MSc Peirianneg Fecanyddol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Fecanyddo

Mae Peirianneg Fecanyddol yn Abertawe yn llwyddo i gynnal safonau uchel o ran addysgu ac ymchwil, a hynny mewn awyrgylch hamddenol a chymdeithasgar.
Cewch drosolwg o ansawdd uchel o dechnegau peirianneg fecanyddol fodern, gydag enghreifftiau o’r defnydd ohoni mewn dewis eang o ddisgyblaethau a diwydiannau.

Nodweddion Allweddol

 • Ymhlith y 10 Uchaf yn y Deyrnas Unedig o ran Ansawdd Ymchwil (The Complete University Guide 2019)
 • Ymhlith y 100 o adrannau gorau yn y byd (Shanghai Global Rankings)
 • Achrediad proffesiynol
 • Addysgir mewn cyfleusterau ar lan y môr, sydd ymhlith y gorau yn y  byd, ar Gampws y Bae, a gostiodd £450miliwn i’w adeiladu

Mae'r cwrs yn ysgogol, ac mae gan ein graddedigion ragolygon cyflogaeth ardderchog. Bydd yn eich arfogi â'r gallu i wneud penderfyniadau gwybodus ar yr ymagwedd fwyaf priodol tuag at ystod o broblemau peirianneg fecanyddol.

Mae'r cwrs yn cynnwys: datblygu offer peirianneg fecanyddol; dulliau a thechnegau i ddatrys problemau; y gallu i lunio darlun digonol o ddata o arbrofion; rhoi'r offer a'r technegau hyn ar waith yn y byd go iawn; a dulliau busnes a rheoli a'u defnydd ym maes peirianneg.

Mae'r prosiect ymchwil a wneir yn rhan o'r cwrs yn berthnasol i ddiwydiant, ac mae pynciau'r cwrs yn berthnasol iawn i ddiwydiant.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-M103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Thermo Fluid Mechanics
EG-M106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Polymer Processing
EG-M36Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Systems Monitoring, Control, Reliability, Survivability, Integrity and Maintenance
EG-M37Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Additive Manufacturing
EG-M47Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Leadership Development
EG-M73Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Composite Materials
EG-M83Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Simulation Based Product Design
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EG-M93Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Metallurgy and Process Optimisation
EG-M97Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Solid Mechanics
EGTM79Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Analysis and Legislation
Modiwlau Opsiynol
Optional modules 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :EG-M07 - This module assumes good mathematical skills and students will be expected to demonstrate a good understanding of partial differentiation, Taylor series expansion and matrices.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-M07Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Optimisation
EGTM71Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Generation Systems

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D03Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Mechanical Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Optimeiddio
Monitro Cyflwr
Defnyddiau Cyfansawdd
Cynllunio Prosiectau Strategol
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Mecaneg Hylifol Uwch
Systemau Rheoli Modern
Prosiect Grŵp
Traethawd Hir Ymchwil 

Gofynion Mynediad

Fel arfer, i gael lle ar y cwrs MSc Peirianneg Fecanyddol, bydd arnoch angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg Fecanyddol, neu ddisgyblaeth wyddonol neu beirianneg berthnasol debyg (er enghraifft ffiseg neu fathemateg).

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bedwar ban byd, ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudiaeth flaenorol sydd gywerth â’r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch addasrwydd eich cymwysterau i gael lle ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am wybodaeth bellach.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd arnoch angen llwyddo gyda marc derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd, i sicrhau eich bod yn cael y buddion llawn wrth astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried dewis eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS British Council (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 ymhob elfen, o leiaf). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol ar:
www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £9,000 £18,500
MSc Rhan-amser £4,550 £9,250
MSc Rhan-amser £3,000 £6,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Achrediad

Achredir MSc Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Abertawe gan IMechE (Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol) ar ran y Cyngor Peirianneg, at ddibenion bodloni’n rhannol y gofynion addysgol o ran dysgu pellach ar gyfer cofrestru gyda’r Cyngor Peirianneg fel Peiriannydd Siartredig.

Mae achrediad yn nod sicrwydd i ddangos bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn UK-SPEC (Safon y DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol). Trwy astudio ar y radd achrededig hon, cewch rywfaint o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau creiddiol y mae arnoch eu hangen fel Peiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio o raddau achrededig fel blaenoriaeth, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.