MSc Gwyddor Ddadansoddol Gymhwysol (LCMS)

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 1Bl LlA
  PGDip 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:2

Trosolwg Cwrs

Mae'r galw byd-eang am sbectrometreg màs a chromatograffeg wedi tyfu ar raddfa ddigynsail, gyda graddedigion cymwysedig yn brin a galw mawr amdanynt. Mae hyfforddiant ôl-raddedig yn hanfodol oherwydd ni chaiff myfyrwyr israddedig eu haddysgu i'r manylder gofynnol. Abertawe yw'r unig sefydliad yn y Deyrnas Unedig sy'n cynnig ystod o gynlluniau sy'n ymroddedig i'r pynciau hyn yn unig, gan dynnu ar arbenigedd y Sefydliad Sbectrometreg Màs (IMS) yn y ganolfan ragoriaeth hirsefydlog.

Mae'r MSc yn cynnwys hanfodion sbectrometreg màs a chromatograffeg, gyda phynciau diwydiannol allweddol yn ymdrin ag '-omegau'; dadansoddi fferyllol, amgylcheddol a fforensig; trin data; rheoli proffesiynol; ac arfer da mewn labordy (GLP). Mae cyfuniad unigryw cyfranogiad diwydiant a chynnwys y cwrs yn creu cymhwyster galwedigaethol berthnasol a'r hyfforddiant a'r profiad y mae galw mawr amdanynt yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Nodweddion Allweddol

Cynnwys y cwrs wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion diwydiant

Pynciau hanfodol megis hanfodion sbectrometreg màs a gwyddor gwahanu, rheolaeth broffesiynol arferion labordy, dadansoddi data a datblygu dulliau, yn ogystal â meysydd cymwys diwydiannol-gyfredol.

Hyfforddiant helaeth mewn sefydliad a arweinir gan ymchwil

I wella'u sgiliau gwyddor dadansoddi i'r lefelau proffesiynol sy'n ofynnol yn y gweithle.

Cwrs hynod ymarferol a helaethder o gyfarpar mewnol

Gall myfyrwyr MSc brofi dysgu manylach a mwy ymarferol na'r rhaglenni MSc dadansoddol mwyaf cyfredol. Cynhelir sesiynau ychwanegol, gan gynnwys cynllunio arbrofion, iechyd a diogelwch a sgiliau labordy, i baratoi ar gyfer y prosiect ymchwil er mwyn sicrhau bod myfyrwyr wedi'u hymbaratoi'n ddigonol ar gyfer y gwaith prosiect.

Nifer o fodiwlau a addysgir yn annog sgiliau datrys problemau, yn cynnwys senarios efelychiadol (cynfodol) perthnasol

I ddatblygu meddwl yn ddadansoddol, sgiliau proffesiynol a sgiliau academaidd drwy astudiaethau ymarferol a damcaniaethol uwch a chyflwyniad traethawd hir gwyddonol amddiffynadwy.

Cyfranogiad darlithwyr gwadd o ddiwydiant sy'n arbenigwyr

Cyfleoedd unigryw i rwydweithio gyda chyflogwyr posib a gwella rhagolygon cyflogadwyedd mewn meysydd tra medrus a pherthnasol megis ffarmacoleg, amaethyddiaeth, bwyd a maeth, diogelwch mamwlad, diagnosteg glinigol, gwyddor filfeddygol a fforensig, dadansoddi amgylcheddol, yn ogystal â marchnata a gwerthiannau, i enwi ychydig yn unig.

Asesu sy'n annog sgiliau trosglwyddadwy sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth

Yn cynnwys astudiaethau achos, cyflwyniadau, taflenni problemau, prosesu data ac ymarferion gwybodeg, yn ogystal â'r aseiniadau traddodiadol ar ffurf arholiadau a thraethodau.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMLM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mass Spectrometry - basics and fundamentals
PMLM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Separation science and sample handling
PMLM04ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental & forensic analysis
PM-M28Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Nano(geno)toxicology
PMNM11Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Nanomedicines, pharmaceuticals and advanced therapeutics
PMNMD0Semester 2 (Jan - Jun Taught)60Postgraduate Taught Masters Dissertation
PMRM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Data Analysis for Health and Medical Sciences

