MSc mewn Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol

Trosolwg Cwrs

MSc Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol

Mae'r rhaglen ryngddisgyblaethol hon yn gymhwysol iawn. Mae'n cynnwys elfennau a addysgir a phrosiect ymarferol, â'r nod o ddatblygu ymarferwyr sy'n gallu meddwl yn gyflym ac yn ystwyth, gan weithredu yn absenoldeb gwybodaeth gyflawn i gynnal a gwella ansawdd bywyd drwy beirianneg.

Nodweddion Allweddol

 • Datblygwyd y rhaglen mewn cydweithrediad â Choleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau a Sefydliad y Tywysog.
 • Mae'n estyniad naturiol i nifer o brosiectau llwyddiannus a gynhaliwyd gan fyfyrwyr o'r Coleg Peirianneg yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn Sambia, Liberia a De Affrica.
 • Mae'r pwyslais ar brosiectau peirianneg cynaliadwy 'cymhwysol' mewn amgylchedd go iawn, lle bydd myfyrwyr yn rhyngweithio â rhanddeiliaid go iawn mewn cyd-destun datblygu rhyngwladol.
 • Caiff myfyrwyr eu recriwtio fel rhan o dîm i weithio ar brosiect penodol o'r cychwyn. Bydd gan bob aelod o'r tîm rôl benodol ar y prosiect, o fewn gofynion bras ond diffiniedig.
 • Caiff myfyrwyr eu recriwtio o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnwys STEM, Datblygu Rhyngwladol, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith, Busnes (ond ystyrir meysydd eraill), o'r DU/UE a ledled y byd.
 • O'r diwrnod cyntaf, y prosiect fydd blaenoriaeth y myfyrwyr, a bydd datblygu tîm a meithrin y sgiliau sy'n hanfodol i lwyddo, yn rhan ganolog o gyflawni.
 • Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar sail gystadleuol, a thrwy gyfweliad gyda rhanddeiliaid.
 • Mae nifer o gyfleoedd i ennill ysgoloriaeth a bwrsariaeth ar gael.
 • Ceir gwybodaeth am y prosiectau sydd ar gael dan y pennawd 'Disgrifiad' isod.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Disgrifiad

Mae'r rhan fwyaf o waith adeiladu yn y byd bellach yn anffurfiol ac yn digwydd yn "y gwledydd datblygol a leolir yn bennaf yn Hemisffer y De" (UNDP). Mae'r amgylcheddau byd newydd hyn yn wynebu heriau niferus, o leihau tlodi eithafol a darparu bwyd i'r boblogaeth o 10 biliwn a ragwelir erbyn 2050, i ymateb i fygythiadau newid yn yr hinsawdd o ganlyniad i weithgarwch dynol a cholled di-droi'n-ôl bioamrywiaeth a chynefinoedd naturiol.

Yn wyneb yr heriau hyn, mae angen brys i ddatblygu cenhedlaeth newydd o ymarferwyr sy'n gallu meddwl yn gyflym ac yn ystwyth a gweithredu yn absenoldeb gwybodaeth gyflawn i gynnal a gwella ansawdd bywyd trigolion trefol a gwledig y dyfodol. Bydd angen i'r ymarferwyr hyn ddeall amgylcheddau a gallu eu gwella drwy amrywiaeth o atebion peirianyddol, a datblygu cynlluniau mewn cydweithrediad â'r cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Bydd y rhaglen ryngddisgyblaethol hon yn datblygu cenhedlaeth newydd o ymarferwyr sy'n gallu arwain y gwaith o ddatblygu atebion peirianyddol ymarferol er mwyn creu gwytnwch mewn cymunedau lleol yn wyneb trefoli cyflym.

Prosiectau 2017/18:

 • Datblygu Cwcerau Cymunedol - Cenia
 • Systemau Sychu Pren - Sierra Leone
 • Datblygu Ysgol Gymunedol  - Sambia
 • Cymorth Peirianneg a Rhith-wirionedd o Bell - y DU

Gall y modiwlau ar y rhaglen MSc amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

 • Cyflwyniad i Astudiaethau Datblygu
 • Arweinyddiaeth, Datblygu Tîm a Meddwl Arloesol
 • Cymhlethdod, Ansicrwydd, Lliniaru Risg a Methiant
 • Datblygu a Chymhwyso Cysyniadau
 • Rheoli Prosiect
 • Monitro a Gwerthuso Effaith
 • Ymgysylltu â'r Gymuned
 • Goblygiadau Cymdeithasol, Economaidd a Gwleidyddol Atebion Peirianyddol
 • Yr Economi Gylchol a Pheirianneg Gynaliadwy

Gofynion Mynediad

Caiff myfyrwyr eu recriwtio o amrywiaeth o gefndiroedd i gyflawni rolau penodol ar y prosiect. Bydd angen o leiaf gradd BEng/BSc/BA 2.1 (neu gyfwerth) mewn disgyblaeth berthnasol, ynghyd â sgôr IELTS o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob maes asesu (neu sgôr SELT gyfwerth).

Sylwer, mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar y cwrs hwn.

Gwahoddir ymgeiswyr i gymryd rhan mewn cyfweliad (yn bersonol neu drwy Skype) a rhagwelir y cynhelir y cyfweliadau rhwng diwedd mis Mai a diwedd mis Mehefin.

Sut i Wneud Cais

Gallwch wneud cais ar-lein a monitro statws eich cais i'r cwrs MSc mewn Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol yn www.swansea.ac.uk/applyonline.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae rhagor o wybodaeth ar gael am wneud cais am y cwrs MSc Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol yn www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £12,300 £23,250

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r MSc Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol yn cynnwys costau personol y myfyriwr, megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.