MSc Arweinyddiaeth a Rheoli Peirianneg

Trosolwg Cwrs

MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth Beirianneg

Mae'n ffaith ddigon hysbys bod gan raddedigion peirianneg a phynciau technegol botensial i gyrraedd lefelau uchaf rheoli ac arweinyddiaeth mewn busnes a diwydiant.

Amcan y rhaglen MSc, drwy ymgynghori â busnes a diwydiant, (chwaraewyr mawr a bach) yw addysgu'r sgiliau a'r priodweddau allweddol i alluogi graddedigion i lwyddo mewn rôl reoli a/neu arwain yn y sector peirianneg.

Nodweddion Allweddol

Bydd cynnwys y cwrs amlddisgyblaethol hwn yn cael ei lywio gan ddiwydiant i raddau helaeth. Bydd modiwlau allweddol yn darparu cyflwyniad bras i reolaeth, ynghyd â modiwlau peirianneg penodol manwl yn y meysydd canlynol:

 • Sylfeini Rheoli
 • Strategaeth 
 • Arweinyddiaeth
 • Rheoli Prosiect
 • Rheoli Gweithrediadau
 • Rheoli Asedau
 • Cydymffurfiaeth
 • Dadansoddi Amgylcheddol
 • Menter, Arloesi, ac Eiddo Deallusol
 • Gweithgynhyrchu Craff
 • Systemau Rhithwir
 • Prosiect/Traethawd Hir

Bydd y rhaglen yn gyfuniad o addysgu traddodiadol yn yr ystafell ddosbarth, dysgu ar-lein a gweithdai a seminarau rhyngweithiol. Bydd gwaith grŵp amlddisgyblaethol yn elfen allweddol o'r cwrs, ynghyd â phrosiectau â phwyslais diwydiannol. Caiff pob un o'r modiwlau ei addysgu ar sail 'ddwys', h.y. ar wahân, dros gyfnodau o bythefnos.

Byddwn yn ceisio achrediad gan gyrff peirianneg allweddol a chyrff proffesiynol perthnasol eraill.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Disgrifiad

Fel myfyriwr ar y cwrs Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Peirianneg, byddwch yn dysgu ac yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth allweddol sy'n angenrheidiol ar gyfer rôl reoli a/neu arwain yn y sector peirianneg.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad nodweddiadol ar gyfer y radd MSc mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Peirianneg yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd a gofynnwn am dystiolaeth o astudio blaenorol cyfwerth â'r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch addasrwydd eich cymwysterau ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi ennill cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar y cyfle i astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 ac o leiaf 5.5 ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol yn:
www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gwnewch eich cais ar-lein a dilynwch statws eich cais MSc Arweinyddiaeth a Rheoli Peirianneg yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae rhagor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £10,600 £19,050

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r cwrs MSc Arweinyddiaeth a Rheoli Peirianneg yn talu costau personol y myfyriwr, megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.