Benthyciadau Ôl-raddedig

Benthyciadau ar gyfer Gradd Meistr a Addysgir

Myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru

 Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru wedi cyhoeddi y bydd benthyciadau ôl-raddedig ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru ac sy'n dechrau cwrs lefel Meistr mewn unrhyw brifysgol yn y DU (gan gynnwys Abertawe) ym mlwyddyn academaidd 2018/19.

 Mae'r manylion llawn yn aros am gymeradwyaeth reoleiddiol, ond maent yn cynnwys:

 • Benthyciad o hyd at £10,280 tuag at gostau astudio am gymhwyster ôl-raddedig, gan gynnwys ffioedd dysgu a chostau byw (sy'n cael eu talu'n uniongyrchol i chi).
 • Ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.
 • Ar gael i fyfyrwyr o dan 60 oed.
 • Ar gael i fyfyrwyr nad oes ganddynt gymhwyster lefel Meistr eisoes (mae myfyrwyr â Thystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig yn gymwys i dderbyn y benthyciad)
 • Nid yw'n destun prawf modd (nid yw'n amodol ar incwm eich teulu).
 • Mae cyrsiau meistr a addysgir a chyrsiau ymchwil yn gymwys, gan gynnwys cyrsiau MA, MSc, LLM, MRes, MPhil, MA drwy Ymchwil, ac MSc drwy Ymchwil.
 • Ar gael ar gyfer rhaglenni Meistr amser llawn a rhan-amser ar gyfer Prifysgol Abertawe
 • Byddwch yn dechrau ad-dalu pan fyddwch yn ennill dros £21,000 y flwyddyn. Bydd ad-daliadau'n seiliedig ar 6% o'ch incwm dros y trothwy hwn (ad-delir benthyciadau israddedig ar sail 9% o incwm).
 • Os oes gennych fenthyciad israddedig gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, byddwch yn ei ad-dalu ar yr un pryd â'r benthyciad ôl-raddedig. Er enghraifft, os ydych yn ennill £25,000 y flwyddyn, byddwch yn ad-dalu cyfanswm o £50 y mis (£30 ar gyfer y benthyciad israddedig ac £20 ar gyfer y benthyciad ôl-raddedig).
 • Noder, os cychwynoch eich cwrs meistr cyn mis Medi 2018 a’ch bod yn derbyn benthyciad ôl-raddedig, mae hyd cymwysedd y cwrs ychydig yn wahanol. Rhaid i’ch cwrs fod yn naill ai 1 neu 2 flynedd llawn-amser neu 2 neu 4 blynedd rhan-amser. Gyda chwrs rhan-amser, rhaid i o leiaf 50% o ddwysedd y cwrs fod ar y dechrau, o’i gymharu â hyd y cwrs llawn-amser fesul bob blwyddyn academaidd.

Mae ceisiadau ar gyfer y Benthyciad Ôl-raddedig Cymreig nawr ar agor ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn ym mis Medi 2018. I ymgeisio, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

 Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig.aspx 

 Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fenthyciadau ôl-raddedig yn un o'n Diwrnodau Agored.

Myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr

 Mae Student Finance England yn darparu benthyciadau ôl-raddedig i fyfyrwyr sy'n byw yn Lloegr ac sy'n dechrau cyrsiau lefel meistr mewn unrhyw brifysgol yn y DU (gan gynnwys Abertawe) ym mlwyddyn academaidd 2018/19.

 Dyma rai o nodweddion allweddol y benthyciad:

 Benthyciad o hyd at £10,280 tuag at gostau astudio am gymhwyster ôl-raddedig, gan gynnwys ffioedd dysgu a chostau byw (sy'n cael eu talu'n uniongyrchol i chi).

Ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yn Lloegr.

Ar gael i fyfyrwyr o dan 60 oed.

Ar gael i fyfyrwyr nad oes ganddynt gymhwyster lefel Meistr eisoes (mae myfyrwyr â Thystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig yn gymwys i dderbyn y benthyciad)

Nid yw'n destun prawf modd (nid yw'n amodol ar incwm eich teulu).

Mae cyrsiau meistr a addysgir a chyrsiau ymchwil yn gymwys, gan gynnwys cyrsiau MA, MSc, LLM, MRres, MPhil, MA drwy Ymchwil ac MSc drwy Ymchwil.

