Pam gwneud gradd Meistr?

Pam gwneud gradd Meistr?

Mae manteision gradd ôl-radd a addysgir yn cynnwys gwell sgiliau a chyflogadwyedd, a boddhad deallusol. Mae rhaglen Meistr hefyd yn cynnig cyfle i chi symud i gyfeiriad gyrfa newydd neu baratoi ar gyfer ymchwil PhD.

Gwell Cyflogadwyedd

Bydd y sgiliau a’r rhinweddau y byddwch yn eu datblygu yn ystod eich gradd Meistr yn gwella eich CV ac yn eich helpu i ragori mewn marchnad swyddi i raddedigion sy’n hynod gystadleuol.

Bydd y cyfuniad o fodiwlau a addysgir, gwaith cwrs a thraethawd estynedig yn gwella eich sgiliau trefnu, sgiliau rheoli amser a’ch gallu i wneud gwaith erbyn terfynau amser.

Gallwch hefyd ddisgwyl datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy yn y meysydd canlynol:

  • Cyfathrebu
  • Rheoli prosiect
  • Dadansoddi data
  • TG
  • Meddwl yn annibynnol
  • Meddwl yn feirniadol
  • Datrys problemau

Ar ddiwedd eich astudiaethau, bydd y cymhwyster ychwanegol a gewch yn profi i'r cyflogwr eich bod yn berson penderfynol, a bod gennych ddycnwch, dyfalbarhad a'r gallu i ddatblygu gwybodaeth ar lefel uchel.

Boddhad deallusol

Bydd gradd Meistr yn eich galluogi i fynd ar drywydd pwnc o ddiddordeb arbennig a ddatblygwyd gennych yn ystod eich astudiaethau blaenorol neu yn eich gyrfa.

Mae ein rhaglenni Meistr yn rhoi modd i chi arbenigo trwy fodiwlau dewisol a thraethawd estynedig neu brosiect ymchwil a wneir ar bwnc o’ch dewis eich hun. Mae hyn yn golygu eich bod yn cael y cyfle i greu rhaglen sy’n adlewyrchu eich diddordebau unigryw eich hun ac a fydd yn ddiddorol ac yn rhoi boddhad deallusol i chi.

Paratoi ar gyfer PhD ymchwil

Mae gradd Meistr yn ddelfrydol i’ch paratoi os ydych yn bwriadu dilyn rhaglen PhD. Bydd y wybodaeth fanwl a’r sgiliau arbenigol a gewch yn rhoi sylfaen ardderchog ar gyfer y lefel astudio nesaf ac yn eich galluogi i symud ymlaen â’ch ymchwil PhD yn gyflymach. Gall cymhwyster Meistr hefyd eich helpu i gael eich ariannu gan y Cynghorau Ymchwil i wneud PhD.

Trosi i faes pwnc newydd

Os oes gennych radd eisoes, ond yn dyheu am newid cyfeiriad, gall rhaglen ôl-radd a addysgir roi cyfle i chi symud i faes gyrfa hollol newydd.

Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trosi sy’n agored i raddedigion o unrhyw faes pwnc a gallant eich helpu i gymryd y camau cyntaf tuag at yrfa newydd a gwerth chweil.