LLM mewn Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy

Trosolwg Cwrs

Mae’r mater o gyflenwad ynni hydrocarbon yn parhau i fod yn un o’r agweddau mwyaf hanfodol ar gyfraith adnoddau naturiol a masnach ryngwladol yn y byd modern. Ni chyfyngir hyn i elwa ar betrolewm. Mae hefyd yn cwmpasu sawl agwedd ar gyfraith a busnes; o ddiogelu hawliau eiddo deallusol technoleg newydd ym maes olew a nwy, i gontractau cyd-fenter cymhleth a systemau iawndal yn ymwneud â chyfrifoldeb am lygredd.

Drwy astudio’r LLM mewn Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy byddwch yn meithrin dealltwriaeth fanwl o faes sy’n prysur dyfu - cyfraith olew a nwy, gan gynnwys nodweddion cyfreithiol cymhleth y diwydiant petrolewm. Bydd y cwrs hefyd yn edrych ar y materion cyfreithiol yn ymwneud â ffynonellau newydd o ynni, yn enwedig ynni adnewyddadwy.

Nodweddion Allweddol

Astudiwch eich LLM yn Abertawe a byddwch yn elwa o:

 • Awyrgylch academaidd ffyniannus sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil – mae 96% o’r myfyrwyr yn fodlon iawn gydag ansawdd dysgu cwrs LLM Abertawe a dywedodd 97% fod y gefnogaeth academaidd a gawsant wrth gwblhau eu cwrs LLM yn rhagorol  (Arolwg o Brofiadau Ôl-raddedigion a Addysgir2018)
 • Profiad rhagorol i’r myfyrwyr – mae gan fyfyrwyr LLM ym Mhrifysgol Abertawe raddfa fodlonrwydd gyffredinol o 98% - ffigur sy’n uwch o lawer na chyfartaledd y DU (Arolwg Cyrsiau Ôl-radd a Addysgir 2018)
 • Awyrgylch proffesiynol ond cyfeillgar gyda chefnogaeth fugeiliol ragorol
 • Dosbarthiadau Saesneg am ddim, sy’n denu myfyrwyr o bedwar ban byd, gan sicrhau cymuned fyrlymus ac amrywiol
 • Darlithoedd arloesol wedi eu dylunio gan academyddion sy’n ysgolheigion blaenllaw yn eu maes
 • Gweithgareddau allgyrsiol gan gynnwys cystadlaethau ffug lysoedd ac ysgolion haf dramor
 • Rhaglen gyflogadwyedd ragorol – mae gan raglenni LLM Abertawe gysylltiadau agos â phartneriaid ledled y byd, gan sicrhau bod graddedigion mewn sefyllfa dda yn y farchnad waith.
 • Eithriad o ofynion lefel 2 aelodaeth CIArb, sy’n eich galluogi i ymgeisio am lefel Aelod y Sefydliad (MCIArb) ar ôl cwblhau’r modiwl Cymrodeddu Masnachol Rhyngwladol

 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAMM20Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Oil and Gas Law: Contracts and Liabilities
LAMM30Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30International Energy Law
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M02ASemester 3 (Summer Taught)60LLM Research Projects

LLM 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAMM20Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Oil and Gas Law: Contracts and Liabilities
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M02ASemester 3 (Summer Taught)60LLM Research Projects

Disgrifiad

Mae’r cwrs Meistr hwn yn y Cyfreithiau yn un modiwlaidd, ac mae angen i fyfyrwyr ennill 180 credyd i raddio.

Mae dwy ran i’r rhaglen:

 • Mae rhan 1 yn cynnwys pedwar modiwl, gyda phob un yn werth 30 credyd (modiwlau llawn a addysgir o fis Medi tan fis Mai/Mehefin) - mae hi’n orfodol i fyfyrwyr ar y cwrs LLM mewn Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy astudio Cyfraith Olew a Nwy: Cytundebau a Rhwymedigaethau a Chyfraith Ynni Rhyngwladol. Bydd gofyn i fyfyrwyr hefyd ddewis dau fodiwl o blith gweddill y modiwlau a restrir isod:Partïon Siarter: Cyfraith ac Ymarfer; Cyfraith Yswiriant Morol; Cyfraith Masnachu Rhyngwladol; Cyfraith ac Ymarfer yn ymwneud â Bancio Rhyngwladol a Thaliadau Masnachol, Cymrodeddu Masnachol Rhyngwladol, Cyfraith Rheoli Trafodiadau ac Asedau Deallusol; Cyfraith y Môr.

Ar ôl cwblhau’n llwyddiannus y modiwlau sy’n cael eu haddysgu, gall myfyrwyr fynd ymlaen i ran 2:

 • Mae ail ran y cwrs LLM hwn yn cynnwys dau brosiect ymchwil
 • Rhaid ysgrifennu o leiaf un o'r prosiectau hyn ym maes Agweddau Rhyngwladol a Thrawswladol Cyfraith Olew a Nwy neu Gyfraith Olew a Nwy
 • Fel arfer caiff y prosiectau eu hymchwilio a’u hysgrifennu dros gyfnod yr haf, ac fe’u cynlluniwyd i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ymchwil

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs LLM hwn mewn Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy yw gradd anrhydedd 2:2, yn ddelfrydol mewn disgyblaeth gysylltiedig. Anogir ymgeiswyr sydd â  phrofiad perthnasol i wneud cais hefyd. Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o bedwar ban byd ac mae angen tystiolaeth o astudiaethau blaenorol sy’n gyfwerth â’r gofynion mynediad.