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMLM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mass Spectrometry - basics and fundamentals
PMLM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Separation science and sample handling
PMLM07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Data analysis and method development
PMLM08Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Professional Management and laboratory practice

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Mae strwythur modiwlaidd Blwyddyn 1 yn cynnwys dau fodiwl 40 credyd wedi'u cyflwyno yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (SUMS) a thri modiwl wedi'u cyflwyno yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (CHHS) gwerth cyfanswm o 40 credyd. Caiff y modiwl sy'n seiliedig ar wybodaeth (Hanfodion Meddygaeth Glinigol i Gymdeithion Meddygol) ei asesu drwy ddau Brawf Cynnydd Crynodol. Caiff y modiwl Sgiliau Clinigol Cydymaith Meddygol ei asesu drwy Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol (OSCE). Modiwlau'r CHHS yw: Cyflwyniad i Gymdeithaseg a Seicoleg i Gymdeithion Meddygol (10 credyd); Cyflwyniad i Gyfraith a Moeseg Gofal Iechyd i Gymdeithion Meddygol (10 credyd); a Cyflwyniad i Ymchwil, Ymarfer ar sail Tystiolaeth a Myfyrio i Gymdeithion Meddygol (20 credyd). Caiff modiwlau CHHS eu hasesu drwy gyfuniad o draethodau, cyflwyniad ymchwil a phortffolio myfyriol.

Mae strwythur modiwlaidd Blwyddyn 2 yn cynnwys dau fodiwl 40 credyd wedi'u cyflwyno gan SUMS. Caiff y modiwl Hanfodion Meddygaeth Glinigol ei asesu drwy ddau Brawf Cynnydd Crynodol. Caiff y modiwl Sgiliau Clinigol ei asesu drwy ddau OSCE, yn ogystal ag asesiadau yn y gweithle (CEX Bach) a chwblhau'r cofnod dysgu'n foddhaol. Modiwlau CHHS yw: Iechyd y Cyhoedd ac Epidemioleg i Gymdeithion Meddygol (10 credyd); Dysgu, Addysgu ac Asesu i Gymdeithion Meddygol (10 credyd); a Myfyrio'n Feirniadol i Gymdeithion Meddygol (10 credyd). Caiff modiwlau CHHS eu hasesu drwy gyfuniad o draethodau, cyflwyniad, naratif ysgrifenedig a phortffolio myfyriol.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio er mwyn cynnal yr holl arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys arholiadau atodol, tua diwedd mis Awst, gan ganiatáu myfyrwyr i fod yn barod i sefyll yr Arholiad Ardystiad Cenedlaethol Cymdeithion Meddygol ar ddechrau mis Medi.

Gofynion Mynediad

Bydd ceisiadau ar gyfer MSc a Diploma Ôl-raddedig gan y sawl sy'n chwilio am hyfforddiant helaeth mewn cromatograffeg hylif sbectrometreg màs (LCMS), ac mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig LCMS Cymhwysol yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol â sawl blwyddyn o brofiad yn y gwyddorau dadansoddi ac y mae angen iddynt ddiweddaru eu sgiliau.

Fel arfer dylai fod gan ymgeiswyr radd ail ddosbarth is neu well mewn pwnc gwyddonol perthnasol.

Caiff ymgeiswyr sydd am ddilyn MSc fel parhad astudiaethau drwy drosglwyddo neu uwchraddio o'r Diploma Ôl-raddedig neu'r Dystysgrif Ôl-raddedig LCMS Cymhwysol eu derbyn i gofrestru yn y flwyddyn academaidd ddilynol yn unig.

Bydd ceisiadau'n cynnwys dau eirda gan academyddion yn y maes o ddiddordeb i gadarnhau gallu ymarferol ac academaidd.

Gofynion iaith Saesneg: Sgôr IELTS cyffredinol o 6.5 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe.

Sut i Wneud Cais

Am wybodaeth a chyngor ar wneud cais am raglen ôl-raddedig a addysgir, ewch i adran Gwneud Cais y wefan:

Gwneud cais i astudio Gradd Meistr a Addysgir>>

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,100 £17,400
MSc Rhan-amser £3,600 £8,700
MSc Rhan-amser £2,350 £5,800
PGDip Llawn-amser £4,750 £11,650
PGDip Rhan-amser £2,350 £5,850

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu'n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi'u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Sut byddaf yn astudio?

