylion pellach am eich cynnig ymchwil).

Byddwch yn derbyn cynnig amodol neu ddiamod gennym ni, neu byddwn yn eich hysbysu nad ydym yn gallu cynnig lle i chi. Byddwn yn eich hysbysu o’n penderfyniad trwy lythyr (anfonir copi o’r llythyr drwy e-bost i ymgeiswyr rhyngwladol). Caiff llythyrau cynnig i ymgeiswyr yn y Deyrnas Unedig eu hanfon drwy bost dosbarth cyntaf. Mae amseroedd postio Airmail o’r Deyrnas Unedig yn amrywio yn dibynnu ar y wlad yr anfonir y llythyr iddi.

Cyfweliadau

Nid yw’r rhan fwyaf o raglenni yn gofyn am gyfweliad fel rhan o’r broses ddethol. Os oes angen cyfweliad, rhoddir gwybod i chi am ddiben a fformat y cyfweliad gan y Coleg er mwyn i chi gael gwybod beth i’w ddisgwyl a sut y mae hyn yn cyd-fynd â’r broses ddethol gyffredinol.

Mae rhai cyrsiau Meistr (yn benodol yn yr Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg) yn gofyn i ymgeiswyr ddarparu gwaith ysgrifenedig ychwanegol er mwyn cefnogi eu cais.

 

Gwestiynau a ofynnir yn aml

 

 • Faint o amser fydd cyn i chi wneud penderfyniad?

Fel arfer, dylai ymgeiswyr ar gyfer gradd meistr a addysgir dderbyn llythyr penderfyniad o fewn 9 diwrnod gwaith, a dylai ymgeiswyr ar gyfer graddau ymchwil glywed o fewn 19 diwrnod gwaith.  Sylwer: Os oes gwall ar eich ffurflen gais, bydd oedi wrth ystyried eich cais.

 

 • Rydw i wedi derbyn neges trwy'r ffurflen gais arlein sy'n dweud 'Gwnaed Penderfyniad', ond nid wyf wedi derbyn y penderfyniad. Pryd byddaf yn clywed gennych?

Fel arfer, cewch lythyr penderfyniad trwy e-bost o fewn 2 ddiwrnod gwaith ar ôl derbyn y neges 'Gwnaed Penderfyniad'. Golyga'r neges 'Gwnaed Penderfyniad' fod y Tiwtor Derbyn wedi dod i benderfyniad, ond bod hyn heb ei brosesu gan y Swyddfa Derbyn na'i wirio gan y Rheolwr Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig. Os nad ydych wedi derbyn llythyr penderfyniad AR ÔL dau ddiwrnod gwaith llawn, cysylltwch â ni trwy e-bost yn: postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk

 

 • Sut allaf gofrestru ar gyfer un o'ch Diwrnodau Agored?
  • Cewch archebu lle ar ein gwefan: www.swansea.ac.uk/cy/ôl-raddedig/diwrnodagored
  • Mae croeso i bob ymgeisydd ymweld â'r Brifysgol yn annibynnol ar unrhyw adeg, gan na chyfyngir ar fynediad i'r Brifysgol.  Fodd bynnag, dylech drefnu apwyntiad gyda’r Tiwtor Derbyn os ydych eisiau cael cipolwg ar y Coleg a chyfarfod ag aelod o staff.
  • Os ydych chi am edrych ar lety'r Brifysgol hefyd, dylech drefnu hynny trwy'r swyddfa Llety (accommodation@abertawe.ac.uk)

 

 • Rydw i wedi derbyn neges yn fy hysbysu y caiff fy nghais ei ganslo gan nad wyf wedi cyflwyno'r dogfennau cywir. Nid oes gen i'r dogfennau sydd eu hangen arnoch. Beth allaf ei wneud?

Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn yn:  postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk neu trwy ffonio: +44 (0) 1792 295358 a gallwn roi rhagor o gyngor i chi.

 

 • Rydw i wedi derbyn cynnig amodol.  Beth mae hyn yn ei olygu?

