Ar ôl i chi gael cynnig

Ar ôl i chi gael cynnig

Os cewch eich derbyn ar raglen ôl-raddedig yn Abertawe, byddwch yn derbyn llythyr cynnig oddi wrthym a bydd y llythyr hwn yn nodi:

 • unrhyw amodau y bydd angen i chi eu bodloni cyn y gallwch gofrestru ym Mhrifysgol Abertawe
 • cost eich cwrs
 • y dyddiad y mae’r cwrs yn dechrau.

Bydd eich cynnig naill ai’n Amodol neu’n Ddiamod:

 • Mae Amodol yn golygu nad ydych eto wedi bodloni ein gofynion academaidd, safon Saesneg neu unrhyw ofynion derbyn eraill (megis geirda). Rhoddir manylion amodau ein cynnig a sut y gallwch chi fodloni’r gofynion hynny yn eich llythyr cynnig.
 • Mae Diamod yn golygu eich bod wedi bodloni ein holl ofynion academaidd, safon Saesneg a gofynion eraill (cynghorir ymgeiswyr rhyngwladol ar sut i gael datganiad ‘Confirmation of Acceptance for Studies’ (CAS))

I dderbyn cynnig o le, bydd angen i chi lofnodi a dyddio copi dyblyg y llythyr cynnig o fewn 28 diwrnod o ddyddiad ei yrru atoch. Gallwch anfon eich llythyr derbyn wedi’i lofnodi fel a ganlyn:

Bodloni telerau cynigion amodol:
Dylech geisio bodloni holl amodau eich cynnig erbyn dechrau mis Medi os ydych yn gwneud cais am fynediad yn yr Hydref. (Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol oherwydd terfynau amser wrth wneud cais am fisa.) Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi ddarparu’r dogfennau gofynnol sy’n dangos eich bod wedi bodloni unrhyw amodau sydd ar ôl (e.e. gofynion academaidd ac/neu eirda) fel y nodir yn eich llythyr cynnig. Byddwn yn anfon nodyn atgoffa atoch cyn y dyddiad cau hwn.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ar gyfer rhaglenni a addysgir mewn Astudiaethau Plentyndod gael Datgeliad Manwl boddhaol gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB). Sylwer y bydd angen copi gwreiddiol y dystysgrif datgeliad arnom cyn y gallwch gael eich ystyried i fod wedi cwblhau’r amod hwn a chael cofrestru gyda'r Brifysgol.

Cynnig Diamod a datganiadau CAS

Er mwyn derbyn datganiad cynnig Diamod ffurfiol, neu, ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol cael llythyr CAS (sef datganiad ‘Confirmation  of Acceptance for Studies’) a fydd yn eich galluogi i wneud cais am fisa Cyffredinol Myfyrwyr (Oedolion) Haen 4 (os yw’n berthnasol), bydd angen i chi:

 1. Darparu copïau o dystysgrifau gradd, trawsgrifiadau a geirda fel a amlinellwyd yn eich llythyr cynnig Amodol.
 2. Dangos eich bod wedi cyrraedd y safon angenrheidiol o ran cymhwysedd Saesneg trwy ddarparu tystysgrif prawf Saesneg sydd â chanlyniadau sy’n bodloni’r sgoriau a nodir yn eich llythyr cynnig Amodol.
 3. Talu blaendal eich ffi dysgu(myfyrwyr rhyngwladol yn unig) o £2,000 i gadarnhau eich lle a gyrru copi o dudalen manylion personol eich pasbort.

Os nad ydych yn gallu bodloni'r holl amodau a amlinellir yn ein llythyr cynnig, neu os ydych yn dymuno am resymau personol i beidio â derbyn ein cynnig, gallwch wneud cais i ohirio eich lle tan ddyddiad cofrestru diweddarach.  Gweler yr adran ‘Sut gallaf ohirio fy nghynnig o le?’ isod am ragor o fanylion.  

Pan fydd holl amodau cynnig wedi’u cyflawni, bydd y Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion yn ysgrifennu atoch i’ch derbyn yn gadarn fel myfyriwr yn y Brifysgol. Caiff gwybodaeth hefyd ei hanfon atoch ynghylch sut i deithio i Abertawe (gan gynnwys manylion ein gwasanaeth ‘cwrdd a chyfarch’ ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol), cofrestru, sut i dalu ffioedd dysgu a digwyddiadau croesawu ar gyfer ôl-raddedigion newydd.

Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r broses dderbyn nad ydynt yn dod o Ardal Economaidd Ewropeaidd yn derbyn cyfarwyddiadau a rhif CAS er mwyn iddynt eu defnyddio i wneud cais am fisa myfyriwr oedolyn o dan Haen 4 y System Bwyntiau i astudio yn y Deyrnas Unedig. Sylwer mai cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gwneud cais am fisa myfyrwyr yn y Llysgenhadaeth Brydeinig berthnasol neu’r Uchel Gomisiwn Prydeinig. Bydd rhai myfyrwyr nad ydynt yn yr AEE sy’n cael cynnig lle i astudio ar raglenni amser llawn mewn rhai pynciau gwyddoniaeth / peirianneg penodol hefyd angen Tystysgrif Clirio ATAS cyn gwneud cais am eu fisa myfyrwyr. Bydd cyfarwyddiadau ar sut i wneud cais am Dystysgrif Clirio ATAS yn cael eu cynnwys gyda’ch llythyr cynnig.

Fe’ch anogir i gysylltu â’r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigionar unrhyw adeg yn ystod y broses o wneud cais os oes gennych unrhyw gwestiynau. Cofiwch ddyfynnu eich rhif myfyriwr yn Abertawe ym mhob gohebiaeth e-bost.

Gwestiynau a ofynnir yn aml

   

 • Sut ydw i'n derbyn fy nghynnig?

Byddwch yn derbyn dau gopi o'ch cynnig ffurfiol trwy e-bost. Dylech gadw'r copi gyda logo'r Brifysgol arno. Ar yr ail gopi, dylech dicio'r bocs 'derbyn', llofnodi'r llythyr, ei ddyddio, a'i ddychwelyd i'r Swyddfa Derbyn trwy e-bost yn postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk neu trwy ffacs +44 (0) 1792 295110.  Bydd y Swyddfa Derbyn yn anfon llythyr ffurfiol atoch yn cydnabod derbyn eich ymateb.

 •  Sut ydw i'n gohirio'r cynnig?

Ymgeiswyr gradd meistr a addysgir - danfonwch neges at postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk i ohirio tan y flwyddyn academaidd nesaf. Cewch ohirio un cais hyd at ddwywaith: ond bydd angen ymgeisio o'r newydd gyda geirdaon newydd a datganiad personol newydd os na allwch gychwyn astudio o fewn y cyfnod gohirio a ganiateir.

Ymgeiswyr ymchwil - efallai y bydd modd gohirio tan unrhyw un o'n pedair adeg gychwyn: Hydref, Ionawr, Ebrill, Gorffennaf. Dylech anfon eich cais at postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk gan nodi'r dyddiad cychwyn newydd arfaethedig, a chyfeirir hyn at sylw'ch goruchwyliwr arfaethedig i'w gymeradwyo. Noder os gwelwch yn dda nad yw cais i ohirio yn sicr o gael ei gymeradwyo.  Ond, mae’r brifysgol wrth gwrs yn gwneud ei gorau i gefnogi ceisiadau i ohirio lle ar gyrsiau ymchwil.

Sylwer: Nid oes modd gohirio cynnig o ysgoloriaeth gan y Brifysgol: bydd angen i chi ymgeisio o'r newydd, ac ni ellir gwarantu y bydd y fath gais yn llwyddo.

 • Sut allaf ymgeisio am statws ffioedd Cartref?

Y prif faen prawf ar gyfer statws ffioedd Cartref yw bod yn breswylydd sefydledig: preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd am 3 blynedd at ddibenion heblaw am addysg lawn amser. Fel arfer, y 3 blynedd yw'r cyfnod cyn 1 Medi cyn cychwyn eich cwrs. Fel arfer, ni fydd eich statws ffioedd yn newid yn ystod cyfnod eich gradd. Cewch fanylion llawn am y ffordd y pennir eich statws ffioedd ar wefan  UKCISA.

Os oes gyda chi gwestiwn am eich statws ffioedd, cewch ofyn i'r Swyddfa Derbyn am holiadur ffioedd (postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk).  Dylech anfon yr holiadur a'r ddogfennaeth atodol at yr un cyfeiriad e-bost.

Os ydych wedi cael caniatâd i aros heb gyfyngiad, rhaid i chi gyflwyno'r tudalennau perthnasol o'ch trwydded deithio neu lythyr oddi wrth y Swyddfa Gartref yn cadarnhau'ch statws. Ar ôl i ni dderbyn yr holiadur, a'r dystiolaeth berthnasol, byddwn yn adolygu'r penderfyniad ar eich statws ffioedd a'ch hysbysu am y canlyniad.

Os ydych wedi bod yn gweithio dramor ar gontract dros dro, rhaid i chi gyflwyno copi o'ch contract ac o delerau'ch cyflogaeth.