Caiff y modiwlau a addysgir eu harwain gan ddarlithoedd ffurfiol, seminarau a sesiynau gweithdy yn y Sefydliad Sbectrometreg Màs (IMS) yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd angen dysgu annibynnol wedi'i arwain gan fyfyrwyr gan ddefnyddio Blackboard i arwain darllen ymlaen llaw er mwyn i fyfyrwyr ymchwilio a deall y maes pwnc yn llawn.

Mae LCMS yn dechneg hynod ymarferol a bydd nifer o'r modiwlau a addysgir yn annog sgiliau datrys problemau ac yn defnyddio senarios efelychiadol (cynfodol) perthnasol. Bydd y profiadau a geir yn y sesiynau hyn yn datblygu'r sgiliau meddwl yn ddadansoddol sy'n ofynnol ar gyfer y prosiect traethawd hir, a fydd wedi'i seilio ar y labordy neu ar ddamcaniaeth. Cyn dechrau'r prosiect traethawd hir, caiff sgiliau labordy sylfaenol a chymwyseddau iechyd a diogelwch eu gwerthuso i sicrhau y bodlonir y safonau gofynnol. Bydd methu â chyrraedd y lefel hon yn golygu y bydd rhaid i'r myfyriwr gwblhau prosiect y tu allan i'r labordy.

Sut byddaf yn cael fy asesu?

Bydd asesu ar gyfer y modiwlau a addysgir yn cynnwys arholiadau, astudiaethau achos, traethodau, cyflwyniadau taflenni problemau a chanlyniadau pori cronfeydd data. Caiff y Prosiect MSc ei asesu drwy draethawd hir ysgrifenedig wedi'i ategu gan gyflwyniadau. Ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer MSc, bydd cwblhau'r modiwlau a addysgir yn unig (120 credyd) yn golygu dyfarnu Diploma Ôl-raddedig Addysg Uwch i'r myfyrwyr sy'n gadael ar y pwynt hwn. Bydd cwblhau gwerth 60 credyd o fodiwlau a addysgir yn golygu dyfarnu Tystysgrif Addysg Uwch. Mae'r cymhwyster ymadael hwn yn wahanol i Dystysgrif Ôl-raddedig LCMS Cymhwysol y rhaglen hon.

PMLM00: Sbectrometreg Màs – Nodweddion Sylfaenol a Hanfodion

Arholiad (80%) a Thaflen Broblemau (20%)

PMLM01: Gwyddor Gwahanu a Thrin Samplau

Arholiad (80%) a Thaflen Broblemau (20%)

PMLM02: Cymhwysiad I – Proteomeg

Astudiaeth Achos (90%) a Chyflwyniad (10%)

PMLM03: Cymhwysiad II – Fferyllol

Astudiaeth Achos (90%) a Chyflwyniad (10%)

PMLM04: Cymhwysiad III – Dadansoddi Amgylcheddol a Fforensig

Astudiaeth Achos (90%) a Chyflwyniad (10%)

PMLM05: Cymhwysiad IV – Gwyddorau Meddygol a Bywyd

Astudiaeth Achos (90%) a Chyflwyniad (10%)

PMLM06: Cymhwysiad V – Metabolemeg, Lipidomeg a Lipidau Bioweithredol

Astudiaeth Achos (90%) a Chyflwyniad (10%)

PMLM07: Dadansoddi Data a Datblygu Dulliau

Astudiaeth Achos (80%) a Dau Ymarfer Dadansoddi Data (20%)

PMLM08: Rheolaeth Broffesiynol Arferion Labordy

Astudiaeth Achos (100%)

PMLM09: Traethawd Hir: Prosiect Arbrofol Sbectrometreg Màs

Adroddiad Traethawd Hir Gradd Meistr (90%) a Chyflwyniad (10%)

Achredu Proffesiynol

Portffolio Datblygiad Personol – bydd hwn yn galluogi myfyrwyr i drefnu ac amlygu cymwyseddau presennol ac anghenion hyfforddiant mewn un ddogfen. Gall fod yn hanfodol wrth ddogfennu gofynion angenrheidiol datblygiad proffesiynol parhaus gyda chorff proffesiynol perthnasol (h.y. y Gymdeithas Gemeg Frenhinol (RSC), statws CChem).