Ar gael ar gyfer rhaglenni Meistr amser llawn a rhan-amser (rhaid bod y cyrsiau cymwys yn para naill ai blwyddyn neu ddwy flynedd amser llawn; neu ddwy neu bedair blynedd rhan-amser). Rhaid bod cwrs rhan-amser cyfwerth ag o leiaf 50% o hyd cwrs amser llawn ar ddechrau'r cwrs, bob blwyddyn academaidd). Mae cyrsiau rhan-amser tair blynedd heb unrhyw gyfatebiaeth amser llawn yn gymwys hefyd.

Byddwch yn dechrau ad-dalu pan fyddwch yn ennill dros £21,000 y flwyddyn. Bydd ad-daliadau'n seiliedig ar 6% o'ch incwm dros y trothwy hwn (ad-delir benthyciadau israddedig ar sail 9% o incwm).

Os oes gennych fenthyciad israddedig gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, byddwch yn ei ad-dalu ar yr un pryd â'r benthyciad ôl-raddedig. Er enghraifft, os ydych yn ennill £25,000 y flwyddyn, byddwch yn ad-dalu cyfanswm o £50 y mis (£30 ar gyfer y benthyciad israddedig ac £20 ar gyfer y benthyciad ôl-raddedig).

Gellir lawrlwytho taflen wybodaeth yma: http://media.slc.co.uk/sfe/nysf/pgl/sfe_pgl_main_guide_1617_d.pdf

Mae ceisiadau am gyrsiau sy’n cychwyn ym mis Medi 2018 nawr ar agor. I ymgeisio, ewch i www.gov.uk/funding-for-postgraduate-study

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.gov.uk/postgraduate-loan/how-to-apply

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fenthyciadau ôl-raddedig yn un o'n Diwrnodau Agored.

Myfyrwyr sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon

Mae Adran yr Economi Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi bod benthyciadau o hyd at £5,500 yn debygol o fod ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon ac sy'n dymuno astudio cyrsiau ôl-raddedig (hyd at lefel Meistr) mewn prifysgol yn y DU ym mlwyddyn academaidd 2018/19.

Disgwylir y caiff manylion llawn y cynllun benthyciadau hwn eu cadarnhau yn 2017. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.nidirect.gov.uk/articles/financing-your-postgraduate-course

Myfyrwyr sy'n byw yn yr Alban

Mae Llywodraeth yr Alban wedi cadarnhau cynlluniau ar gyfer cynllun benthyciadau'r Alban yn 2018/19. Mae'n debygol y bydd myfyrwyr o'r Alban yn gallu benthyca hyd at £10,000 (i'w gadarnhau), ond ni fyddant yn gymwys oni bai eu bod yn astudio mewn prifysgol yn yr Alban.

Os ydych yn fyfyriwr sy'n byw yn yr Alban a hoffech astudio ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i'n tudalennau ysgoloriaethau a ffynonellau cyllid amgen am gyngor ar sut i ariannu'ch cwrs. 

Caiff manylion pellach am yr holl gynlluniau benthyciadau eu hychwanegu at y wefan hon cyn gynted ag y byddant ar gael. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fenthyciadau ôl-raddedig yn un o'n Diwrnodau Agored.

Myfyrwyr sy'n byw yn yr UE/yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu weithwyr mudol o'r Swistir/plant dinesydd y Swistir neu weithiwr mudol o Dwrci

Mae'n bosib y byddwch yn gymwys am gynlluniau benthyciadau ôl-raddedig Cymru a Lloegr.

Os hoffech astudio ym Mhrifysgol Abertawe, bydd angen i chi wneud cais am gynllun benthyciadau ôl-raddedig Cymru. Darllenwch yr wybodaeth uchod ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Bydd ceisiadau am gynllun benthyciadau ôl-raddedig Cymru yn cael eu derbyn yn haf 2018.

