MSc Erasmus Mundus Moeseg Chwaraeon ac Unplygrwydd

Trosolwg Cwrs

Erasmus Mundus

Wrth ymateb i'r argyfwng byd-eang mewn uniondeb chwaraeon, mae'r cwrs hwn yn arloesi byd-eang ar gyfer gweinyddiaeth a llywodraethu chwaraeon.

Nodweddion Allweddol

Mae byd y byd chwaraeon yn cael ei wario'n fwyfwy gan broblemau moesegol, o lygredd a gosod cyfatebol i amddiffyn plant, cyffuriau a betio anghyfreithlon.

Mae cywirdeb cyrff a sefydliadau chwaraeon ar bob lefel yn cael ei holi, gan greu angen brys i ddatblygu ymateb proffesiynol, cydlynol i'r materion hyn.

Ein hymateb yw sefydlu moeseg chwaraeon a chywirdeb fel proffesiwn newydd a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes gweinyddiaeth chwaraeon a llywodraethu yn y sectorau cyhoeddus a phreifat; i ddatblygu 100 o arbenigwyr ôl-raddedig newydd rhwng 2017-21, a ddewisir o bob cwr o'r byd a fydd yn cyfoethogi ffederasiynau chwaraeon gyda'u harbenigedd mewn moeseg a chywirdeb a chwyldroi byd chwaraeon. Efallai mai dyma un o'r ychydig gyfleoedd i ymateb yn effeithiol ac yn gyflym i'r argyfwng byd-eang mewn uniondeb chwaraeon.

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar:

 • Llywodraethu chwaraeon byd-eang (ee FIFA, IOC)
 • Addysg gwrth-gyffuriau a chyffuriau
 • Materion preifatrwydd a diogelu data
 • Chwarae Teg, cyfiawnder a hawliau dynol
 • Gemau Olympaidd Ieuenctid, moeseg ac addysg
 • Ecwiti, amrywiaeth a chynhwysiant (yn enwedig materion oed ac anabledd)
 • Gamblo anghyfreithlon ac afreolaidd
 • Gosod cyfatebol a thrin chwaraeon
 • Deddfwriaeth a chodau ymddygiad
 • Cydraddoldeb a gwrth-wahaniaethu (materion dosbarth, hil, ethnigrwydd, crefydd a rhyw)
 • Cynaladwyedd ac etifeddiaeth digwyddiadau chwaraeon
 • Amddiffyn plant a hawliau plant
 • Olympaidd, heddwch a The Truce Olympaidd

Disgrifiad

Bydd yr MAiSI yn darparu myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd lefel uchel mewn gweinyddiaeth a llywodraethu chwaraeon, gan ganolbwyntio ar chwaraeon moesegol, uniondeb a chydymffurfiaeth. Bydd myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant sy'n eu galluogi i nodi materion moesegol, ymgysylltu â meddwl moesol, a chyfieithu penderfyniadau i gamau moesol - y tair medrau craidd sydd eu hangen i ddatblygu uniondeb chwaraeon.

Bydd yr MAiSI yn cefnogi myfyrwyr wrth ddatblygu sgiliau meddyliol moesegol a throsglwyddadwy sy'n anhepgor i fynd i'r afael â'r materion gwerth a chywirdeb sy'n wynebu ffederasiynau chwaraeon cenedlaethol a rhyngwladol, y Pwyllgorau Olympaidd cenedlaethol a Phwyllgorau Paralympaidd gyda ffocws ar:

Blwyddyn 1

 • Theori moesegol, chwaraeon ac uniondeb
 • Gwrth-gyffuriau: moeseg, polisi ac ymarfer
 • Uniondeb, llygredd ac hapchwarae chwaraeon
 • Gallu, anabledd ac uniondeb athletwyr
 • Chwaraeon vales, chwarae teg ac uniondeb

Ysgol Haf yn yr Academi Olympaidd Ryngwladol - Gwlad Groeg

Blwyddyn 2

 • Yr Olympaidd a'r Mudiad Olympaidd
 • Dulliau a sgiliau ymchwil
 • Llywodraethu, cyfraith a gonestrwydd chwaraeon
 • Chwaraeon, rheolaeth ac uniondeb
 • Traethawd Hir Myfyrwyr

Ysgol Haf yn yr Academi Olympaidd Ryngwladol - Gwlad Groeg

Bydd y graddedigion MAiSI yn elwa ar gyfleoedd i ymgymryd â lleoliadau ymarferol o fewn rhwydwaith eang o bartneriaid cynghorol, ffederasiynau, gwneuthurwyr polisi a sefydliadau masnachol, yn ogystal ag o gyfleoedd hyfforddi a chydweithio rhyngwladol eang.

Gofynion Mynediad

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer Moeseg Chwaraeon ac Unplygrwydd MA Erasmus Mundus yn radd anrhydedd cyntaf (1af) neu ail ddosbarth, adran uwch (2.1) mewn disgyblaeth berthnasol.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Am fanylion pellach ac i gyflwyno cais, ewch i:
www.cimne.com/cm-master

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Llawn-amser ERASMUS ERASMUS

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.