MA Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol A Throseddeg

Dysgwch gan y rhai mwyaf medrus a dod yn arbenigwr.

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA 1Bl LlA
  MA 2Fl RhA
  MA 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

Bydd ein MA mewn Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg Gymhwysol yn eich helpu chi i ddod yn arbenigwr, gan gymhwyso gwybodaeth droseddegol i weithrediadau'r system cyfiawnder troseddol.

Dysgwch am drosedd, y system cyfiawnder troseddol a'r themâu diweddaraf mewn trafodaethau troseddegol gyda'r arbenigwyr gorau yn y maes, a dewiswch o amrediad cyffroes o fodiwlau cyfoes.

Nodweddion Allweddol

Mae'r MA mewn Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg Gymhwysol yn cynnig y canlynol i fyfyrwyr:

 • Dealltwriaeth drylwyr o ddamcaniaethau troseddegol a sut mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithredu
 • Gwybodaeth am ddatblygiadau rhyngwladol mewn gwaith ymchwil troseddegol a chyfiawnder troseddol
 • Cyfle i astudio effaith ffactorau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd ar drosedd a pholisi cyfiawnder troseddol
 • Cyflogadwyedd gwell i gael gyrfa ym maes cyfiawnder troseddol, byd academaidd neu waith ymchwil

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MA 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM43Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation ( Applied Criminal Justice and Criminology)

MA 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM43Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation ( Applied Criminal Justice and Criminology)
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM43Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation ( Applied Criminal Justice and Criminology)

Disgrifiad

Waeth a ydych yn:

 • Ymarferydd sy'n gweithio yn y system cyfiawnder troseddol
 • Heddwas
 • Ymchwilydd sydd eisiau cael sylfaen gadarn ar gyfer gradd ymchwil mewn sefydliad Partneriaeth Hyfforddi Doethurol Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Cymru
 • Myfyriwr sy'n gobeithio cael gyrfa mewn cyfiawnder troseddol

Mae ein gradd lefel Meistr mewn Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg Gymhwysol yn berffaith i chi!

Wedi ei haddysgu am un flwyddyn yn llawn amser neu am dair blynedd yn rhan amser, byddwch yn ennill amrediad o sgiliau mewn amgylchedd cefnogol.

Mae'r grwpiau darlithio bychain yn rhoi'r cyfle i chi leisio eich barn a rhannu syniadau, ac, yn aml iawn, bydd siaradwyr gwadd yn dod i'r grwpiau ar ffurf uwch-ymarferwyr cyfiawnder troseddol, rheolwyr a llunwyr polisïau.

Gofynion Mynediad

Dylai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen MA feddu ar radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn gradd israddedig berthnasol. Fodd bynnag, gellid hefyd ystyried ymgeiswyr â gradd ail ddosbarth is, yn unol â'u gwaith a'u profiad yn y maes astudio. Dylai ymgeiswyr o'r fath gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen Dr Anthony Charles am ragor o wybodaeth.

Gellid ystyried ymgeiswyr heb radd israddedig, os gallant ddangos profiad proffesiynol perthnasol – er enghraifft, fel heddwas mewn swydd.  Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen Dr Anthony Charles am ragor o wybodaeth.

Dylai pob ymgeisydd ddangos trwy ei gais ei fod â'r gallu i wneud gwaith academaidd ar lefel Meistr, sy'n gallu bod yn heriol.

Bydd angen i ymgeiswyr lle nad Cymraeg na Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o fedrusrwydd mewn Saesneg. Mae angen ennill sgôr isaf o 6.5 gydag IELTS i ddilyn y rhaglen. 

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o ymgeisio am un o'n rhaglenni ôl-radd yw trwy wneud cais ar-lein. Fel hyn, gallwch hefyd olrhain eich cais ar bob cam o'r broses ac argraffu copi o'ch llythyr penderfyniad.