Benthyciadau Proffesiynol a Datblygu Gyrfa

Cynigir Benthyciadau Proffesiynol a Datblygu Gyrfa (PCDL) gan nifer bach o fanciau'r stryd fawr i fyfyrwyr ar gynlluniau gradd meistr a addysgir. Mae'n bosib y gallwch fenthyca rhwng £300 a £10,000 a bydd y Llywodraeth yn talu'ch llog tra byddwch yn astudio. Mae ad-daliadau'n dechrau ar ôl i chi orffen eich cwrs (fel arfer ar ôl mis neu ddau), felly mae angen i chi fod yn hyderus y byddwch yn gallu ad-dalu'r benthyciad. Rhaid cyflwyno ceisiadau i'ch banc o ddewis o leiaf 3 mis cyn dechrau'ch cwrs.

I archebu pecyn cais neu i dderbyn rhagor o gyngor/wybodaeth, ffoniwch linell gymorth PCDL ar 0800 121 8989 neu ewch i wefan direct.gov

Os cewch eich hysbysu gan fanc neu gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol nad yw'r radd mae gennych ddiddordeb ynddi wedi'i chofrestru ar restr y Benthyciad Proffesiynol a Datblygu Gyrfa, rhowch wybod i ni drwy e-bostio StudentFinance@abertawe.ac.uk. Os yw'r rhaglen yn gymwys, byddwn yn trefnu iddi gael ei chofrestru.

Benthyciad Meistr Erasmus+

Mae Benthyciadau Meistr Erasmus+ yn caniatáu i fyfyrwyr wneud cais am gymorth ariannol i astudio dramor am eu gradd Meistr. Mae banciau ac asiantaethau benthyciadau myfyrwyr sy'n rhan o'r cynllun yn cynnig benthyciadau ar delerau ffafriol i fyfyrwyr sydd am deithio, gan gynnwys cyfraddau llog sy'n well na chyfraddau'r farchnad a hyd at ddwy flynedd i ganiatáu i raddedigion gael swydd cyn dechrau ad-dalu.

Mae rhagor o wybodaeth am Fenthyciadau Meistr Erasmus+ ar gael yn:https://www.erasmusplus.org.uk/master-loan

Benthyciadau PhD

Bydd benthyciadau doethurol ar gyfer myfyrwyr newydd ar raglenni lefel PhD ar gael o fis Medi 2018.

 Bydd nodweddion allweddol y cynllun benthyciadau yn cynnwys:

 • Benthyca hyd at £25,000 tuag at gost unrhyw raglen PhD
 • Ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu yn Lloegr, sy'n 59 oed neu'n iau ac nad ydynt yn derbyn ysgoloriaeth gan y Cyngor Ymchwil
 • Ar gael i fyfyrwyr yr UE sy'n bwriadu dilyn astudiaethau PhD yn 2018/19. Bydd cymhwysedd i dderbyn y benthyciad ar ôl y dyddiad hwn yn amodol ar y cynnig Brexit
 • Ar gael ar gyfer rhaglenni mewn unrhyw brifysgol yn y DU sy'n dyfarnu PhD (gan gynnwys Prifysgol Abertawe)
 • Ad-daliadau = 6% o incwm dros £21,000 y flwyddyn (wedi'i gyfuno â benthyciad gradd Meistr os yn berthnasol)
 • Nid yw myfyrwyr y mae eisoes ganddynt gymhwyster PhD yn gymwys i wneud cais am fenthyciad
 • Ar gael ar gyfer rhaglenni amser llawn neu raglenni rhan-amser
 • Nid yw'n destun prawf modd

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer cynllun benthyciadau doethurol Lloegr 2018/19 nawr ar agor: www.gov.uk/doctoral-loan/apply

Mae ceisiadau ar gyfer cynllun benthyciad doethuriaeth Cymru bellach ar agor i’w derbyn o fis Medi 2018 ymlaen: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig/cwrs-doethurol-%C3%B4l-raddedig.aspx

Disgwylir y bydd y broses ymgeisio ar gyfer cynllun benthyciadau doethurol Cymru yn agor ddiwedd Mehefin 2018.

Am wybodaeth bellach am gynllun benthyciadau doethurol Student Finance England, ewch i: www.gov.uk/doctoral-loan

Am wybodaeth bellach am gynllun benthyciadau doethurol Cyllid Myfyrwyr Cymru, ewch i: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig/cwrs-doethurol-%C3%B4l-raddedig.aspx 

Arian@BywydCampws

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyllid i ôl-raddedigion, neu os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Arian@BywydCampws.

E-bost: money@campuslife@abertawe.ac.uk

Ffôn: +44 (0)1792 606699