MSc Erasmus Mundus mewn Mecaneg Gyfrifiadurol

Trosolwg Cwrs

Erasmus Mundus

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill proffil rhyngwladol sylweddol yn un o'r canolfannau rhyngwladol allweddol ar gyfer ymchwil a hyfforddiant mewn mecaneg gyfrifiadurol a pheirianneg. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Erasmus Mundus mewn Mecaneg Gyfrifiadurol, cewch hyfforddiant dwys amlddisgyblaethol mewn defnyddio'r dull elfennau cyfyngedig a thechnegau rhifiadol a chyfrifiadurol perthynol er mwyn datrys ac efelychu problemau heriol dros ben o ran dadansoddi a dylunio peirianegol.

Nodweddion Allweddol

Mae'r Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol wedi'i chydnabod yn rhyngwladol fel canolfan flaenllaw'r DU am ymchwil ym maes peirianneg gyfrifiadurol. Mae'n cynrychioli grŵp rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr sy'n weithgar ym maes mecaneg gyfrifiadurol neu gymhwysol. Mae ganddi grynhoad digyffelyb o wybodaeth ac arbenigedd yn y maes hwn.

Mae sawl techneg rifiadol sydd ar waith ar hyn o bryd mewn meddalwedd efelychu masnachol wedi deillio o Brifysgol Abertawe.

Mae'r cwrs MSc Erasmus Mundus mewn Mecaneg Gyfrifiadurol yn rhaglen ôl-raddedig ddwy flynedd a gyflwynir gan gonsortiwm rhyngwladol o bedair prifysgol flaenllaw yn Ewrop, sef Prifysgol Abertawe, Universitat Politècnica de Catalunya (Sbaen), École Centrale de Nantes (Ffrainc) a Phrifysgol Stuttgart (Yr Almaen) mewn cydweithrediad â'r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Dulliau Rhifiadol mewn Peirianneg (CIMNE, Sbaen).

Os byddwch yn astudio'r cwrs hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth gyffredinol am y theori mecaneg gyfrifiadurol, gan gynnwys cryfderau a gwendidau'r dull; byddwch yn gwerthfawrogi gwerth efelychu cyfrifiadurol mewn cyd-destun diwydiannol; a chewch hyfforddiant i ddatblygu meddalwedd newydd er mwyn gallu efelychu problemau peirianegol cyfoes yn well.

Cewch ddewis eang o feysydd arbenigo (h.y. hylifau, strwythurau, awyrofod, biomeddygol) trwy ymgorffori modiwlau o'r pedair prifysgol, ac mae hyn yn caniatáu i chi gael profiad o addysg ôl-raddedig mewn mwy nag un sefydliad Ewropeaidd.

Am fanylion pellach ac i gyflwyno cais, ewch i:
www.cimne.com/cm-master

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGEM03Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Continuum Mechanics
EGIM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Numerical Methods for Partial Differential Equations
EGIM04Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Fluid Mechanics
EG-M102Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Industrial project
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational Analysis
EG-M47Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Leadership Development
Modiwlau Opsiynol
AND

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EG-M100Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Case Study
EG-M101Semester 3 (Summer Taught)60Research Dissertation
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn dilyn set gyffredin gytunedig o fodiwlau craidd, sy'n arwain at arholiadau cyffredin yn Abertawe neu ym Marcelona. Yn ogystal â hynny, cewch leoliad diwydiannol yn ystod y flwyddyn hon, lle cewch gyfle i weld defnydd mecaneg gyfrifiadurol mewn cyd-destun diwydiannol. Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn symud i un o'r prifysgolion eraill, gan ddibynnu ar eich dewis o arbenigedd, i astudio cyfres o fodiwlau a addysgir ac i gwblhau'ch traethawd hir ymchwil.

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio'r modiwlau craidd canlynol (ynghyd a modiwlau dewisol):

Dulliau Rhifiadol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol
Dull Elfennau Cyfyngedig
Mecaneg Continwwm
Mecaneg Solet Gyfrifiadurol
Elfennau Cyfyngedig mewn Hylifau
Mecaneg a Dynameg Strwythurol Gyfrifiadurol
Lledaeniad Tonnau Cyfrifiadurol
Dull Elfennau Cyfyngedig Estynedig a Thechnegau Set Lefel
Dadansoddi Strwythurol Aml-raddfa
Modelu Defnyddiau ar gyfer Efelychu Rhifiadol
Technegau Rhifiadol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol mewn Hylifau
Cynllun Prosiect Ymchwil
Traethawd Hir MSc
Hyfforddiant Ymarferol

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg, Mathemateg Gymhwysol, neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Am fanylion pellach ac i gyflwyno cais, ewch i:
www.cimne.com/cm-master

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser ERASMUS ERASMUS

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Achrediad

Achredir y MSc Erasmus Mundus mewn Mecaneg Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe gan Gydbwyllgor y Cymedrolwyr.

Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.