Fodd bynnag, os oes yn well gennych, gallwch ofyn i'r canlynol am becyn ymgeisio drwy'r post:

Y Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295358 neu Dr Anthony Charles, Cyfarwyddwr y Rhaglen: A.D.Charles@swansea.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Llawn-amser £7,100 £15,000
MA Rhan-amser £3,550 £7,500
MA Rhan-amser £2,350 £5,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Gallai myfyrwyr wynebu costau ychwanegol yn ystod y rhaglen, nad ydynt yn cael eu cynnwys gan ffioedd hyfforddi. Gall y rhain gynnwys, ymhlith pethau eraill: deunydd swyddfa, llyfrau, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil a chostau llungopïo.

Ffioedd ac ariannu

Efallai y bydd benthyciadau, bwrsariaethau a ffynonellau ariannu eraill ar gael. Gweler ein tudalen Ffioedd ac Ariannu am ragor o wybodaeth.

Strwythur y Cwrs, ac Asesu

Mae'r cwrs yn cynnwys Rhan Un (120 o gredydau) a Rhan Dau (60 o gredydau).

Yn ystod Rhan Un, byddwch yn astudio amrediad o fodiwlau a addysgir, a chaiff y rhain eu hasesu trwy aseiniad ysgrifenedig (fel arfer, traethawd o ddim mwy na 4,000 o eiriau).

Caiff yr holl fodiwlau eu cyflwyno gan staff ymchwil gweithredol sydd ag arbenigedd penodol yn y maes pwnc.

Mae Rhan Dau yn cynnwys traethawd hir o ddim mwy na 20,000 o eiriau. Byddwch yn cynhyrchu eich traethawd hir ar bwnc troseddegol o'ch dewis o dan gyfarwyddyd goruchwyliwr personol. Gallwch ddewis cwblhau traethawd hir ysgrifenedig 'clasurol', neu astudiaeth empeiraidd.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Bydd yr MA mewn Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg Gymhwysol yn agor y drws i amrywiaeth eang o yrfaoedd yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn cynnig y cymorth gorau i'n myfyrwyr, o fewn darlithoedd a thu allan iddynt. Mae hyn yn cynnwys:

 • Tiwtor personol dynodedig i gynnig gofal academaidd a bugeiliol
 • Digwyddiadau cymdeithasol a drefnir gan y Gymdeithas Droseddeg a arweinir gan fyfyrwyr
 • Cyfleoedd i gael lleoliadau ac interniaethau ymchwil (os oes rhai ar gael)

Manylion cyswllt

Cyfarwyddwr cyrsiau Meistr a addysgir, Dr Anthony Charles

Ffôn: +44(0)1792 606056

E-bost: A.D.Charles@swansea.ac.uk

Dewch i gwrdd â'n myfyriwr, Nia

Nia Baker MA Crim

Nia Baker
MA mewn Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg

"Mae ansawdd rhagorol yr addysgu a'r cymorth a gynigir gan y staff yn Abertawe'n eithriadol. Mae eu harbenigedd a'u harweiniad nhw wedi fy ngalluogi i fireinio fy sgiliau academaidd, sydd wedi bod yn werthfawr tu hwnt ar gyfer gwaith a asesir a mwynhad gweithredol o'r cwrs.

Mae fy nghyraeddiadau a'm hymdeimlad o dwf personol yn ystod fy nghyfnod astudio israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe wedi fy ysbrydoli i ddatblygu fy astudiaethau yn bellach fyth ac ymgeisio i wneud doethuriaeth yn yr Adran Droseddeg.

Os ydych yn cael problemau academaidd gydag asesiad neu broblemau personol, waeth a ydynt yn broblemau mawr neu fach, mae'r staff yn yr adran yn barod i'ch cefnogi chi. Bydd tiwtor personol yn cael ei benodi i chi, a fydd yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd â chi i drafod eich cynnydd, rhoi sylw i unrhyw broblemau yr ydych yn eu hwynebu, a sicrhau bod y cwrs yn cwrdd â'ch disgwyliadau."