Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig am le

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig am le

1.       Gwneud cais am lety

Myfyrwyr rhyngwladol

Mae sicrwydd o ystafell mewn neuadd breswyl i ôl-raddedigion rhyngwladol newydd sydd:-

 • â chynnig pendant o le ôl-radd ar gwrs amser llawn;;
 • yn gwneud cais am lety; ac
 • yn cadarnhau erbyn 30 Mehefin eu bod yn dod i Abertawe.

Rhoddir llefydd ar sail trefn dyddiad nes bod yr holl ystafelloedd gwag yn cael eu llenwi. Pan fo cynnig wedi’i anfon, mae gan fyfyrwyr saith diwrnod i dderbyn a thalu’r blaendal sy’n rhan o’r derbyn. Os nad yw'r cynnig yn cael ei dderbyn o fewn yr amserlen, yna ailgynigir yr ystafell i fyfyriwr arall.

Er y gwneir pob ymdrech i gynnig y dewis llety a ddewiswch, caiff llefydd mewn llety eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu, felly ni ellir rhoi unrhyw sicrwydd o lety penodol ymlaen llaw.

Cynigir llefydd ar gyfer blwyddyn academaidd lawn y cwrs.

Myfyrwyr y wlad hon

Oherwydd y galw byddwn ond yn gallu cynnig nifer cyfyngedig o lefydd mewn llety i ôl-raddedigion o’r Deyrnas Unedig. Bydd y rhan fwyaf o’r rhain mewn eiddo a reolir gan y Brifysgol. Fodd bynnag, bydd myfyrwyr ôl-raddedigion o’r wlad hon hefyd yn gymwys i wneud cais am un o’r swyddi Wardeiniaid Lles. Bydd y Brifysgol yn cynnig pob cymorth i ôl-raddedigion eraill i ddod o hyd i lety addas yn y sector preifat.

2.       Ffioedd Dysgu

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rhaid i bob myfyriwr rhyngwladol talu blaendal o £2,000 i sicrhau eu lle a chael datganiad CAS. Caiff y blaendal ei ad-dalu dim ond os bydd y Llywodraeth yn gwrthod rhoi fisa y Deyrnas Unedig o dan y System Pwyntiau Mewnfudo, neu os bydd myfyriwr yn methu â bodloni gofynion derbyn y Brifysgol. Bydd y blaendal yn cyfrif tuag at dalu ffioedd dysgu ac nid yw’n swm ychwanegol a godir yn ychwanegol at y ffioedd dysgu a ddyfynnir yn y llythyrau cynnig.

Gellir talu gweddill y ffioedd Dysgu naill ai yn llawn cyn cofrestru (cynigir gostyngiad o 2%), neu gellir ei dalu mewn dau randaliad. Mae'n rhaid i 50% o’ch ffioedd dysgu blynyddol gael ei dalu wrth gofrestru neu cyn hynny a dylai’r 50% sy’n weddill gael ei dalu ddim hwyrach na mis Chwefror (Rhaglenni Ôl-radd a Addysgir) neu Ebrill (Ôl-raddedigion Rhaglen Ymchwil).

I gael rhagor o wybodaeth gweler y tudalennau Cyllid.

Myfyrwyr y wlad hon

Rhaid talu’r ffioedd dysgu yn llawn wrth gofrestru, ond mae’r Brifysgol yn sylweddoli’r baich ariannol a allai godi wrth dalu ffioedd dysgu. Rydym yn cynnig yr hyn a gredwn sy’n gynllun teg iawn i dalu fesul tipyn er mwyn helpu i ledaenu baich y taliadau ffioedd.

Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan ffioedd dysgu:
http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/ffioedd-ac-ariannu/ffioedddysgu/

3.       Cofrestru

Caiff y manylion cofrestru eu hanfon at fyfyrwyr newydd o ganol mis Awst ymlaen. Mae gan fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd y cyfle i gofrestru ar-lein o ganol mis Medi.

