LLM Ymarferiad y Gyfraith a Drafftio Uwch

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    LLM 1Bl LlA
    LLM 2Fl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae'r LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch yn cyfuno Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe, sef cwrs ymarferol proffesiynol sy'n datblygu sgiliau ymarfer pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y gyfraith yn Lloegr a Chymru, â modiwl dysgu annibynnol sy'n hwyluso cwblhau prosiect drafftio y gall myfyrwyr ei ddefnyddio i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddynt sgiliau cyfreithiol pwysig ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eu gyrfa.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 180 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Mae'r LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch yn cyfuno Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe, sef cwrs ymarferol proffesiynol sy'n datblygu sgiliau ymarfer pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y gyfraith yn Lloegr a Chymru, â modiwl dysgu annibynnol sy'n hwyluso cwblhau prosiect drafftio y gall myfyrwyr ei ddefnyddio i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddynt sgiliau cyfreithiol pwysig ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eu gyrfa.

Un enghraifft o brosiect fyddai cytundeb cynbriodasol ym maes Cyfraith Teulu; cynhelir tri chyfarfod gyda'ch goruchwyliwr a byddai disgwyl i chi ystyried rhesymeg y cytundeb yn feirniadol, gwneud sylwadau ar y ffordd y drafftiwyd cytundeb cynsail, ei ddadansoddi ac asesu ei effaith yn feirniadol. Pwysleisiwn mai enghraifft yn unig yw hon.

Gofynion Mynediad

Cofrestru ar Gwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe.

Gofyniad iaith Saesneg:

Os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf, bydd angen i chi feddu ar gymhwyster iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol, er enghraifft prawf IELTS (sgôr o 6.5 neu'n uwch a 6.0 ym mhob cydran) neu gymhwyster cyfwerth.

Sut i Wneud Cais

Dylech gyflwyno cais i'r Bwrdd Ceisiadau Canolog (www.lawcabs.ac.uk) ar gyfer y cwrs amser llawn.

Dylid anfon ceisiadau ar gyfer y cwrs rhan-amser yn uniongyrchol i'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy'r wefan hon.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £13,500 £18,200
LLM Rhan-amser £6,750 £9,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae'r ffioedd dysgu'n cynnwys yr holl lawlyfrau a deunyddiau cwrs a'r ffi sy'n daladwy i Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr (mae hyn yn wahanol i ffi aelodaeth yr Awdurdod ar gyfer myfyrwyr). Nid ydym yn codi tâl ychwanegol am arholiadau neu i ailsefyll arholiadau.

Bwrsariaethau Ysgol

Mae myfyrwyr sy'n gwneud cais am y LLM yn gymwys ar gyfer yr un bwrsariaethau yn erbyn y brif ffi ar gyfer yr elfen LPC a myfyriwr sy'n astudio'r cwrs LPC yn unig:

Hyd y cwrs

Myfyrwyr cartref, o’r UE a rhyngwladol

2019/20

AMSER LLAWN

Graddedigion LLB Prifysgol Abertawe

£2,000

 

Cyn-fyfyrwyr prifysgolion yng Nghymru

£1,500

 

Graddedigion GDL Prifysgol Abertawe

£2,000

RHAN-AMSER

Bydd y bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser yr un faint â’r rhai amser llawn cyfatebol, ond telir 50% ym mlwyddyn 1 a 50% ym mlwyddyn 2.

 

Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyster ar gyfer y bwrsariaethau hyn, byddwch yn eu cael yn awtomatig pan fyddwch yn cofrestru.

Nid yw myfyrwyr yn gymwys i gael y bwrsariaethau hyn, ynghyd ag Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair gwerth £3,000 Ysgol y Gyfraith, felly dylai’r myfyrwyr ystyried yn ofalus pa ffynhonnell cyllid sydd fwyaf addas iddynt.