Bydd portffolio PD nodweddiadol yn cynnwys:

 • Profiad a hyfforddiant addysgol

Gyda phartïon allanol megis y Ganolfan Gwasanaethau Sbectrometreg Màs Cenedlaethol (NMSSC), darlithwyr gwadd o ddiwydiant ac ymarferion addysgol a gydnabyddir gan RSC.

 • Profiad a hyfforddiant ymarferol/offer

Gyda phartïon allanol megis NMSSC a gwneuthurwyr offer.

 • Profiad a hyfforddiant ymchwil

Prosiect MSc – iechyd a diogelwch, hyfforddiant prosiect, prawf fframwaith cymhwysedd i ymarfer mewn labordy ac ymchwil

 • Cymwysterau

Yn ogystal ag unrhyw gysylltiadau a CV

Bydd hwn yn gofnod trefnus a manwl o gymwyseddau i'w gyflwyno i ddarpar gyflogwyr, gyda'r potensial o roi mantais i fyfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Abertawe i ennill cyflogaeth berthnasol.

Gradd Meistr wedi'i Hachredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y Gymdeithas Gemeg Frenhinol (RSC) wedi achredu'r rhaglen MSc Gwyddor Ddadansoddol Gymhwysol (LCMS) am fodloni gofynion academaidd dyfarniad Cemegwr Siartredig (CChem) o 2015 a'i dyfarnu i fyfyrwyr cymwys. Dyw'r RSC heb fod yn achredu cynlluniau ôl-raddedig ers amser hir, a'n cynllun ni yw un o'r cyntaf i ennill achrediad.

Cysylltiadau â Diwydiant

Mae meddalwedd yn elfen allweddol o flwch offer dadansoddwyr, a dylid gwerthfawrogi i ba raddau y gall effeithio ar gynllunio arbrofol a datblygiad dulliau.

Mae cefnogaeth SpectralWorks i'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i ni ymwneud â phontio'r bwlch sgiliau rhwng damcaniaeth ac ymarfer GC-MS/LC-MS ac i ni annog defnydd ystyrlon o ddata fel amcan.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Cynnwys y cwrs wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion diwydiant

Hanfodion sbectrometreg màs a gwyddor gwahanu, rheolaeth broffesiynol arferion labordy, dadansoddi data, datblygu dulliau a meysydd cymwys diwydiannol-gyfredol.

Hyfforddiant helaeth mewn sefydliad a arweinir gan ymchwil

Cwrs hynod ymarferol a helaethder o gyfarpar mewnol

MSc manylach a mwy ymarferol na'r rhan fwyaf o gyrsiau dadansoddol.

Nifer o fodiwlau a addysgir yn annog sgiliau datrys problemau, yn cynnwys senarios efelychiadol (cynfodol) perthnasol

Asesiadau sy'n annog sgiliau trosglwyddadwy sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth

Portffolio Datblygiad Personol

Cyfranogiad darlithwyr gwadd o ddiwydiant sy'n arbenigwyr

Cyfleoedd unigryw i rwydweithio gyda chyflogwyr posib perthnasol er mwyn gwella cyflogaeth mewn meysydd megis:

 • Ffarmacoleg
 • Bwyd a Maeth
 • Diagnosteg Clinigol
 • Gwyddor Fforensig
 • Yr Amgylchedd
 • Amaethyddiaeth
 • Diogelwch Mamwlad
 • Marchnata a Gwerthiannau
 • Milfeddygaeth
 • Cosmoleg
 • Daeareg
 • Gweithgynhyrchu Tecstilau
 • Archeoleg

Barn Myfyrwyr

Enw: Geraint Sullivan

Oedran: 26

Tref Gartref: Rhydaman

Cwrs: MSc Cromatograffeg Hylif a Sbectrometreg Màs – rhan-amser

Beth oeddet ti'n ei wneud cyn astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Gweithio i Swansea Tribology, gwasanaethau dadansoddi olew.

Beth elli di ddweud wrthym am y cwrs?