Mae pob myfyriwr yn derbyn cerdyn llyfrgell a hunaniaeth ar un cerdyn. Er mwyn gwneud yn siwr bod eich un chi yn barod i’w gasglu pan fyddwch yn cyrraedd, ysgrifennwch eich rhif myfyriwr (chwe digid) a’ch enw ar gefn llun pasbort lliw diweddar a’i bostio i’n Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd yn rhaid i chi ddangos eich fisa neu ffurflen caniatâd mynediad ynghyd â’ch pasbort wrth gofrestru. Ni chewch gofrestru heb y dogfennau hyn. Bydd hefyd yn ofynnol i chi gyflwyno eich tystysgrif gradd Baglor (neu Meistr) wreiddiol ar gyfer dibenion matriciwleiddio.

Gwestiynau a ofynnir yn aml

 

 

 • Sut mae cyflwyno cais am lety?

Am wybodaeth am y llety sydd ar gael yn ystod eich cyfnod astudio ôl-raddedig, gan gynnwys ffurflen gais arlein, ewch i'r wefan Llety: http://www.swansea.ac.uk/cy/llety/myfyrwyrol-raddedig/

 

 • Sut ydw i'n anfon fy nghanlyniadau atoch?

Dylech anfon eich canlyniadau (copïau swyddogol yn unig) i postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk

Fel arall, gellir eu ffacsio: +44 (0) 1792 295110, neu eu hanfon gyda'r post:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe SA2 8PP

Dylech ddyfynnu'ch rhif myfyriwr 6 digid mewn unrhyw ohebiaeth â'r Swyddfa Derbyn.

 

 • Pryd byddaf yn cael gwybod os yw fy nghynnig amodol wedi troi'n ddiamod?

Os ydych yn bodloni union delerau'ch cynnig, caiff eich cynnig ei gadarnhau yn ddiamod o fewn dau ddiwrnod gwaith ar ôl i ni dderbyn eich canlyniadau.  Bydd ymgeiswyr cartref neu o'r Undeb Ewropeaidd yn derbyn neges e-bost yn eu hysbysu bod eu cynnig wedi'i gadarnhau, ac os oes angen datganiad diamod at ddibenion swyddogol, mae modd gofyn am y fath ddatganiad. Rhoddir datganiad diamod i bob myfyriwr rhyngwladol ar ôl prosesu eu canlyniadau a chadarnhau eu lle.

Mae'n debyg o gymryd mwy na dau ddiwrnod gwaith i benderfynu ar eich cais os NAD ydych wedi bodloni union delerau'ch cynnig, gan y bydd angen i'r Swyddfa Derbyn drafod eich cais â'r Tiwtor Derbyn perthnasol.

 

 • Beth sy'n digwydd os nad wyf yn bodloni amodau fy nghynnig?

Os ydych heb fodloni telerau’ch cynnig, byddwn yn adolygu'ch cais.  Efallai y bydd modd cadarnhau'ch lle beth bynnag. Dylech, felly, sicrhau eich bod yn anfon eich canlyniadau atom trwy e-bost cyn gynted ag y byddant ar gael. Mae'r penderfyniad yn dibynnu ar ba mor agos ydych at yr amodau a osodwyd, yn ogystal ag ar faint o fyfyrwyr sydd wedi bodloni amodau eu cynnig, ac felly ar faint o leoedd sydd ar ôl gennym.

 

 • A allaf astudio rhaglen Iaith Saesneg cyn cychwyn fy ngradd ôl-raddedig?

Ceir manylion y rhaglenni Iaith Saesneg sydd ar gael yn y Brifysgol cyn dechrau’r sesiwn, gan gynnwys ffurflen gais, yn: http://www.swansea.ac.uk/elts/

 

 • Sut ydw i'n gwneud cais am Dystysgrif o dan y Cynllun Cymeradwyo Technoleg Academaidd? 

