MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg

Trosolwg Cwrs

MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg

Byddwch yn dod i ddeall egwyddorion sylfaenol ffiseg a pheirianneg, sydd â chanlyniadau o ran nanodechnoleg, ac i ddeall sut y caiff cysyniadau cyffredinol ymchwil nanowyddoniaeth eu trosglwyddo i gymwysiadau a chynnyrch peirianneg.

Nodweddion Allweddol

  • 11eg yn y Deyrnas Unedig o ran Ansawdd Ymchwil (The Complete University Guide 2019)
  • Addysgir ar gampws newydd sbon Campws y Bae, ar lan y môr, sydd wedi costio £450miliwn i’w adeiladu

Mae'r cwrs yn trafod y technegau angenrheidiol ar gyfer ymchwiliadau gwyddonol ar y raddfa fach iawn hon, a'r datblygiadau ymchwil diweddaraf yn y maes hwn, sy'n esblygu'n gyflym.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGDM01Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Colloid and Interface Science
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EGLM01Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Wide Band-gap Electronics
EG-M114Semester 2 (Jan-Jun Taught)10 Research Dissertation (Nanoscience to Nanotechnology)
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EGNM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Probing at the Nanoscale
EGNM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Soft Nanotechnology
EGNM03Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanoscale Simulation
EGNM04Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanoscale Structures and Devices
EGNM05Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bio-nanotechnology
EGNM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Principles of Nanomedicine
EGNM09Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Micro and Nano Electro-Mechanical Systems

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D07Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Nanoscience to Nanotechnology

Disgrifiad

Mae twf nanotechnoleg yn un o'r datblygiadau mwyaf cyffrous ym myd gwyddoniaeth a pheirianneg yn y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer o'r ymchwil yn y maes hwn yn rhyngddisgyblaethol ei natur, gan dynnu ar arbenigedd o feysydd gwahanol ar draws y gwyddorau bywyd, gwyddorau ffisegol a disgyblaethau peirianneg.

Hefyd, bydd y MSc hwn yn eich galluogi i ddefnyddio technegau addas ar gyfer dylunio, delweddu, a gwerthuso nanostrwythurau, tra’ch bod yn dysgu am fodelau mathemategol a'u defnydd trwy brosiect ymchwil fydd yn gorfod dehongli data meintiol ac ansoddol.

Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg, byddwch yn dysgu ystod eang o bynciau, o'r dechnoleg gwneuthuriad lled-ddargluddydion diweddaraf i gymwysiadau biolegol a meddygol. Bydd y pwyslais bob amser ar nodweddu a rheoli defnyddiau ar y raddfa nano.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, i gael lle ar y cwrs MSc Nanowyddoniaeth i Nanodechnoleg bydd arnoch angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg, neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg.

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bedwar ban byd, ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudiaeth flaenorol sydd gywerth â’r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch addasrwydd eich cymwysterau i gael lle ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am wybodaeth bellach.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd arnoch angen llwyddo gyda marc derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd, i sicrhau eich bod yn cael y buddion llawn wrth astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried dewis eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS British Council (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 ymhob elfen, o leiaf). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol ar:
www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £9,000 £19,050

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Achrediad

Achredir MSc Nanowyddoniaeth i Nanodechnoleg ym Mhrifysgol Abertawe gan IET (Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg), ar ran y Cyngor Peirianneg, at ddibenion bodloni’n rhannol y gofynion addysgol o ran dysgu pellach ar gyfer cofrestru gyda’r Cyngor Peirianneg  fel Peiriannydd Siartredig.

Mae achrediad yn nod sicrwydd i ddangos bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn UK-SPEC (Safon y DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol). Trwy astudio ar y radd achrededig hon, cewch rywfaint o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau creiddiol y mae arnoch eu hangen fel Peiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio o raddau achrededig fel blaenoriaeth, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.