Cyllid ar gyfer yr MSc Nyrsio a’r MSc Gwaith Cymdeithasol

Cyllid ar gyfer yr MSc Nyrsio

O fis Medi 2017 ymlaen, bydd unrhyw fyfyriwr sy’n astudio ar un o gyrsiau’r GIG yn gallu dewis cael ei ariannu drwy Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru neu drwy Fenthyciadau a Grantiau Myfyrwyr. Mewn amgylchiadau arferol, ni all myfyrwyr newid eu llwybr cyllido. Caiff achosion eithriadol eu hystyried drwy fecanwaith apelio.

I dderbyn arian gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, bydd angen i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu cwrs. (mae cyfnodau amser gwahanol yn berthnasol i gyrsiau hwy neu fyrrach na thair blynedd)

Cynghorir yr holl fyfyrwyr i ddarllen Cwestiynau Cyffredin.

Os oes gennych anghenion ychwanegol pellach, mae’n bosibl y bydd cymorth a chyllid ychwanegol ar gael. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen we Myfyrwyr ag Anghenion Ychwanegol.

Methu ag ymrwymo i hyn?

Mae angen i chi gofnodi'ch bwriad i astudio a chofrestru'ch penderfyniad ar System Gofrestru ar gyfer Addysg Iechyd Cymru Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr NWSSP. Os na fyddwch yn cofrestru drwy’r System, ni fyddwch yn gymwys i hawlio’r holl arian sydd ar gael i chi fel myfyriwr.

Cewch wneud cais am Fenthyciad i Ôl-raddedigion, sy’n darparu cyllid hyd at uchafswm o £13,000 (SFW) neu £10,609 (SFE) (a rennir dros 2 flynedd) a fydd yn talu costau addysgu a chynhaliaeth. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen we Benthyciadau i Ôl-raddedigion.

Gallu ymrwymo i hyn?

Os ydych yn falch o ymrwymo i weithio yng Nghymru am 2 flynedd ar ôl graddio, byddwch yn gymwys i fod yn rhan o Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru.

Dylech wneud cais am fwrsariaeth y GIG cyn gynted â phosib ar ôl i chi dderbyn cynnig cadarn gan eich prifysgol o ddewis. Y dyddiad hwyraf i wneud cais am gyllid yw chwe wythnos ar ôl dechrau'r cwrs.

Pa ariannu sydd ar gael drwy Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru?

Ffioedd Dysgu

Mae'r GIG yn talu'ch ffioedd dysgu'n llawn felly ni fydd angen i chi dalu ffioedd dysgu.

Cyllid Cynhaliaeth y GIG

Mae cyllid ar gael gan y GIG hefyd ar ffurf grant o £1,000 nad yw'n destun prawf modd a bwrsariaeth o hyd at £4491 sy'n destun prawf modd. Bydd swm y fwrsariaeth y byddwch yn ei derbyn yn dibynnu ar hyd eich cwrs ac incwm eich cartref.

Yn ogystal, gall myfyrwyr wneud cais am nifer o grantiau atodol ychwanegol os ydynt yn bodloni meini prawf penodol. Mae’r grantiau hyn yn seiliedig ar brawf modd ac maent yn cynnwys:

Lwfans Dibynyddion
Lwfans Dysgu i Rieni
Lwfans Gofal Plant
PWYSIG – Sylwer na chaiff rhandaliad cyntaf cyllid y GIG ei dalu tan ddiwedd ail fis eich cwrs fel arfer.

Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr sy’n gweithredu Cynlluniau Bwrsariaethau GIG Cymru, sy’n darparu cyllid ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau a ariennir gan y GIG yng Nghymru. Os ydych yn ystyried gyrfa broffesiynol mewn gofal iechyd a hoffech wybod mwy am y cymorth ariannol a dderbyniwch wrth i chi hyfforddi, cysylltwch â:

Ymholiadau Bwrsariaeth - Ffôn: 02920 905380
E-bost: abm.sas@wales.nhs.uk
Gwefan: http://www.nwssp.wales.nhs.uk/hafan 

Benthyciadau Myfyrwyr

Ni fydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad at unrhyw fenthyciadau gan Gyllid Myfyrwyr i helpu gyda chostau byw ar gyfer yr MSc Nyrsio.

Cyllid arall

Mae Prifysgol Abertawe’n darparu cymorth pellach i Fyfyrwyr ag Anghenion Ychwanegol, gellir cael rhagor o wybodaeth yma.

Methu â chyflawni ymrwymiad

Astudiaethau – Os derbyniwch Fwrsariaeth GIG Cymru ac yn tynnu’n ôl o’ch astudiaethau oherwydd methiant academaidd, methiant ar leoliad, neu ffitrwydd i weithio (salwch), mae’n bosibl na fydd angen i chi wneud ad-daliad. Ond os penderfynwch adael y cwrs gan nad ydych yn hoffi’r cwrs, byddwch yn atebol i ad-dalu elfen o’r cyllid a dderbyniasoch trwy Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru. Bydd hyn ar raddfa symudol i adlewyrchu'r costau yr aethpwyd iddynt hyd yn hyn.

