LLM mewn TechGyfreithiol

Dysgwch sut mae cudd-wybodaeth artiffisial a’r gyfraith yn cyfuno yn y cwrs arloesol a pherthnasol hwn!

Trosolwg Cwrs

Yn newydd ar gyfer 2018, mae'r LLM mewn TechnGyfreithiol yn rhaglen meistr arloesol ac amserol, sy'n archwilio sut mae technolegau megis deallusrwydd artiffisial a Blockchain yn effeithio ar wasanaethau cyfreithiol.

Bydd sefydliadau yn y sectorau cyfreithiol a thechnegol yn ymwneud â chyflwyno'r rhaglen, a fydd yn cynnig cyfleoedd i weithio gyda systemau deallusrwydd artiffisial; datblygu cymwysiadau a datrysiadau technoleg gyfreithiol; ymgynefino â gweithio gyda Data Mawr a deall yr heriau cyfreithiol a rheoleiddio sy'n gysylltiedig â thechnoleg.

Nodweddion Allweddol

 • Cyfle i fod yn un o’r graddedigion cyntaf yn y DU â gradd LLM mewn TechGyfreithiol.
 • Byddwch yn meithrin gwybodaeth a phrofiad i ddatblygu'n gyfreithiwr/ymarferydd gwasanaeth cyfreithiol yr 21ain ganrif â'r gallu i ddefnyddio technolegau amrywiol i gynorthwyo ymarfer cyfreithiol ac ysgogi arloesedd yn y proffesiwn.
 • Byddwch yn darganfod sut gellir rhoi deallusrwydd artiffisial ar waith yn y Gyfraith (e.e. cyflwyniad i ddamcaniaeth, technegau ac offer) a sut mae'r gyfraith yn berthnasol i ddeallusrwydd artiffisial (e.e. effeithiau cyfreithiol, rheoleiddio a moesegol awtomeiddio a mynediad i wybodaeth).
 • Byddwch yn dysgu'r cysyniadau ac yn gweithio gydag offer deallusrwydd artiffisial i ddatblygu'ch atebion technoleg gyfreithiol eich hun, yn ennill profiad o weithio gyda Data 'Mawr' a bach ac yn defnyddio eich gwybodaeth mewn sesiynau ymarferol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CSLM81Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Computational Thinking
LAAM19Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Artificial Intelligence and Law
LAAM20Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Rights and accountability: technology and law
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Mae'r proffesiwn cyfreithiol yn newid yn gynt nag erioed o'r blaen o ganlyniad i ddatblygiadau ym maes deallusrwydd artiffisial a thechnolegau cysylltiedig. Mae'n rhaid i gyfreithwyr barhau i amddiffyn rheolaeth cyfraith a hyrwyddo mynediad i gyfiawnder ond, ar yr un pryd, disgwylir iddynt ddysgu sgiliau newydd i fabwysiadu technoleg, arloesi a rhoi technoleg gyfreithiol ar waith yn eu hymarfer.

Beth yw Technoleg Gyfreithiol?

Mae technoleg yn trawsnewid natur darparu gwasanaethau cyfreithiol - o ddeallusrwydd artiffisial a Blockchain i ddatrys anghydfodau ar-lein a phlatfformau digidol i wella mynediad i gyfiawnder.

Mae meysydd traddodiadol TechGyfreithiol, megis rheoli achosion, systemau ariannol ac ymchwil cyfreithiol, yn cael eu gweddnewid drwy blatfformau a chymwysiadau digidol arloesol. Bydd y rhain yn gwneud cwmnïau'n fwy effeithlon, yn fwy cystadleuol ac yn fwy perthnasol mewn byd digidol, gan sicrhau bod y gyfraith ar gael i bawb.

 

Beth yw manteision y radd LLM hon?

Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau  a fydd yn ategu'ch gwybodaeth gyfreithiol ac yn eich paratoi i ysgogi arloesi ym maes ymarfer cyfreithiol. Byddwch yn cael cipolwg ar sut gellir cymhwyso meddwl cyfrifiadol i brosesau cyfreithiol, a byddwch yn deall sut i ddefnyddio technolegau gwahanol i ategu ymarfer cyfreithiol.

 

Beth byddaf yn ei astudio?

Byddwch yn astudio modiwlau gofynnol a dewisol mewn dau faes cyffredinol - sut mae deallusrwydd artiffisial yn cael ei gymhwyso i'r Gyfraith (e.e. cyflwyniad i ddamcaniaeth, technegau ac offer) a sut mae'r Gyfraith yn berthnasol i ddeallusrwydd artiffisial (e.e. effeithiau cyfreithiol, rheoleiddiol a moesegol awtomeiddio  a mynediad i wybodaeth). Byddwch yn dysgu cysyniadau deallusrwydd artiffisial ac yn gweithio gydag offer deallusrwydd artiffisial i ddatblygu'ch datrysiadau technoleg gyfreithiol eich hun, yn cael profiad o weithio gyda Data 'Mawr' a Bach ac yn defnyddio eich gwybodaeth mewn sesiynau ymarferol.

 

Gofynion Mynediad

Os ydych yn angerddol am hawliau dynol, hoffem glywed gennych!

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer graddedigion ac ymarferwyr y gyfraith sy'n gweithio ar bob lefel broffesiynol yn y gyfraith. Ni ddisgwylir i fyfyrwyr ar y rhaglen hon feddu ar brofiad blaenorol o godio neu weithio gyda thechnoleg.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob cwr o'r byd. Yn ddelfrydol, bydd gennych radd 2:1 yn y gyfraith, er y byddwn yn ystyried ymgeiswyr â graddau 2:2, yn seiliedig ar eu perfformiad cyffredinol ac mewn modiwlau unigol. Anogir ymgeiswyr â phrofiad perthnasol yn gryf i wneud cais hefyd.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi lwyddo mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 6.0 ym mhob cydran) a TOEFL (gyda sgôr isaf o 88 ac o leiaf 21 am Wrando, 22 am Ddarllen, 23 am Siarad ac 21 am Ysgrifennu).    