Golyga cynnig amodol eich bod wedi'ch derbyn ar raglen astudio ôl-raddedig AR YR AMOD eich bod yn bodloni'r meini prawf a nodwyd yn eich cynnig ffurfiol.

 

 • Pa brofion iaith Saesneg sy'n dderbyniol i chi?

Mae rhestr o’r profion Saesneg derbyniol i’w gweld yn: http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol/

 

 • Mae fy nghynnig yn nodi bod angen Gwiriad Uwch y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu Wiriad yr Heddlu. Beth sydd angen i mi ei wneud?

 Preswylwyr y Deyrnas Unedig: Os oes angen Datgeliad, bydd y Swyddfa Derbyn yn darparu:

 • Ffurflen Gais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • Taflen Gwybodaeth

Dylech ddarllen e-canllaw'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ofalus CYN dechrau cwblhau'ch ffurflen gais mewn inc DU. Bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn dychwelyd unrhyw ffurflen gais nad yw wedi'i chwblhau'n gywir, a bydd oedi sylweddol cyn cael eich Datgeliad.

 

Gofynnir i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd ac ymgeiswyr tramor ddarparu dogfen wreiddiol o'r heddlu (neu awdurdod perthnasol arall) yn y wlad lle maent yn preswylio yn manylu ar statws eu cofnod troseddol.  Mewn llawer o wledydd, gelwir hyn yn 'Tystysgrif Dim Euogfarn', 'Tystysgrif Ymddygiad Da', neu 'Tystysgrif Glirio'r Heddlu'.

 Os nad ydych yn sicr ym mha le y cewch eich dogfennau, dylech geisio'r canlynol:

 • Mynd at eich gorsaf heddlu leol neu'ch awdurdod lleol.
 • Cysylltu â'r llysgenhadaeth neu'r gonswliaeth gyffredinol yn y wlad lle'r ydych yn preswylio neu yn y Deyrnas Unedig. Ceir manylion am lysgenadaethau yn y Deyrnas Unedig ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad.
 • Defnyddio'r rhyngrwyd - chwilio am ymadrodd megis 'gwirio cefndir troseddol yn y wlad lle'r wyf yn preswylio'.

 

 • Roedd fy nghais yn aflwyddiannus.  Gaf i apelio yn erbyn y penderfyniad?

Os ydych o'r farn bod penderfyniad y Brifysgol i'ch gwrthod yn anghywir, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn yn postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk i gael adborth ar y rhesymau dros eich gwrthod.

 Os ydych yn anfodlon o hyd, cewch apelio yn erbyn penderfyniad i beidio â chynnig lle i chi yn yr amgylchiadau canlynol:

(a) pan fydd gwybodaeth newydd sylweddol ar gael na chynigiwyd, am resymau da, naill ai ar y ffurflen gais wreiddiol nac ychwaith yn ystod y broses ddewis, a lle mae'r wybodaeth honno'n arwyddocaol ac yn uniongyrchol berthnasol i'r penderfyniad gwreiddiol; neu

(b) pan fyddwch o'r farn na ddilynwyd egwyddorion a gweithdrefnau derbyn y Brifysgol, a/neu'r adran, yn gywir neu'n gyson.

 Cewch fanylion llawn y weithdrefn apêl ar gyfer ymgeiswyr yn: http://www.swan.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr/trefnapelio/

 

 • Beth ydw i'n ei wneud os ydw i'n anfodlon ar y ffordd y triniwyd fy nghais?

Os ydych yn anfodlon ar y ffordd y triniwyd eich cais neu'ch ymholiad i'r Brifysgol, awgrymwn eich bod yn cysylltu â'r Swyddfa Derbyn yn y lle cyntaf, trwy e-bost: postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk.

Ar ôl trafod y mater gyda'r Swyddfa Derbyn, os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, cewch gyflwyno cwyn ffurfiol. Cewch fanylion llawn y weithdrefn achwyn ar gyfer ymgeiswyr yn:  http://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr/ydrefngwyno/