Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC)

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  PGDip 1Bl LlA
  PGDip 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:2

Trosolwg Cwrs

Mae Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe'n gwrs proffesiynol ymarferol sy'n datblygu sgiliau ymarferol pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y gyfraith yng Nghymru a Lloegr. Mae myfyrwyr a sefydliadau allanol yn gyson yn dweud bod Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe'n rhagorol ac yn cynnig arloesi ar ei orau o ran addysg broffesiynol yn y Gyfraith.

Mae Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe yn adnabyddus am ragoriaeth ei ofal bugeiliol a'i gymorth i fyfyrwyr, ac mae tiwtoriaid personol yn darparu arweiniad mewn ymarfer gorau ar gyfer datblygiad personol a hyfforddiant.

Nodweddion Allweddol

 • Mae Cwrs Ymarfer y Gyfraith yn orfodol ar gyfer y rhai sy'n dymuno cymhwyso fel cyfreithwyr yn Lloegr a Chymru.  Caiff ei addysgu gan gyfreithwyr a bargyfreithwyr sy'n dod â phrofiad sylweddol ar sail eu hymarfer i'w haddysgu.
 • Wedi'i ddylunio ar gyfer graddedigion y Gyfraith a myfyrwyr sydd â Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, caiff y cwrs ei gynnig ar sail amser llawn (dros flwyddyn, rhwng mis Medi a mis Mehefin ) a rhan-amser (dros ddwy flynedd, o fis Medi tan fis Mehefin bob blwyddyn).
 • Mae gennym gyfleusterau addysgu pwrpasol ac Ystafell Adnoddau ymarferwyr â mynediad llawn dros ein rhwydwaith i adnoddau electronig sylweddol ar gyfer ymarferwyr y gyfraith.
 • Mae myfyrwyr yn Abertawe hefyd yn elwa o gyfleoedd rhwydweithio a lleoliadau profiad gwaith gwerthfawr.
 • Anogir myfyrwyr yn Abertawe i fabwysiadu ymagwedd broffesiynol, i ganolbwyntio ar fusnes ac i drin y cwrs fel ymarfer ar gyfer blwyddyn gyntaf eu contract hyfforddiant, gyda'r tiwtoriaid proffesiynol yn cyflawni rôl y partneriaid goruchwylio yng nghwmni Caswell Clyne, a sefydlwyd gan dîm y cwrs.
 • Caiff myfyrwyr eu paratoi ar gyfer ymarfer mewn amgylchedd cefnogol ond proffesiynol gyda phwyslais allweddol ar ddatblygu ymwybyddiaeth busnes a sgiliau trosglwyddadwy.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

PGDip 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAPM01AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Business Law and Practice
LAPM02Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Litigation
LAPM04Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)20Property Law and Practice
LAPM17AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)10Wills and Administration of Estates
LAPM18AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Professional Conduct and Regulation
LAPM19Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)0Course Skills
LAPM33Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Solicitors Accounts
Modiwlau Opsiynol

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 50 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAPM01AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Business Law and Practice
LAPM17AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)10Wills and Administration of Estates
LAPM18AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Professional Conduct and Regulation
LAPM19ASemester 1 (Sep-Jan Taught)0Course Skills (A)
Modiwlau Opsiynol
Part-time LPC Stage 2 Optional Modules 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select one 10 credit module from the options below:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAPM08Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Family and Child Law and Practice
LAPM09Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Advanced Commercial Law
LAPM15Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Employment Law and Practice

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 70 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAPM02Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Litigation
LAPM04Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)20Property Law and Practice
LAPM19BStage 1 (Sep-Mar Professional Development)0Course Skills (B)
LAPM33Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Solicitors Accounts
Modiwlau Opsiynol
Part-time LPC Stage 2 Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select two 10 credit modules from the options below. (Do not select the module studied in Year 1)

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAPM08Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Family and Child Law and PracticeYou can not select this module if you studied it during Year 1 of the course
LAPM09Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Advanced Commercial LawYou can not select this module if you studied it during Year 1 of the course
LAPM11Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Personal Injury and Clinical Negligence
LAPM14Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Business Leases
LAPM15Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Employment Law and PracticeYou can not select this module if you studied it during Year 1 of the course
LAPM16Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Advanced Criminal Practice

Disgrifiad

Addysgir Cwrs Ymarfer y Gyfraith mewn dau gam gwahanol. Pynciau craidd (Cam 1) a'r pynciau dewisol (Cam 2).

Cam 1 - Pynciau Craidd

 • Cyfraith Busnes ac Ymarfer
 • Cyfraith Eiddo ac Ymarfer
 • Ymgyfreitha (Troseddol a Sifil)
 • Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cael sesiynau penodol mewn Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol, Cyfrifon Cyfreithwyr a Threthiant.  Caiff y pynciau hyn eu haddysgu hefyd fel rhan gynhenid o'r modiwlau eraill.