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni ôl-raddedig yw gwneud cais ar-lein yn www.swansea.ac.uk/cy/ôl-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline. Trwy hyn, gallwch hefyd ddilyn eich cais ym mhob rhan o'r broses ac argraffu copi o'ch llythyr penderfyniad.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £7,000 £15,400

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Y pynciau sy'n Debygol o Gael eu Hastudi

 • Deallusrwydd artiffisial a'r gyfraith
 • Awtomeiddio gwasanaethau cyfreithiol
 • Meddwl cyfrifiadol ar gyfer cyfreithwyr
 • Dadansoddi meintiol a gweithio gyda Data Mawr
 • Blockchain/technoleg cyfriflyfr dosbarthedig
 • Y gyfraith a deallusrwydd artiffisial
 • Hawliau ac atebolrwydd yn yr economi ddigidol
 • Gwasanaethau cyfreithiol mewn byd digidol
 • Entrepreneuriaeth technoleg gyfreithiol
 • Eiddo deallusol digidol
 • Traethawd hir NEU brosiect technoleg gyfreithiol (dylunio, datblygu a phrofi ateb ar-lein neu ddigidol i broblem gyfreithiol, mewn cydweithrediad â chwmni cyfreithiol).

Ysgoloriaeth Ysbrydoli Dyfodol Disglair

Cynigiwn Ysgoloriaeth Ysbrydoli Dyfodol Disglair werth £3,000. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod wedi derbyn cynnig i astudio ar y rhaglen MA Seiberdrosedd a Therfysgaeth ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/2019. Y dyddiad cau yw 31ain Awst.

 • Ar gael i fyfyrwyr o unrhyw wlad gyda chynnig i astudio'r MA mewn Seiber Droseddu a Therfysgaeth yn y Law School yn dechrau ym mis Medi 2018.
 • £3,000 am un flwyddyn academaidd - wedi'i dynnu'n awtomatig o ffioedd dysgu (ni ellir trosglwyddo hyn i dderbyniad arall os ydych chi'n gohirio mynediad).

Yn ychwanegol at y cyfraniad ariannol, bydd derbynwyr ysgoloriaeth yn elwa o gyfleoedd i ennill sgiliau sy'n gwella gyrfa. Anogir y rhai sy'n derbyn i: 

 • Weithio gyda thîm marchnata'r Ysgol i helpu i hyrwyddo'r ysgoloriaethau a'r Ysgol;
 • Ymuno ag un o'r cymdeithasau myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r Ysgol, neu i ddod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eu rhaglen radd;
 • Cyfrannu at ddatblygu a rhedeg Canolfan Graddedigion yr Ysgol.

Mwy o wybodaeth: Ysbrydoli Dyfodol Disglair TechGyfreithiol & Seiber Cais am Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair 2018

Cais am Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair 2018

Ffioedd ac ariannu

Efallai y bydd benthyciadau, bwrsariaethau a ffynonellau ariannu eraill ar gael. Gweler ein tudalen Ffioedd ac Ariannu am ragor o wybodaeth.

Gweithgareddau Allgyrsiol

Drwy gydol eu hastudiaethau, caiff myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol i wella'u dealltwriaeth  o Dechnoleg Gyfreithiol. Mae'r rhain yn cynnwys:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd am yrfaoedd cyfreithiol traddodiadol ac arbenigol ar gael.

 • Cyfreithwyr
 • Peirianwyr cyfreithiol
 • Rheolwyr prosiect cyfreithiol
 • Gwyddonwyr data cyfreithiol
 • Rheolwyr risg cyfreithiol
 • Technolegwyr cyfreithiol

Dyma un o'n myfyrwyr, Tom

Fel rhan o'm rhaglen LLM mewn Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch, fe wnes i gwblhau prosiect drafftio ar Dechnoleg Deallusrwydd Artiffisial a'r Gyfraith. Roeddwn i'n teimlo bod hwn yn bwnc pwysig ac amserol, yng nghyd-destun ymarfer presennol, ac mae'n thema ddatblygu ar hyn o bryd yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe.

Allwn i ddim bod wedi ennill fy rhagoriaeth heb gymorth ac arweiniad Ysgol y Gyfraith. Roedd hyn yn cynnwys awgrymiadau am feysydd i ganolbwyntio arnynt, darllen a sylwadau defnyddiol am fy mhrosiect drafftio gan Michael Draper ac awgrymiadau a chyfleoedd defnyddiol eraill i ennill profiad ym maes technoleg gyfreithiol.

Yn ystod fy amser yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe, roeddwn i hefyd yn aelod o dîm Ysgol y Gyfraith a weithiodd gyda'r cyfreithwyr rhyngwladol, Mishcon De Reya LLP, yn y digwyddiad 'Online Courts Hackathon' yn Llundain, gan gystadlu i ddatrys rhai o'r heriau sy'n gysylltiedig â datblygu llysoedd ar-lein a chyfiawnder digidol.

 

Tom English, Graddiodd Prifysgol Abertawe

 

Manylion Cyswllt

Dr Adam Wyner, Cyfarwyddwr y Rhaglen

Ffôn: +44 (0)1792 295308

E-bost: A.Z.Wyner@swansea.ac.uk