LLM mewn Hawliau Dynol

Trosolwg Cwrs

Mae'r LLM mewn Hawliau Dynol yn archwilio'r heriau cyfoes sy'n wynebu cymdeithas fyd-eang a'u heffaith ar hawliau dynol, o'r lleol i'r rhyngwladol.

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth fanwl o'r heriau ar gyfer hawliau dynol a'r ymatebion posib drwy ddeddfwriaeth, polisi ac ymarfer. Gallwch ddewis o amrywiaeth eang o fodiwlau, â phwyslais ymarferol, wedi'u haddysgu gan arbenigwyr hawliau dynol.

Nodweddion Allweddol

Mae'r LLM mewn Hawliau Dynol yn cynnig:

 • Rhaglen sydd wedi'i chynllunio ar sail ymchwil o ansawdd uchel - dyfarnwyd y radd uchaf bosib i astudiaeth achos o effaith ar hawliau dynol plant y Coleg ar gyfer REF 2014, sef pedair seren
 • Academyddion â pherthnasoedd cryf â phartneriaid allanol ym maes hawliau dynol
 • Ymagwedd ryngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol
 • Ffocws ar heriau amrywiol hawliau dynol
 • Cyfleoedd i ymdrin ag amrywiaeth o bynciau hawliau dynol ar draws nifer o themâu

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)20International Human Rights Law
LAAM08Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Human Rights Implementation
LAAM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Researching Human Rights
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation

Disgrifiad

Mae'r cyrsiau’n cynnwys modiwlau a addysgir (gorfodol a dewisol) a thraethawd hir.

Bydd y modiwlau gorfodol yn archwilio'r fframwaith hawliau dynol rhyngwladol, gan gyflwyno dulliau ymchwil hawliau dynol a thrafod atebolrwydd am hawliau dynol, gan gynnwys asesu effaith.

Gall y modiwlau dewisol gynnwys:

Lloches a Mewnfudo; Plant, Newid yn yr Hinsawdd a Chynaladwyedd; Cyfiawnder Troseddol; Cyfraith Teulu; Hunaniaethau; Y Cyfryngau; Meddygaeth a Hawliau Dynol; Mewnfudo a Masnachu Pobl; Tlodi; Terfysgaeth Ar-lein; Buddsoddi a Hawliau Dynol.

Gofynion Mynediad

Os ydych yn angerddol am Hawliau Dynol, hoffem glywed gennych! Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o bob cwr o'r byd.

Yn ddelfrydol, bydd gennych radd israddedig 2:1, neu gyfwerth, mewn maes perthnasol (megis y gyfraith, troseddeg, gwleidyddiaeth neu gymdeithaseg - gall disgyblaethau eraill fod yn berthnasol hefyd).

Rydym hefyd yn ystyried ymgeiswyr â graddau 2:2, yn seiliedig ar berfformiad cyffredinol. 

Anogir ymgeiswyr â phrofiad perthnasol yn gryf i wneud cais.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi lwyddo mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy. Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 6.0 ym mhob cydran) a TOEFL (gyda sgôr isaf o 88 ac o leiaf 21 am Wrando, 22 am Ddarllen, 23 am Siarad ac 21 am Ysgrifennu).   

Sut i Wneud Cais

Dylech wneud cais ar-lein lle byddwch yn gallu monitro'ch cais drwy bob cam o'r broses ac argraffu'ch llythyr penderfyniad.

Croesewir ceisiadau drwy'r post hefyd. I gael ffurflen gais bapur, cysylltwch â:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP. Ffôn: +44 (0)1792 295358 neu Simon Hoffman, Cyfarwyddwr y Rhaglen: s.hoffman@abertawe.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £7,000 £15,400
LLM Rhan-amser £3,500 £7,700
LLM Rhan-amser £2,350 £5,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae'n bosib y bydd myfyrwyr yn wynebu costau ychwanegol yn ystod y rhaglen, nad ydynt wedi'u cynnwys yn y ffioedd dysgu. Gall y rhain gynnwys y canlynol ymysg pethau eraill: deunyddiau ysgrifennu, llyfrau, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil a chostau llungopïo.

Ffioedd ac ariannu

Efallai y bydd benthyciadau, bwrsariaethau a ffynonellau ariannu eraill ar gael. Gweler ein tudalen Ffioedd ac Ariannu am ragor o wybodaeth.

Addysgu ac Asesu

Yn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diweddaraf, a gynhaliwyd gan Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y Deyrnas Unedig, dyfarnwyd y radd uchaf bosib, sef 'Clodwiw', i addysgu yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe.

Mae'r ymagwedd addysgu wedi'i thanategu gan yr amcanion canlynol:

 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o hawliau dynol fel prosiect cyfannol, gan dalu sylw manwl i natur hawliau dynol ar draws y gyfraith, polisi ac ymarfer
 • Pwyslais ar sut y gallai hawliau dynol gael eu troi'n ymarfer yn effeithiol.
 • Ymgorffori a hwyluso dysgu drwy brofiad
 • Rhoi cyfle i fyfyrwyr  ymgymryd â phrosiectau er mwyn darparu profiad ymarferol

Asesir modiwlau drwy amrywiaeth o ddulliau, gan roi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u sgiliau cymhwyso. Mae'r rhain yn cynnwys: gwaith cwrs (traethodau, cwestiynau problem, adroddiadau, briffio), arholiadau, arholiad undydd a chyflwyniadau.

Gweithgareddau Allgyrsiol

Caiff myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol i wella'u dealltwriaeth  o hawliau dynol. Mae'r rhain yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond gallant gynnwys:

 • Darlithoedd gwadd gan ymarferwyr arbenigol
 • Dysgu yn y gweithle drwy waith gwirfoddol a/neu leoliad gwaith
 • Ymwneud â phrosiectau ymchwil ar y cyd â phartneriaid ymchwil
 • Ymwneud â phrosiectau'r Coleg (e.e. Prosiect Seiberderfysgaeth; Arsyllfa Cymru; Canolfan yr Amgylchedd a'r Consortiwm Gwaith Rhyw)

Manylion Cyswllt

Dr Simon Hoffman: Cyfarwyddwr y Rhaglen

Ffôn: +44 (0)1792 513004

E-bost: s.hoffman@abertawe.ac.uk

Dyma Rebecca, un o'n myfyrwyr

Rebecca Davies LLM Human Rights“Mae'r LLM mewn Hawliau Dynol yn gwrs diddorol a heriol iawn sy'n archwilio agweddau gwahanol ar hawliau dynol gan roi cyfle i chi ganolbwyntio ar faes penodol sydd o ddiddordeb i chi er mwyn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol.

Yn yr ail semester, rwy'n edrych ymlaen at arbenigo mewn hawliau dynol plant. Er nad ydw i wedi astudio'r gyfraith o'r blaen, rwyf wedi sylweddoli bod y sgiliau a ddysgais i yn ystod fy ngradd Astudiaethau Addysg yn rhai trosglwyddadwy, ysgrifennu traethawd hir, er enghraifft. Mae Simon yn ddarlithydd gwych ac mae'n esbonio popeth mor dda!"