Ceisiadau Ar-lein OnTrack

Ffordd gyflymach, haws, a mwy cyfleus i gyflwyno cais

OnTrack Apply

Rydym yn falch o lansio ein system ymgeisio newydd, OnTrack. Ar ôl i chi greu cyfrif a chyflwyno'ch cais, cewch ddilyn statws eich cais, argraffu'r llythyr yn nodi'r penderfyniad, a derbyn eich cynnig arlein. Hefyd, mae modd cadw eich cais ar ganol ei baratoi cyn ei gyflwyno os nad oes gyda chi'r holl ddogfennau angenrheidiol i'w llwytho'n syth.

Os ydych yn cael unrhyw broblem wrth ddefnyddio'r system arlein newydd, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn - postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk am gymorth. Mae’n ddrwg gennym nad yw'r system On-track ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio ar y mater hwn. Yn y cyfamser, rydym yn croesawu ceisiadau Cymraeg drwy'r post neu e-bost – gweler ein pecyn cais Cymraeg, y gellir ei lwytho i lawr drwy’r ddolen a ganlyn Pecyn Cais [PDF]

Bydd oedi wrth brosesu'ch cais os nad ydych yn cyflwyno'r dogfennau ategol perthnasol gyda'ch cais:

  1. Tystysgrifau a Thrawsgrifiadau.
  2. Os ydych yn aros clywed am eich cymhwyster, yna dylech lwytho trawsgrifiad neu restr o'r modiwlau yr ydych wedi'u hastudio hyd yma, os gwelwch yn dda.
  3. Eich tystysgrif prawf Iaith Saesneg (hynny yw IELTS/TOEFL) os yw'n berthnasol.
  4. Os oes gennych eirdaon agored, llwythwch nhw gyda'ch cais, os gwelwch yn dda. Fel arall, gofynnwch i'ch canolwyr anfon eu llythyrau cefnogaeth yn uniongyrchol i'r Swyddfa Derbyn.
  5. Os nad oes gyda chi gymhwyster sy'n cyfateb i radd baglor, ac rydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer rhaglen ôl-raddedig yn unol â'n polisi ar dderbyn myfyrwyr nad ydynt yn raddedigion, dylech lwytho CV sy'n nodi'ch profiad gwaith i gyd-fynd â'ch cais. Dylai'r CV gynnwys dyddiadau cyflogaeth, teitlau swydd, oriau cyflogaeth, a natur eich gwaith a'ch cyfrifoldebau. Sylwer: nid yw ein polisi ar dderbyn myfyrwyr nad ydynt yn raddedigion ond yn ddilys yn achos rhaglenni meistr a addysgir.

Anfonir manylion atoch trwy e-bost am sut i ddilyn hynt eich cais ar ôl i chi ei gyflwyno.

Gwybodaeth Bwysig

Defnyddir y system OnTrack ar gyfer pob ymgeisydd Rhyngwladol ac Ôl-raddedig, ac eithrio yn achos y rhaglenni EngD Peirianneg, y Dystysgrif Ymarferiad y Gyfraith, a'r Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion. I gyflwyno cais i astudio'r rhaglenni Cyfraith a enwyd uchod, ewch i: www.lawcabs.ac.uk

 

PWYSIG - 

DIM OND TRWY GYSYLLTU Â'N RHEOLWYR YN Y WLAD BERTHNASOL Y CAIFF MYFYRWYR O BACISTAN GYFLWYNO CAIS. EWCH I ADRAN 'SUT I YMGEISIO' AR Y TUDALENNAU AM Y WLAD BERTHNASOL AM FANYLION CYSWLLT.

DE ASIA