Cam 2 - Pynciau Dewisol

Gall myfyrwyr ddewis 3 o'r canlynol:

 • Prydlesi Busnes
 • Cyfraith Teulu ac Ymarfer
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Anafiadau Personol ac Esgeulustod Clinigol
 • Cyfraith Masnach Uwch
 • Cyfraith Trosedd Uwch

(Sylwer, mae'n bosib na fydd pob modiwl dewisol a restrir ar gael bob blwyddyn. Mae argaeledd yn amodol, ymhlith pethau eraill, ar o leiaf chwe myfyriwr yn dewis y modiwl dan sylw)

Cwrs Sgiliau

Nodwedd sy'n unigryw i gwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe yw'r ffaith ein bod yn darparu cwrs sgiliau ar wahân, yn ogystal ag ymgorffori'r sgiliau drwy gydol y cwrs. Bydd myfyrwyr yn datblygu portffolio o sgiliau yn y meysydd canlynol:

 • Eiriolaeth
 • Cyfweld a Chynghori
 • Ymchwil Cyfreithiol Ymarferol
 • Drafftio
 • Ysgrifennu

Gofynion Mynediad

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â’r cymwysterau canlynol:

 • Gradd dosbarth 2:2 neu uwch yn y Gyfraith. Mae'n rhaid bod y graddau'n rhai cymhwyso i ymarfer y gyfraith fel y'i nodir gan Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr (SRA).  Gellir ystyried myfyrwyr heb radd 2:2 neu uwch yn amodol ar gyfweliad boddhaol.
 • Myfyrwyr sy'n meddu ar Ddiploma yn y Gyfraith i Raddedigion.

Os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf, bydd angen i chi feddu ar gymhwyster iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol, er enghraifft prawf IELTS (sgôr o 6.5 neu'n uwch ym mhob cydran) neu gymhwyster cyfwerth.

Sut i Wneud Cais

Dylech gyflwyno cais i'r Bwrdd Ceisiadau Canolog (www.lawcabs.ac.uk) ar gyfer y cwrs amser llawn.

Dylid anfon ceisiadau ar gyfer y cwrs rhan-amser yn uniongyrchol i'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy'r wefan hon.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGDip Llawn-amser £11,600 £13,600
PGDip Rhan-amser £5,800 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur rhan-amser

Addysgir y rhaglen ran-amser ar ddydd Mercher yn ystod y dydd, ac ar rai nosweithiau Iau ym Mlwyddyn 1; ar ddydd Iau ac ar rai nosweithiau Mercher ym Mlwyddyn 2.

Mae dull diwrnod cyfan y ddarpariaeth yn golygu bod angen i chi fynychu gyda'r myfyrwyr amser llawn ar y Cwrs Sylfaen, yna am un diwrnod llawn yr wythnos, a noswaith ar wahân, yn annibynnol ar y myfyrwyr amser llawn. Mae'r deunyddiau addysgu'r un fath. Bydd angen i chi fod yn bresennol am asesiadau, y gellir eu cynnal unrhyw ddiwrnod o'r wythnos, gan gynnwys dydd Gwener. Mae pob asesiad yn union yr un fath â'r cwrs amser llawn.

Bwrsariaethau Ysgol

Hyd y cwrs

Myfyrwyr cartref, o’r UE a rhyngwladol

2019/20

AMSER LLAWN

Graddedigion LLB Prifysgol Abertawe

£2,000

 

Cyn-fyfyrwyr prifysgolion yng Nghymru

£1,500

 

Graddedigion GDL Prifysgol Abertawe

£2,000

RHAN-AMSER

Bydd y bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser yr un faint â’r rhai amser llawn cyfatebol, ond telir 50% ym mlwyddyn 1 a 50% ym mlwyddyn 2.

 

Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyster ar gyfer y bwrsariaethau hyn, byddwch yn eu cael yn awtomatig pan fyddwch yn cofrestru.

Nid yw ymgeiswyr sy’n gymwys am fwrsari Ysgol yn gymwys i dderbyn gwobrau eraill gan Brifysgol Abertawe. Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus ai bwrsari Ysgol neu un y Brifysgol sydd o’r budd mwyaf iddynt a phenderfynu yn unol â hynny.

Talu Ffioedd LPC mewn rhandaliadau

Gellir talu ffioedd LPC mewn rhandaliadau:

25% adeg cofrestru (llai'r blaendal os yw'n berthnasol)

25% 27 Tachwedd 2018

25% 29 Ionawr 2019

25% 15 Ebrill 2019

*Nid yw ymgeiswyr sy'n gymwys i dderbyn bwrsariaeth Coleg yn gymwys i dderbyn unrhyw ddyfarniadau eraill gan Brifysgol Abertawe. Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus a fyddai bwrsariaeth Coleg neu'r Brifysgol yn fwy manteisiol iddynt a phenderfynu ar sail hynny.

Benthyciad Datblygiad Proffesiynol a Gyr

Cynigir Benthyciadau Datblygiad Proffesiynol a Gyrfa (PCDL) gan nifer bach o fanciau'r stryd fawr i fyfyrwyr ar gynlluniau gradd meistr a addysgir.  Mae'n bosib y gallwch fenthyca rhwng £300 a £10,000 a bydd y Llywodraeth yn talu'ch llog tra byddwch yn astudio.  Byddwch yn dechrau ad-dalu ar ôl i chi orffen eich cwrs, felly mae'n rhaid eich bod yn hyderus y gallwch ad-dalu'r benthyciad. 