Mae'r cwrs yn craffu ar hanfodion a chymwysiadau sbectrometreg màs mewn amrywiaeth o feysydd gwyddonol. Mae hefyd yn addysgu dulliau echdynnu a pharatoi samplau gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cromatograffeg hylif (LC) a chynllunio arbrofol.

Pa ran o'r cwrs fwynheaist ti fwyaf?

Fy hoff ran hyd yn hyn oedd dysgu am yr amrywiaeth o dechnegau ïoneiddio a sut y gellir eu defnyddio i oresgyn problemau wrth ddadansoddi cyfansoddion gwahanol iawn.

Beth yw dy gynlluniau a'th obeithion ar gyfer y dyfodol?

Rwy'n gobeithio naill ai parhau i astudio drwy PhD neu ddilyn gyrfa mewn gwyddorau dadansoddi.

Sut fydd dy astudiaethau'n dy helpu i ddilyn dy ddewis proffesiwn?

Yn yr hinsawdd sydd ohoni, rwy'n credu y bydd cymhwyster ôl-raddedig yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy.

A fyddet yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?

Buaswn yn bendant yn argymell Adran Sbectrometreg Màs Prifysgol Abertawe os oes gennych ddiddordeb mewn sbectrometreg màs ac LC, oherwydd dyma'r unig gwrs o'r fath yn y wlad, ac mae wedi'i deilwra ar gyfer gweithio mewn diwydiant.

Beth yw dy swydd bresennol?

Rwyf nawr yn Ddadansoddwr Organig gyda Dŵr Cymru, lle rwy'n cal profiad ymarferol o LC-MS/MS a GC-MS.

Rhagor o Farnau Myfyrwyr

Enw: Ben Jenkins

Oedran: 25

Tref Gartref: Caerdydd

Cwrs: MSc Cromatograffeg Hylif a Sbectrometreg Màs – rhan-amser

Beth oeddet ti'n ei wneud cyn astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Astudio yn UWIC (Biofeddygaeth Chwaraeon), Caerdydd (Cemeg) a gweithio yn NHSB+T.

Beth elli di ddweud wrthym am y cwrs?

Cwrs ardderchog, sydd wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi. Mae'n rhoi gwybodaeth sylfaenol a manwl dda sy'n benodol i ddiwydiant ac y gellir ei chymhwyso'n hawdd i GC/LC-MS ymarferol.

Pa ran o'r cwrs fwynheaist ti fwyaf?

Y cyfan.

Beth yw dy gynlluniau a'th obeithion ar gyfer y dyfodol?

Datblygu fy addysg i weithio yn y diwydiant fferyllol.

Sut fydd dy astudiaethau'n dy helpu i ddilyn dy ddewis proffesiwn?

Mae'n rhoi'r cefndir delfrydol i mi sydd ei angen ar gyfer cyflogaeth, ac mae dealltwriaeth gyffredinol o'r pwnc yn caniatáu trafodaeth gyda darpar gyflogwyr.

A fyddet yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?

Buaswn, 100%... Staff gwych, prifysgol wych a chwrs gwych.

Cwrdd â'r Tîm

Ar hyn o bryd mae pedwar aelod staff ar ddeg, academaidd a chymorth, ac mae mwy na hanner wedi'u cefnogi'n llwyr gan ariannu ymchwil. Mae gweithgareddau craidd IMS yn cynnwys rhaglenni ymchwil sy'n cynnwys mwy na dwsin o weithwyr ôl-raddedig ac ôl-ddoethurol o Abertawe. Drwy'r cyfleuster, ymchwil gwyddorau biolegol a'r Ysgol Feddygaeth, caiff staff eu cefnogi drwy raglenni cymorth ymchwil ar y cyd a dan gontract. Mae gan yr Ysgol Feddygaeth ymagwedd ryngddisgyblaethol at ymchwil clinigol, iechyd ac arbrofol, sydd hefyd wrth wraidd ei Sefydliad Gwyddor Bywyd o'r radd flaenaf. Mewn ymgais i ddatblygu datrysiadau ymchwil radical i hen broblemau meddygol, caiff ei fenter ymchwil ei hysgogi gan 22 o athrawon sy'n adnabyddus yn rhyngwladol, wedi'u cynorthwyo gan 180 o staff ymchwil ac addysgu, academyddion a chlinigwyr.

