Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

1. Cais arlein 

Darllenwch ein Llawlyfr cyn cyflwyno cais arlein. Y ffordd gyflymaf i gyflwyno'ch cais a derbyn penderfyniad yw cyflwyno'ch cais arlein.

1.       Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i wneud cais a chael penderfyniad ar eich cais. Nodwch mai dim ond drwy gyfrwng y Saesneg y mae ein ffurflen gais ar-lein ar gael ar hyn o bryd.  Mae’n ddrwg gennym nad yw'r system On-track ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio ar y mater hwn. Yn y cyfamser, rydym yn croesawu ceisiadau Cymraeg drwy'r post neu e-bost – gweler ein pecyn cais Cymraeg, y gellir ei lwytho i lawr drwy’r ddolen a ganlyn Pecyn Cais [PDF]

Apply now button (welsh)

 

2. Trwy bost neu e-bost

Lawrlwythwch ein Pecyn Cais [PDF] ac anfon y ffurflen, ar ôl ei chwblhau, trwy bost neu e-bost i:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe SA2 8PP

Y Deyrnas Unedig

E-bost: postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk

Ffôn: +44(0)1792 295358

Ffurflen eirda

Lawrlwythwch y Ffurflen Eirda [PDF] gan ei hanfon at y canolwyr a enwebwyd gennych. *Sylwer - Bydd angen fersiwn ddiweddaraf Adobe® Reader® (cewch ei lawrlwytho yma). Cofiwch gadw'ch ffurflen gais wrth i chi ei llenwi.

​Mae gan rai Colegau ddyddiadau cau sefydlog ar gyfer eu cyrsiau Meistr a Addysgir a/neu eu graddau ymchwil - gweler manylion y cyrsiau unigol. Anogir ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau eraill i wneud cais erbyn 31 Gorffennaf er mwyn sicrhau lle. Fel arfer, mae cofrestru ar gyfer cyrsiau Meistr a Addysgir yn digwydd yn hwyr ym mis Medi. Mae cofrestru ar gyfer graddau ymchwil yn digwydd yn hwyr ym mis Medi, ym mis Ionawr, ym mis Ebrill, ac ym mis Gorffennaf.

Polisi Derbyn

Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein Polisi Derbyn

Gwestiynau a ofynnir yn aml

 

Sut allaf i gael mwy o wybodaeth am y cwrs ?

Cewch wybodaeth fanwl am ein cyrsiau a addysgir a'n cyrsiau ymchwil ar ein tudalennau A-Y.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gradd a addysgir a gradd ymchwil?

 • Mae gradd ôl-raddedig a addysgir yn rhaglen astudio strwythuredig sy'n cynnwys nifer o fodiwlau mewn pynciau arbenigol a all baratoi myfyrwyr at yrfa broffesiynol benodol.
 • Dylunnir rhaglenni a addysgir i ddatblygu gwybodaeth mewn pynciau arbenigol a astudiwyd yn fwy cyffredinol eisoes.
 • Mae rhai cyrsiau Meistr yn 'gyrsiau trosi', sy'n caniatáu i fyfyrwyr newid neu ddatblygu eu maes arbenigedd o'r hyn a wnaed ar lefel israddedig.
 • Yn aml, bydd rhaglen a addysgir yn golygu mynychu darlithoedd a seminarau, neu, o bosibl, gweithio yn y labordy os yw'n gwrs gwyddonol.
 • Fel arfer, seilir yr asesu ar arholiadau ac aseiniadau ysgrifenedig ar ddiwedd pob modiwl. Yn aml, er mwyn ennill gradd Meistr, disgwylir i fyfyrwyr gwblhau traethawd hir.
 • Fel arfer, bydd cwrs gradd a addysgir yn para am flwyddyn ar sail llawn amser, neu am 3 blynedd ar sail rhan amser. 
 • Mae gradd ymchwil yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio maes neu bwnc penodol yn ddwys.
 • Mae gradd ymchwil yn canolbwyntio mwy ar astudio unigol. 
 • Mae elfen a addysgir mewn rhai graddau ymchwil, yn enwedig y Radd Meistr Trwy Ymchwil (gan gynnwys EngD).  
 • Caiff myfyrwyr ymchwil gyfarwyddyd a chymorth oddi wrth eu goruchwyliwr, yn ogystal â'r cyfleusterau i wneud eu hymchwil. Dylai eu hymchwil arwain at ddarn unigryw o waith sy'n cynnwys gwybodaeth newydd yn y maes a ddeiwswyd ganddynt.
 • Seilir yr asesu ar draethawd hir terfynol y myfyriwr ac arholiad llafar (viva-voce).
 • Mae hyd gradd ymchwil yn amrywio. Fel arfer, mae'r radd MRes a'r radd Meistr trwy Ymchwil yn para am flwyddyn ar sail llawn amser neu 2 flynedd ar sail rhan amser. Mae'n cymryd o leiaf 3 blynedd (llawn amser) neu 6 blynedd (rhan amser) i wneud PhD.

Sut allaf i gael gwybodaeth am ddiddordebau ymchwil staff academaidd Abertawe?

Cewch ddefnyddio'n Cyfeirlyfr Arbenigedd i chwilio am academyddion sy'n gweithio yn eich maes. Cewch chwilio ar sail gair allweddol generig neu faes pwnc - gan bori trwy broffiliau academaidd i ddod o hyd i'r aelod o staff sydd fwyaf tebyg o fod â diddordeb yn eich syniad.  Wedyn, cewch gysylltu ag e neu hi yn uniongyrchol.  

