Ffioedd dysgu myfyrwyr ôl-raddedig 2018/19

Ffioedd Dysgu Graddau Ôl-raddedig a Addysgir

Myfyrwyr Rhyngwladol: Mae manylion y ffioedd dysgu ar dudalennau'r cyrsiau ôl-raddedig a addysgir.

Myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd: Mae manylion y ffioedd dysgu ar dudalennau'r cyrsiau ôl-raddedig a addysgir.

Codir ffioedd dysgu yn flynyddol ar holl fyfyrwyr yn ystod y cyfnod ymgeisyddiaeth lleiaf ar gyfer eich rhaglen. Bydd yn cynyddu 3% bob blwyddyn.   Amlinellir y cyfnodau ymgeisiadaeth ar gyfer rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir isod:

 Rhaglen

Isafswm ymgeisyddiaeth  

Gradd Meistr Llawn Amser (180 credyd)

1 blwyddyn

Gradd Meistr Rhan Amser (60 credyd y flwyddyn)

3 blynedd

Gradd Meistr Rhan Amser (90 credyd y flwyddyn)

2 flynedd

Gradd Meistr a Ymestynnwyd Llawn Amser (120 credyd y flwyddyn)

2 flynedd

Gradd Meistr a Ymestynnwyd Rhan Amser (60 credyd y flwyddyn)

4 blynedd

  • Mae'r ffioedd dysgu ar gyfer rhaglenni meistr a addysgir yn cynnwys costau'r traethawd hir.
  • Bydd Ffioedd Dysgu ar gyfer rhaglenni rhan-amser yn cael ei gyfrifo pro-rata o'r ffi amser llawn cyfatebol.
  • Ar gyfer rhaglenni Erasmus Mundus, mae'r gyfradd a nodir ar dudalen y cwrs yn ymwneud â'r flwyddyn a dreulir ym Mhrifysgol Abertawe fel rhan o'r cytundeb cydweithio.
  • Cyfrifir modiwlau arunig ar gyfradd pro rata y ffi amser llawn (1/18 am bob 10 credyd).

Chwiliwch am Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ymchwil ac a Addysgir a allai fod ar gael i chi.

Ffioedd Dysgu Gradd Ymchwil Ôl-raddedig

Myfyrwyr Rhyngwladol: Ewch i'r dudalen Ffioedd Dysgu Myfyrwyr Rhyngwladol am ragor o fanylion am y ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd: Codir ffioedd dysgu yn flynyddol ar holl fyfyrwyr yn ystod y cyfnod ymgeisyddiaeth lleiaf ar gyfer eich rhaglen. Bydd yn cynyddu bob blwyddyn yn unol ag argymhellion RCUK. Amlinellir y cyfnodau ymgeisyddiaeth a chostau Ffioedd Dysgu cysylltiedig isod:-

Rhaglen

Cyfnod byrraf yr Ymgeisyddiaeth

Cost Ffioedd Dysgu 16/17

Cost Ffioedd Dysgu 17/18

Cost Ffioedd Dysgu 18/19

PhD (amser llawn)

3 blynedd

£4120

£4195  £4260 

PhD (rhan-amser)

6 blynedd

£2060

£2097.50  £2130 

MPhil (amser llawn)

2 flynedd

£4120

£4195   £4260  

MPhil (rhan-amser)

4 blynedd

£2060

£2097.50   £2130  

Meistr trwy Ymchwil (amser llawn)

1 flwyddyn

£4120

 £4195   £4260 

Meistr trwy Ymchwil (rhan-amser)

2 flynedd

£2060

 £2097.50   £2130 

EngD (amser llawn)

4 blynedd

£4120

 £4195   £4260 
  • Bydd yn ofynnol i chi dalu ffioedd am gyfnod byrraf posib yr ymgeisyddiaeth, hyd yn oed os caniatawyd i chi gyflwyno'ch traethawd hir ynghynt.
  • Mae'n bosib y codir ffioedd mainc ar ben eich ffioedd dysgu i dalu costau offer arbenigol neu gostau labordy angenrheidiol ar gyfer eich ymchwil. Os oes ffioedd mainc i'w talu, pennir y swm gan eich goruchwyliwr, a chaiff ei gynnwys yn eich Cynnig i Astudio
  • Y costau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ymweld fydd 50% o'r cyfraddau amser llawn.
  • Y costau ar gyfer myfyrwyr ymchwil cysylltiol fydd 25% o'r cyfraddau amser llawn.
  • Os ydych yn cyflawni'ch ymchwil yn eich gweithle, cewch eich cyfrif fel myfyriwr allanol, a bydd y ffioedd yn 50% o'r cyfraddau amser llawn.

Sylwer: Efallai y caiff ffioedd ychwanegol eu codi yn ystod eich cyfnod 'ysgrifennu', os bydd hynny'n briodol ym marn y Byrddau Dilyniant blynyddol, oherwydd goruchwyliaeth sylweddol neu ddefnydd helaeth o labordai.

Chwiliwch am Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ymchwil ac a Addysgir a allai fod ar gael i chi.

Myfyrwyr Presennol (cyn 2018)

Fel myfyriwr presennol/parhaus y disgwylir i chi ailgofrestru yn 2018/19, dewiswch y ddolen berthnasol ar gyfer ffioedd dysgu a gwybodaeth berthnasol arall.

Myfyrwyr presennol o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd

Myfyrwyr Rhyngwladol presennol

Costau Ychwanegol

Ar ben y ffioedd dysgu a'ch costau byw, mae'n bosibl y bydd angen talu costau gorfodol neu ddewisol ychwanegol ar gyfer rhai rhaglenni er mwyn i chi gyfranogi'n llawn a chwblhau'r rhaglen. Bydd angen i chi neilltuo arian ar gyfer y costau hyn ar wahân, gan nad ydynt wedi'u cynnwys yn y ffioedd dysgu a godir arnoch. Gall y fath gostau gynnwys teithiau maes, costau teithio ar gyfer lleoliadau gwaith neu leoliadau astudio, costau offer neu labordy, a gwiriadau Swyddfa Cofnodion Troseddol sy'n benodol i'ch rhaglen.

Ceir gwybodaeth am gostau ychwanegol ar gyfer eich rhaglen ar dudalennau unigol cyrsiau a addysgir a rhaglenni ymchwil

Sut i Dalu

Myfyrwyr Rhyngwladol: Ewch i dudalen Sut i dalu'ch ffioedd.

Myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd: Ewch i dudalen Sut i dalu'ch ffioedd.

Polisi Ad-dalu

Os ydych yn Tynnu'n Ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n gohirio eich astudiaethau), efallai y byddwch yn gymwys am ad-daliad.

Gweler ein Polisi Ad-daliadau.

 

Myfyrwyr Rhyngwladol:

Myfyrwyr Rhyngwladol: Ewch i dudalen Ffioedd Dysgu Myfyrwyr Rhyngwladol am wybodaeth bellach am ffioedd dysgu.