I archebu pecyn cais neu i dderbyn rhagor o gyngor/wybodaeth, ffoniwch linell gymorth PCDL ar 0800 585 505 neu ewch i'r wefan direct.gov

Os cewch eich cynghori gan fanc neu gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol nad yw'r radd mae gennych ddiddordeb ynddi wedi'i chofrestru ar restr y Benthyciad Proffesiynol a Datblygu Gyrfa, rhowch wybod i ni drwy e-bostio StudentFinance@abertawe.ac.uk.  Os yw'r rhaglen yn gymwys, byddwn yn trefnu iddi gael ei chofrestru.

Dulliau Addysgu

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys sesiynau grŵp mawr a grŵp bach.

Mae'r sesiynau grŵp mawr yn debyg i ddarlithoedd ond maen nhw'n llawer mwy rhyngweithiol.  Mae'r sesiynau grŵp bach yn weithdai ymarferol a thrafodaethol sydd â'r nod o efelychu gwaith cyfreithiwr dan hyfforddiant.  Bydd myfyrwyr yn gweithredu ar ran cleientiaid ffug yn y sesiynau hyn er mwyn meithrin y sgiliau a'r wybodaeth i ymdrin â sefyllfaoedd go iawn sy'n codi wrth ymarfer y gyfraith.

Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i fagu hyder a datblygu sgiliau hanfodol mewn amgylchedd cyfeillgar, proffesiynol, ac yn y pen draw, gwobrwyol.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe'n cynnig rhaglen lleoliadau gwaith sefydledig gyda nifer mawr o fyfyrwyr yn sicrhau contractau hyfforddiant a swyddi fel paragyfreithwyr o ganlyniad. 

Mae rhagor o wybodaeth am fentrau Cyflogadwyedd Coleg y Gyfraith a Throseddeg ar gael yma.

Dulliau Asesu

Asesir myfyrwyr drwy arholiadau ysgrifenedig, asesiadau ysgrifenedig ac asesiadau sgiliau wyneb yn wyneb (eiriolaeth a chyfweld).

Cynhelir arholiadau ysgrifenedig, ar ddiwedd Cam 1 a Cham 2 y cwrs yn bennaf, ynghyd ag asesiadau sgiliau. Mae'r arholiadau ysgrifenedig yn arholiadau 'llyfr agored' fel arfer, a chaiff myfyrwyr fynd â llyfrau a deunydd a ganiateir gan Awdurdod Rheoleiddio’r Cyfreithwyr i mewn i'r arholiad. 

I helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer arholiadau terfynol, yn ystod Cam 1 bydd cyfle i wneud asesiadau ffug dan amodau arholiad. Mae'r rhain yn darparu adborth gwerthfawr ac yn magu hyder ar gyfer yr arholiad go iawn. Mae asesiadau ffug hefyd yn rhoi awgrym cynnar o berfformiad (gan eich galluogi i fod yn rhagweithiol wrth wneud cais am gontract hyfforddiant). 

Manylion Cyswllt

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch

study@swansea.ac.uk

Ffôn: (+44)01792 295913

Gair gan ein myfyrwyr

Bwrsariaethau Ysgol

Hyd y cwrs Myfyrwyr cartref, yr UE a rhyngwladol 2018/19
LLAWN AMSER Gweithwyr a graddedigion LLB Prifysgol Abertawe yn gweithio yn y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru. £1,900
  Cyn-fyfyrwyr prifysgol yng Nghymru £1,800
  Graddedigion GDL Prifysgol Abertawe  £2,900
RHAN AMSER

Bydd y bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser yr un fath â’r rhai amser llawn cyfatebol, ond bydd 50% yn cael ei dalu ym Mlwyddyn 1 a 50% ym Mlwyddyn 2. 

 

Os llwyddwch i fodloni’r meini prawf ar gyfer y bwrsarïau hyn, cânt eu cynnwys fel mater o drefn wrth gofrestru.

Nid yw ymgeiswyr sy’n gymwys am fwrsari Ysgol yn gymwys i gael dyfarniadau eraill gan Brifysgol Abertawe. Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus ai bwrsari’r Ysgol neu un y Brifysgol fydd fwyaf buddiol iddynt, a phenderfynu yn sgil hynny.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gan LPC Abertawe raglen leoliad gwaith sefydledig gyda nifer uchel o fyfyrwyr yn sicrhau contractau hyfforddi a swyddi paralegal o ganlyniad.
 gyrfaoedd cyfraith

Mae rhagor o wybodaeth am fentrau Cyflogadwyedd Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ar gael yma.

Gair gan ein myfyrwyr

Tom Lloyd

"Drwy astudio Cwrs Ymarfer y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe, roeddwn i'n elwa o diwtora ardderchog ac amgylchedd astudio a oedd yn annog llwyddiant. Roedd llawer o gyfleoedd profiad gwaith ar gael mewn amrywiaeth eang o feysydd y gyfraith, o gwmnïau'r stryd fawr i Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Cynulliad Cymru".

Tom Lloyd