Os ydych wedi ymgeisio am radd Meistr a Addysgir neu raglen ymchwil ac mae angen cymeradwyaeth y Cynllun Cymeradwyo Technoleg Academaidd, byddwn yn darparu cyngor i chi, gyda'ch llythyr cynnig, ar sut mae gwneud cais am Dystysgrif dan y Cynllun*. (*Gan na chaiff ymgeiswyr wneud cais am Dystysgrif y Cynllun Cymeradwyo Technoleg Academaidd ond o fewn 6 mis i ddechrau eu rhaglen, anfonir yr wybodaeth hon o fis Ebrill ymlaen, yn y flwyddyn dderbyn, ar gyfer ymgeiswyr gradd meistr a addysgir.)  Bydd angen i chi wneud cais am Dystysgrif y Cynllun Cymeradwyo Technoleg Academaidd cyn gwneud cais am eich fisa myfyriwr. Ewch i wefan y Cynllun Cymeradwyo Technoleg Academaidd am ffurflen gais a manylion am sut i wneud cais.

Rhaid i chi ganiatáu digon o amser i'ch cais i'r Brifysgol gael ei ystyried a'i brosesu mewn da bryd i chi allu gwneud cais am dystysgrif y Cynllun Cymeradwyo Technoleg Academaidd a'ch fisa Haen 4. Er enghraifft, yn achos cyrsiau Meistr sy'n cychwyn ym mis Medi, dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 31 Gorffennaf fan bellaf. Bydd angen i ymgeiswyr ymchwil ganiatáu mwy o amser i’w ceisiadau gael eu hystyried.

 • Pryd y mae'n rhaid i mi dalu fy mlaendal cadw?

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd gofyn i chi dalu blaendal o £2,000 cyn y gallwn roi rhif CAS i chi. Mae cyfarwyddiadau ar gyfer sut i dalu'ch blaendal ar ein gwefannau CAS:
http://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr/llythyrcadarnhadderbyniastudiocasteithebifyfyrwyrrhyngwladol/

Os bydd llywodraeth neu gwmni'n talu'ch ffioedd, dylech ofyn iddynt am lythyr cadarnhau. Fel arfer, ni fyddai angen i chi dalu blaendal os ydych yn derbyn cymorth ariannol gan noddwr swyddogol neu trwy Fenthyciad Ffederal UDA. Yn anffodus, nid ydym yn derbyn rhieni na theulu'n noddwyr, ac nid ydynt yn dderbyniol at ddibenion fisa.

 • Ydych chi wedi derbyn fy mlaendal? A fyddaf yn derbyn derbynneb?

Gall gymryd ychydig ddyddiau i daliadau blaendal glirio ac i'r Adran Cyllid hysbysu'r Swyddfa Derbyn am y taliad. Mae'n bosibl na fydd y Swyddfa Derbyn yn clywed am eich taliad am 5 neu 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi ei wneud.

Gall yr Adran Cyllid ddarparu derbyneb ar gais.Os ydych yn talu'ch blaendal (neu'r ffioedd llawn cyn cofrestru) trwy drosglwyddiad banc, siec neu ddrafft banc, anfonwch neges at income@abertawe.ac.uk i ofyn am dderbynneb. Bydd angen i chi ddyfynnu'ch rhif myfyriwr 6 digid, enw'r banc, dyddiad y taliad, a'r swm a dalwyd.

 

Os ydych yn talu'ch blaendal (neu'r ffioedd llawn cyn cofrestru) trwy drosglwyddiad banc, siec neu ddrafft banc, anfonwch neges at income@abertawe.ac.uk i ofyn am dderbynneb. Bydd angen i chi ddyfynnu'ch rhif myfyriwr 6 digid, enw'r banc, dyddiad y taliad, a'r swm a dalwyd.

Os ydych yn talu wyneb yn wyneb â siec, â cherdyn, neu ag arian parod, cewch dderbynneb ar y pryd.

 • Sut ydw i'n cael rhif CAS (Cadarnhau fy mod wedi fy nerbyn i astudio)?

Anfonir gwybodaeth am gael rhif CAS at fyfyrwyr rhyngwladol gyda'u llythyr cynnig ffurfiol.