Ffioedd ac ariannu

Efallai y bydd benthyciadau, bwrsariaethau a ffynonellau ariannu eraill ar gael. Gweler ein tudalen Ffioedd ac Ariannu am ragor o wybodaeth.

Bwrsariaethau Coleg

Mae myfyrwyr sy'n gwneud cais am y cwrs LLM yn gymwys i dderbyn yr un bwrsariaethau yn erbyn y ffi bennawd ar gyfer yr elfen Ymarfer y Gyfraith â myfyriwr sy'n astudio Ymarfer y Gyfraith yn unig - gweler y rhestr o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar y Dudalen Gostyngiad ar Ffioedd: http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/scholarships/taught/. Os ydych yn gwneud cais am fwrsariaeth/ysgoloriaeth i ostwng eich ffioedd, ni fyddwch yn gymwys am fwrsariaeth safonol y Brifysgol ar gyfer LLM.

Dulliau addysgu

Gweler manylion Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe.

Nid oes addysgu ychwanegol yn gysylltiedig â'r modiwl dysgu annibynnol. Byddech yn cwblhau'r prosiect yn eich amser eich hun yn ystod Cam 2 y Cwrs Ymarfer y Gyfraith (rhwng mis Mawrth a mis Mehefin). Ni fyddai hyn yn cynyddu'r oriau yn y dosbarth gan nad oes dosbarthiadau ychwanegol.

Dim ond 3 modiwl dewisol gwerth deg credyd yr un sydd yn Rhan 2 o'r Cwrs Ymarfer y Gyfraith, a chyflwynir y rhain dros uchafswm o 3 diwrnod yr wythnos.  Felly bydd gennych 2 ddiwrnod yr wythnos i ymroi i'ch prosiect yn ogystal â phenwythnosau a gwyliau'r Pasg.  Ac os dymunwch, cewch fireinio'r gwaith dros yr haf gan gyflwyno ar y diwrnod cyflwyno cyffredinol ym mis Medi yn hytrach nag ym mis Mehefin (diwedd Rhan 2).  Os cyflwynwch ym mis Mehefin, dyfernir y cymhwyster LLM ym mis Gorffennaf, ac os cyflwynwch ym mis Medi, dyfernir y cymhwyster LLM ym mis Hydref, ar yr amod bod y prosiect yn llwyddiannus o'i gymharu â'r deilliannau dysgu.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Yn ogystal â manteision Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe, gall myfyrwyr ddefnyddio cwblhau'r prosiect drafftio'n llwyddiannus i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddynt sgiliau cyfreithiol pwysig ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eu gyrfa. Hefyd, mae LLM yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol a fydd yn gwella'ch CV. Mae rhagor o wybodaeth am fentrau Cyflogadwyedd Coleg y Gyfraith a Throseddeg ar gael yma.

Manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth gyffredinol, cysylltwch â:

lpc@abertawe.ac.uk

Ffôn: 01792 295913

Gair gan ein myfyrwyr

Barbara-Jane Davies, GDL, LPC ac LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch

Barbara-Jane Davies

Dechreuodd Barbara-Jane Davies ar gwrs Dipoloma yn y Gyfraith i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe fel myfyriwr aeddfed yn 2014. Cyn dechrau'r cwrs, roedd hi wedi gweithio am fwy na 15 mlynedd ym maes gofal plant ac fel Gweithiwr Allgymorth i Deuluoedd ar gyfer Cychwyn Cadarn a Chanolfannau Teulu yn Sir Gaerfyrddin.

Cwblhaodd y cwrs LPC a'r LLM mewn Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch yn 2016. Yn dilyn profiad gwaith helaeth gyda Thîm Cyfreithiol Gofal Plant Cyngor Sir Gaerfyrddin, cafodd gynnig swydd gyda'r cwmni cyfreithwyr Hains and Lewis yn Hwlffordd, yn eu hadran gofal plant arbenigol, yn cynrychioli plant a gwarcheidwaid y plant mewn achosion gofal.