Gaf i ymgeisio arlein?

Y ffordd gyflymaf i gyflwyno'ch cais i astudio ar lefel ôl-raddedig, a derbyn penderfyniad, yw trwy gyflwyno'ch cais arlein.

Nodwch fod gan y cyrsiau canlynol brosesau ymgeisio gwahanol:

Oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau?

Mae gan rai Colegau ddyddiadau cau sefydlog ar gyfer eu cyrsiau Meistr a Addysgir a/neu eu graddau ymchwil - gweler manylion y cyrsiau unigol. Anogir ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau eraill i wneud cais erbyn 31 Gorffennaf er mwyn sicrhau lle.

Ble'r caf i wybodaeth am ofynion mynediad?

Cewch fanylion am y gofynion mynediad ar gyfer pob rhaglen ôl-raddedig ar y Rhestr A-Y o raglenni. Os na fedrwch ddod o hyd i'r wybodaeth, neu os ydych yn aneglur ynghylch y gofynion, cewch gysylltu â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk neu trwy ffonio: +44 (0) 1792 295358.

Pryd mae gradd ôl-raddedig yn Abertawe'n cychwyn?

Fel arfer, mae cofrestru ar gyfer cyrsiau Meistr a Addysgir yn hwyr ym mis Medi. Mae cofrestru ar gyfer graddau ymchwil yn digwydd yn hwyr ym mis Medi, ym mis Ionawr, ym mis Ebrill, ac ym mis Gorffennaf. 

Pa ddogfennau y mae'n rhaid i mi eu hanfon atoch?

 • Copi o'ch trawsgrifiad academaidd cyfredol neu derfynol gyda chyfieithiad swyddogol
 • Copi o'ch tystysgrifau gradd (Baglor a Meistr os yw'n berthnasol) gyda chyfieithiad swyddogol
 • Datganiad personol yn amlinellu pam eich bod am ddilyn y rhaglen astudio (ymgeiswyr ar gyfer gradd meistr a addysgir yn unig)
 • Curriculum vitae (myfyrwyr gradd meistr a addysgir sy'n ymgeisio ar sail profiad) 
 • Ffurflen adroddiad prawf IELTS os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf
 • Amlinelliad o'r cynnig ymchwil (myfyrwyr ymchwil yn unig)
 • Copi o'ch trwydded deithio (tudalen y llun) (ymgeiswyr o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd yn unig)

A wnaiff y tro os byddaf yn argraffu canlyniadau modiwlau fy ngradd ddiwethaf o system canlyniadau arlein fy Mhrifysgol?

Na wnaiff.  Nid ydym yn derbyn hyn yn brawf o'ch canlyniadau. Mae angen trawsgrifiad swyddogol gan eich Prifysgol.  Dylech allu cael hyn o'r Swyddfa Academaidd neu'r Gofrestrfa. Os yw'n drawsgrifiad terfynol, mae angen iddo nodi'ch canlyniad cyffredinol terfynol.

 

Mae trawsgrifiadau fy ngradd mewn iaith heblaw am Saesneg. A wnaiff y rhain y tro?

Na wnân.  Os nad yw'ch trawsgrifiadau gwreiddiol yn Saesneg yn barod, mae angen i ni gael cyfieithiad swyddogol. Ni allwn brosesu'ch cais cyn i ni dderbyn copi o'ch dogfennau gwreiddiol a chyfieithiad swyddogol. Bydd angen y cyfieithiad gwreiddiol pan fyddwch yn ymgeisio am Fisa Haen 4.

 

Sut mae anfon llythyrau geirda atoch?

Gellwch ddarparu geirdaon yn y dulliau hyn:

¨       Cewch atodi geirdaon 'agored' i'ch ffurflen gais arlein; neu

¨       Cewch gyflwyno manylion llawn eich canolwyr ar eich ffurflen gais arlein (gan wneud yn siŵr eich bod yn teipio cyfeiriadau e-bost eich canolwyr yn ofalus, heb unrhyw wall).   Wedyn, bydd y Swyddfa Derbyn yn cysylltu â'ch canolwyr yn uniongyrchol trwy'r ffurflen arlein.

¨       Os byddwch yn derbyn cynnig sy'n amodol ar dderbyn geirda boddhaol, eich cyfrifoldeb chi fydd mynd ar ôl unrhyw lythyr cefnogaeth sydd heb gyrraedd.

Faint yw’r gost?

Mae manylion y ffioedd dysgu ar dudalen y cwrs penodol. Dylech ddarllen ein tudalen ar ffioedd dysgu hefyd i gael gwybodaeth am sut i dalu ffioedd ac am bolisi'r Brifysgol am ad-daliadau.

A oes unrhyw ysgoloriaethau neu fwrsarïau ar gael?

Oes. Ewch i'n tudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Oes modd cael f'eithrio o ran o radd, neu gael fy nerbyn gyda chredyd am ddysgu blaenorol neu fri yn y maes?

Efallai y bydd modd eich derbyn i raglen meistr a addysgir ar sail eich bri yn y maes ar sail modiwlau lefel M a astudiwyd yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig yn ystod y pum mlynedd flaenorol. Dylech ddefnyddio'r ffurflen gais safonol i ymgeisio, ond dylech sicrhau eich bod yn cynnwys eich trawsgrifiadau academaidd blaenorol yn ogystal â chopi o faes llafur y cwrs gan roi manylion am y deilliannau dysgu a'r pwysoliadau credyd.