Cyflogaeth – Os derbyniwch gyllid gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru a’ch bod yn gadael eich cyflogaeth yng Nghymru cyn 2 flynedd, bydd yr ad-daliad yn cael ei gyfrifo ar y raddfa symudol i adlewyrchu’r amser y byddwch wedi gweithio yng Nghymru.

Ad-dalu

Os bydd angen i chi ad-dalu’r holl gyllid neu rywfaint o’r cyllid a dderbyniasoch gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, bydd y ddyled yn ad-daladwy’n llawn 3 mis ar ôl i chi gael eich hysbysu. Yr unigolyn sy’n gyfrifol am ariannu ad-daliad o’r fath. Caiff costau teithio, llety ychwanegol, costau gofal plant, lwfans myfyrwyr anabl, lwfans dibynyddion, a lwfans dysgu rhieni eu heithrio o ad-daliadau. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch yr isafswm ad-daliadau, gweler Atodiad 2 Cwestiynau Cyffredin Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru.

Cyllid ar gyfer yr MSc Gwaith Cymdeithasol

Ym Mhrifysgol Abertawe y ffioedd ar gyfer y Radd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol yw £6,600 ar gyfer 2017/18.

Dylai myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr fynd i www.nhsbsa.nhs.uk/students am ragor o wybodaeth.

Gall myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru wneud cais am y canlynol:

Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol

Mae Bwrsariaethau Gwaith Cymdeithasol gwerth £6,640 (sy’n cynnwys cyfraniad o £3,390 tuag at Ffioedd Dysgu) ar gael i fyfyrwyr ar y cwrs MSc mewn Gwaith Cymdeithasol. Fodd bynnag, rhaid bod myfyrwyr:

  • Yn byw yng Nghymru fel arfer 
  • Yn astudio mewn sefydliad yng Nghymru ac
  • ni allant fod yn derbyn cymhelliant ariannol gan gyflogwr. 

Nid yw'r fwrsariaeth wedi'i hasesu ar sail incwm ac nid oes rhaid ei had-dalu. Dyrennir nifer penodol o’r 227 o fwrsariaethau sydd ar gael i bob rhaglen Gwaith Cymdeithasol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu rhannu’n deg. Caiff myfyrwyr felly eu ‘henwebu’ i Ofal Cymdeithasol Cymru am fwrsariaeth gan y sefydliad. Felly ni fydd pob myfyriwr cymwys yn gallu derbyn y cyllid hwn.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://gofalcymdeithasol.cymru/gyrfaoedd/ariannu-myfyrwyr?record-language-choice=en-cy 

Lwfans Cyfle Dysgu Ymarfer (PLOA)

Dyluniwyd hyn i gyfrannu at gostau lleoliadau myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol sy’n rhan annatod o'u hyfforddiant cymhwyso. Mae myfyrwyr cymwys sy’n byw yng Nghymru fel arfer yn gymwys i hawlio hyd at £7.50 am bob diwrnod cyfle dysgu ymarfer. Am ragor o wybodaeth am y lwfans ewch i: https://gofalcymdeithasol.cymru/gyrfaoedd/lwfans-cyfle-dysgu-ymarfer-lcdy?record-language-choice=en-cy 

Cyllid Ychwanegol

Yn ogystal â’r fwrsariaeth y manylir arni uchod, mae’n bosib y byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais i Ofal Cymdeithasol Cymru am Gymorth Ariannol ychwanegol yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’ch cymhwysedd:

  • Lwfans Dysgu i Rieni (PLA). Hyd at £1,505. Mae’r grant hwn yn helpu myfyrwyr sydd â phlant dibynnol i dalu costau’r cwrs
  • Grant Gofal Plant (CCG). Hyd at uchafswm o £8,330 y flwyddyn am un plentyn dibynnol a £14,285 am ddau blentyn dibynnol neu fwy. Mae’n helpu â chostau gofal plant cofrestredig yr aethpwyd iddynt wrth astudio.
  • Grant Oedolion Dibynnol (ADG). Hyd at £2,645. Ar gael os oes oedolyn yn dibynnu arnoch yn ariannol
  • Lwfans Myfyrwyr Anabl. Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch o ganlyniad i anabledd neu anhawster dysgu, mae’n bosib y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Benthyciad i Ôl-raddedigion

Os derbyniwch y cyllid y rhoddir manylion amdano uchod gan Ofal Cymdeithasol Cymru, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn benthyciad i ôl-raddedigion gan Gyllid Myfyrwyr.

Fodd bynnag, os na chewch eich enwebu am gyllid gan Ofal Cymdeithasol Cymru, byddwch yn gymwys i wneud cais am Fenthyciad i Ôl-raddedigion.