Academyddion

 • Dr A. R. Godfrey (Cyfarwyddwr y Rhaglen)
 • Yr Athro A. G. Brenton
 • Yr Athro W. J. Griffiths
 • Dr Y. Wang
 • Dr T. Hearn
 • Dr I. Gilmore
 • Mr J. Abdel-Khalik
 • Mr D. Atkins
 • Miss C. Davies
 • Mr W. Johnson
 • Miss T. McFarlane
 • Miss K. Rigdova
 • Mr R. Thomas
 • Miss R. Townsend
 • Mr G. Sullivan
 • Mr E. Yutuc
 • Mrs M. Davies (Technegol)
 • Ms M. Moruzzi (Ysgrifenyddol)
 • Dr C. M. Williams
 • Dr M. Wyatt
 • Dr A. Hunter
 • Mr G. Llewellyn
 • Mr R. Owen
 • Miss J. Flye

Ymchwilwyr Ôl-ddoethurol

Myfyrwyr Ymchwil

Technegwyr a Gweinyddwyr

EPSRC NMSF

Cyfleusterau

Caiff graddedigion eu hyfforddi'n helaeth mewn sefydliad a arweinir gan ymchwil. Mae natur hynod ymarferol y cwrs a'r cyfarpar helaeth sydd ar gael yn fewnol yn galluogi myfyrwyr i brofi gradd Meistr fanylach a mwy ymarferol na'r rhan fwyaf o gyrsiau dadansoddi presennol.

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys ymagwedd wedi'i hintegreiddio'n llwyr gan dair prif adran:

 • Cyfleuster Sbectrometreg Màs Cenedlaethol Prydain y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol
 • Ymchwil yn y Sefydliad Sbectrometreg Màs
 • Canolfan Addysg Ôl-raddedig Abertawe ar gyfer Hyfforddiant ac Ymchwil mewn Sbectrometreg Màs Dadansoddol

Offeryniaeth/technegau yn IMS:

 • Sbectrometreg màs tandem eglur iawn/cromatograffeg hylif (LC/HRMS a LC/HRMSn)
 • Cromatograffeg hylif/sbectrometreg màs (LC/MSn); MS cydraniad isel
 • Cromatograffeg nanohylif/sbectrometreg màs (nano-LC/MS)
 • Cromatograffeg nwy/sbectrometreg màs (GC/MS)
 • Cromatograffeg hylif/sbectrometreg uwchfioled (LC/UV)
 • Cromatograffeg hylif/matrics deuodau (LC/DAD)
 • Sbectrometreg màs ïoneiddio electrochwistrellu (ESI-MS)
 • Sbectrometreg màs ïoneiddio cemegol pwysedd atmosfferaidd (APCI-MS)
 • Sbectrometreg màs ïoneiddio electronau (EI-MS)
 • Sbectrometreg màs ïoneiddio cemegol (CI-MS)
 • Sbectrometreg màs ïonau eilaidd hylif (LSI-MS h.y. Pelediad Atomau Cyflym (FAB))
 • Sbectrometreg màs ïoneiddio/datsugno laser â chymorth matrics (MALDI-MS)

Rydym yn cynnal nifer o dechnegau paratoi samplau yn rheolaidd, gan gynnwys:

 • Echdynnu gwedd solid (SPE)
 • Echdynnu hylif-hylif (LLE)
 • Technegau electrofforetig
 • Echdynnu affinedd
 • Cyfnewid ïonau
 • Gwaddodiad

Ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe'n ganolfan ragoriaeth hirsefydlog ar gyfer sbectrometreg màs. Lleolwyd Uned Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol yma yn y 1970au, wedi'i dilyn gan yr Uned Ymchwil Sbectrometreg Màs, yna Canolfan Genedlaethol Gwasanaethau Sbectrometreg Màs y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) yn y 1980au. Mae'r holl gyfleusterau sbectrometreg màs nawr yn y Sefydliad Sbectrometreg Màs (IMS) yn yr Ysgol Feddygaeth.

Meysydd ymchwil

Cliciwch ar y maes ymchwil perthnasol am ragor o wybodaeth.

 • Sbectrometreg Màs Meddygol
 • Sbectrometreg Màs Dadansoddol
 • Datblygu Offer Sbectrometreg Màs
 • Datblygu Dulliau a Matrics MALDI