MSc Peirianneg Awyrofod

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Awyrofod

Mae gan Beirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe hanes nodedig o weithio gyda chwmnïau awyrofod o bedwar ban byd.
Byddwch yn meithrin dealltwriaeth systematig o’r wybodaeth flaengar, yr ymwybyddiaeth allweddol a’r mewnwelediadau newydd y mae ar beirianyddion awyrofod effeithiol sy’n gweithio yn y maes eu hangen.

Nodweddion Allweddol

 • 5ed yn y Deyrnas Unedig o ran Ansawdd Ymchwil (The Complete University Guide 2019)
 • 7fed yn y Deyrnas Unedig o ran Rhagolygon i Raddedigion (Complete University Guide 2018)
 • Ymhlith y 200 o adrannau gorau yn y byd (Safleoedd y Byd QS)

Mae ein cyfleusterau’n cynnwys Efelychydd Hediad Peirianneg Merlin MPX521, Injan JetCat P120 a thwnnel gwynt newydd sbon, a adeiladwyd i’n manyleb ni ar gost o £1.2milliwn.

Seilir y radd MSc hon ar yr arbenigedd o'r radd flaenaf sydd ar gael yn y Ganolfan Peirianneg Defnyddiau  a'r arbenigedd cyfrifiadurol sydd ar gael yn y Ganolfan Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol.

Mae gan y Coleg Peirianneg  un o efelychwyr hedfan mwyaf blaenllaw'r byd i roi profiad ymarferol i fyfyrwyr.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Numerical Methods for Partial Differential Equations
EG-M62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Group project (Aerospace)
EG-M63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Research Dissertation (Aerospace)
EG-M69Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Airframe Structures
EG-M81Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Flight Dynamics and Control
EG-M90Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Advanced Aerodynamics
EGSM00Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Structural Integrity of Aerospace Metals
Modiwlau Opsiynol
Optional Modules 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students who have taken EG-323 previously must choose EG-M23. Students without past FEA background knowledge are advised to take EGIM09. Students with other experience of FEA should discuss this module choice with the MSc coordinator.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGIM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element MethodStudents without past FEA background knowledge are advised to take EGIM09.
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational AnalysisStudents who have taken EG-323 previously must choose EG-M23.
AND
 

Dewiswch Uchafswm o 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This is a compulsory module and must be selected unless EGA301 (Composite Materials) was studied in year 3. If EGA301 was studied in year 3 this module cannot be selected.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-M73Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Composite Materials
AND
 

Dewiswch Isafswm o 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose one module from the list below. Those who are not eligible to take Composite Materials (EG-M73) should select a second option.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGEM07Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Fluid-Structure Interaction
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EG-M83Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Simulation Based Product Design
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D02Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Aerospace Engineering

Disgrifiad

Yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae ymchwil awyrofod o’r radd flaenaf yn llywio addysgu rhagorol mewn amgylchedd dysgu blaengar sydd â’r cyfleusterau diweddaraf. Mae’r cwrs hwn yn eich paratoi at ddylunio, dadansoddi, profi a hedfan y dewis llawn o gerbydau awyrofod.

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Dadansoddi Cyfrifiadurol Elfennau Cyfyngedig
Defnyddiau Cyfansawdd
Dynameg a Rheolaeth Hedfan
Awyrennau Asgell Gylchdro
Cynllunio Prosiectau Strategol
Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol
Dulliau Rhifiadol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol
Electromagneteg Gyfrifiadurol
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Peirianneg Defnyddiau Awyrofod
Prosiect Grŵp
Traethawd Hir Ymchwil

Gofynion Mynediad

Fel arfer, i gael lle ar y cwrs MSc Peirianneg Awyrofod bydd arnoch angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg, neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg. Bydd arnoch hefyd angen marc cyffredinol o 55%, o leiaf. Serch hynny, ystyrir perfformiad mewn modiwlau allweddol hefyd.

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bedwar ban byd, ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudiaeth flaenorol sydd gywerth â’r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch addasrwydd eich cymwysterau i gael lle ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am wybodaeth bellach.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd arnoch angen llwyddo gyda marc derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd, i sicrhau eich bod yn cael y buddion llawn wrth astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried dewis eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS British Council (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 ymhob elfen, o leiaf). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol ar:
www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £9,000 £18,500
MSc Rhan-amser £4,550 £9,250
MSc Rhan-amser £3,000 £6,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Achrediad

Achredir MSc Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe gan IMechE (Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol), RAeS (Y Gymdeithas Awyrenegol Frenhinol) ac IED (Sefydliad y Dylunwyr Peirianneg) ar ran y Cyngor Peirianneg, at ddibenion bodloni’n rhannol y gofynion addysgol o ran dysgu pellach ar gyfer cofrestru gyda’r Cyngor Peirianneg fel Peiriannydd Siartredig.

Mae achrediad yn nod sicrwydd i ddangos bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn UK-SPEC (Safon y DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol).Trwy astudio ar y radd achrededig hon, cewch rywfaint o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau creiddiol y mae arnoch eu hangen fel Peiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio o raddau achrededig fel blaenoriaeth, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.