Byddwn yn anfon neges e-bost atoch yn nodi'ch rhif CAS o fewn 6 mis i ddyddiad cychwyn y cwrs, ac ar ôl i chi gwblhau'r holl gamau canlynol:

¨       Cael cynnig diamod (neu fodloni holl delerau’ch cynnig amodol);

¨       Talu blaendal o £2000 tuag at eich ffioedd dysgu neu ddarparu llythyr oddi wrth y noddwr ariannol swyddogol sy'n gyfrifol am dalu'ch ffioedd;

¨       Derbyn eich cynnig trwy lofnodi a dychwelyd y llythyr derbyn;

¨       Cwblhau a dychwelyd eich Holiadur Astudio Blaenorol Haen 4;

¨       Darparu copi o'ch trwydded deithio i'r Swyddfa Derbyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  http://www.swansea.ac.uk/admissions/visacasletterforinternationalstudents/

 • Sut ydw i'n gwneud cais am fisa?

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/isas/immigration/applying-for-a-visa/

 

Os am drafod y broses o ymgeisio am fisa, cysylltwch â'n cydweithwyr yn y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol isas@abertawe.ac.uk

 • Rwyf yn cyrraedd o dramor. A oes modd i rywun gwrdd â mi yn y maes awyr?

Oes, os ydych yn cyrraedd ar y penwythnos cyn cofrestru ym mis Medi. Rydym am sicrhau bod eich taith gyntaf i Abertawe mor ddidrafferth â phosibl, felly, am dâl bychan, rydym yn cynnig cwrdd â, a chasglu, ein holl fyfyrwyr Tramor ac Undeb Ewropeaidd newydd  ym maes awyr Heathrow, Llundain. Am ragor o wybodaeth, ewch i: 

http://www.swansea.ac.uk/international/students/enrolment/meet-greet/

 

 • Sut ydw i'n cofrestru ar fy rhaglen?

Mae gwybodaeth am gofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol ar gael yn: http://www.swan.ac.uk/international/students/enrolment/

Efallai y bydd modd i fyfyrwyr cartref/ myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd gofrestru arlein.   Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.swan.ac.uk/cy/y-brifysgol/cofrestru/cofrestru%20ar%20lein/

 

 • Â phwy ddylwn gysylltu i drafod anghenion cymorth arbennig?

Mae gan y Brifysgol adran Gwasanaethau Myfyrwyr integredig, proffesiynol, sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, ac sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i alluogi pob myfyriwr i ddatblygu a chyflawni ei botensial llawn. Am ragor o wybodaeth, ewch i : http://www.swansea.ac.uk/cy/amrywiol/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

¨       Lles – wellbeing@abertawe.ac.uk

¨       Cyngor a Chymorth Ariannol – MoneyDoctors@abertawe.ac.uk

¨       Swyddfa Anableddau – disability@abertawe.ac.uk

¨       Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol – isas@abertawe.ac.uk

 

 • A gaf weithio'n rhan amser?

Dylech ddarllen yr wybodaeth ganlynol: https://myuni.swan.ac.uk/careers/

Anogir myfyrwyr rhyngwladol i wirio amodau eu fisa cyn ymgymryd ag unrhyw waith rhan amser, gan y bydd cyfyngiadau ar weithio.

Myfyrwyr cartref / myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd - Mae canllawiau'r Brifysgol yn cyfyngu ar faint o oriau y caiff myfyrwyr ôl-raddedig eu gweithio (6 awr yr wythnos yn ystod y tymor ar hyn o bryd). Mae'r canllawiau ar gyflogaeth myfyrwyr ar gael yn: http://www.swan.ac.uk/personnel/generalinformation/policiesprocedures/studentemployment/  

 

 • Beth ddylwn ei wneud os nad wyf yn dod i Abertawe bellach?

Dylech ysgrifennu at y Swyddfa Derbyn yn postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk gan ddyfynnu'ch enw llawn a'ch rhif myfyriwr 6 digid, a byddwn yn canslo'ch lle.