Os nad y Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen ichi lwyddo gyda sgôr derbyniol mewn cymhwyster iaith Saesneg cymeradwy. Rydym ni’n ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o ddim llai na 6.5, a 6.0 ym mhob cydran) a TOFEL (gyda sgôr o 88 o leiaf a dim llai na’r sgoriau hyn - Gwrando: 21, Darllen: 22, Siarad: 23, Ysgrifennu: 21).

Mae dosbarthiadau iaith Saesneg ar gael am ddim ac maent wedi eu dylunio i’ch helpu i wella eich sgiliau meddwl cyfreithiol beirniadol a’ch ysgrifennu.

Sut i Wneud Cais

Ymgeisiwch ar-lein lle mae modd ichi weld cynnydd eich cais ym mhob cam o’r broses ac argraffu eich llythyr penderfyniad.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i ymgeisio drwy e-bost neu drwy’r post, ewch i’n tudalen Sut i wneud cais

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £7,300 £15,450
LLM Rhan-amser £3,650 £7,750
LLM Rhan-amser £2,450 £5,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Gall costau ychwanegol ddod i ran myfyrwyr yn ystod cwrs y rhaglen, nad yw’r ffioedd dysgu yn talu amdanynt. Gall y rhain gynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i: ddeunydd ysgrifennu, llyfrau, argraffu, rhwymo traethodau a chostau llungopïo.

Ffioedd ac Ariannu

Mae’n bosib y bydd benthyciadau, bwrsariaethau a ffynonellau eraill o gyllid ar gael. Ewch i’n tudalen Ffioedd ac Ariannu am ragor o wybodaeth.

Addysgu ac Asesu

Caiff myfyrwyr eu haddysgu mewn grwpiau bychain i annog trafodaeth fywiog. Ategir yr addysgu gan ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Blackboard, sy'n hwyluso dysgu ar-lein. Mae hyn hefyd yn golygu y gall myfyrwyr gael mynediad at ddeunydd cwrs a mannau ar y cyd ar gyfer gwaith a thrafodaethau grŵp.

Caiff pob modiwl LLM ei asesu drwy ddefnyddio cyfuniad o waith cwrs ac arholiadau, gyda phob un yn werth 50% yr un.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gwella cyflogadwyedd ein myfyrwyr yn flaenoriaeth allweddol. Er mwyn gwneud hyn, rydym ni’n trefnu nifer o fentrau ar gyfer myfyrwyr LLM:

 • Gwybodaeth gyflogadwyedd bersonol gan Swyddogion Cyflogadwyedd penodol
 • Cyfres o ddarlithoedd gan ddarlithwyr gwadd i roi cipolwg i fyfyrwyr o weithio yn y maes
 • Cystadlaethau ffug lysoedd
 • Ffair yrfaoedd flynyddol LLM, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gwrdd â chynrychiolwyr o gwmnïau cyfreithiol lleol a rhyngwladol
 • Digwyddiadau rhwydweithio ac ymweliadau â’r cwmnïau mwyaf blaenllaw yn Ninas Llundain.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalen we Cyflogadwyedd LLM

Manylion Cyswllt

Yr Athro B. Soyer (Tiwtor Mynediad Cyrsiau Meistr wedi eu dysgu)

Ffôn: +44 (0)1792 295125

E-bost: LLM@swansea.ac.uk

Cwrdd â’n myfyrwyr - Ole

Ole Ollmann (Yr Almaen)

Ole Ollmann

Pan oedd yn gweithio ar ei draethawd hir, cynigiwyd cyfnod preswyl i Ole gyda Hapag-Lloyd AG, un o’r cwmnïau morgludiant hynaf ac uchaf eu parch yn yr Almaen, ac un o gwmnïau cludiant mwyaf blaenllaw’r byd.

Yn ystod ei gyfnod preswyl tri mis, roedd Ole yn gweithio ar y gwaith beunyddiol o gaffael a masnachu llwythi. Cafodd Ole gipolwg gwerthfawr ar y marchnadoedd olew, arferion masnachu a buddsoddi ynghyd â strategaethau caffael llong gludo fawr. Sicrhaodd bod tanwydd i’w roi yn howldiau llongau, bu’n paratoi’r ddogfennaeth angenrheidiol ac yn ymdrin â hawliadau yn ymwneud a llwythau.

At hyn, ymdriniodd â materion cyffredinol y gyfraith berthnasol, megis amodau a thelerau cyffredinol gwerthiant a thelerau partïon siarter yn ymwneud â thanwydd howld. Cafodd Ole ei gyfnod preswyl yn brofiad gwych. Cafodd y cyfle i ddefnyddio’r wybodaeth a ddysgodd yn ystod y rhaglen LLM. Ar ôl cwblhau ei gyfnod preswyl, penodwyd Ole i swydd barhaol yn adran siartio/gweithrediadau perchennog a gweithredydd llong dancer arbenigol.