O gwmpas y Lle...

O gwmpas y Lle...

Mae Abertawe'n ddigon ffodus i allu mwynhau'r lleoliadau gorau o unrhyw brifysgol, sy'n rhoi digon o gyfleoedd i chi fwynhau'r awyr agored.

Mae ein campws yn eistedd mewn parcdir ar gyrion Bae Abertawe, yn agos i olygfeydd syfrdanol Penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf Prydain.

Gyferbyn â'r campws ceir tair milltir o draeth euraidd yn arwain at bentref pysgota'r Mwmbwls - hafan glyd o siopau boutique, bwytai a pharlyrau hufen iâ - man gwych am gerdded yn yr heulwen ar hyd y promenâd.

Ymhellach i'r gorllewin byddwch yn dod o hyd i Benrhyn Gŵyr - 19 milltir o forlin dramatig a darluniadwy sy'n gartref i draethau arobryn, llwybrau cerdded dramatig ar hyd clogwyni a rhai o draethau syrffio gorau Prydain.

Ein pum uchafbwynt yn Gŵyr:

  • Pen Pyrod yn Rhosili - a ddyfarnwyd "y lle mwyaf rhamantaidd i weld yr haul yn machlud yn y DU" gan ddarllenwyr cylchgrawn Country Living
  • Mwmbwls - cartref i hufen iâ arobryn lleol
  • Bae'r Tri Chlogwyn - un o'r traethau i gyrraedd rownd derfynol y rhaglen "Britain's Best View" ar ITV
  • Pwll Du - diemwnt cudd gyda moroedd glas asuraidd disglair
  • Cefn Bryn - yr ail bwynt uchaf yn Gŵyr, gyda golygfeydd syfrdanol o'r olygfa leol

Mae'r ardal gyfagos hefyd yn werth ei gweld - o fewn ychydig filltiroedd yn unig byddwch yn dod ar draws:

  • Parc Coedwig Afan - sy'n gartref i 13 o lwybrau cerdded a 5 llwybr beicio mynydd o safon fyd-eang. Dyma'r unig leoliad ym Mhrydain i gyrraedd rhestr ‘deg lle i reidio cyn i chi farw’ cylchgrawn "What Mountain Bike Magazine"
  • Sir Gaerfyrddin - "Gardd Cymru"
  • "Gwlad y Rhaeadrau" – Dyffryndir Afan a Nedd
  • Prydferthwch gwyllt, mynyddig Bannau Brycheiniog
  • Castelli canoloesol a henebion hanesyddol dirifedi.