Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Presgripsiynu Anfeddygol i Fferyllwyr

 1. Hyd:
  1 blynedd Rhan-amser
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:2

Trosolwg Cwrs

Amcan y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Presgripsiynu Anfeddygol yw paratoi fferyllwyr i ymarfer yn unol â deddfwriaeth gyfredol sy'n llywodraethu presgripsiynu anfeddygol.

Derbynnir dwy garfan y flwyddyn (yn amodol ar ddiddordeb digonol a chymeradwyaeth y corff proffesiynol), gan ddechrau ym mis Mawrth a mis Medi bob blwyddyn. Addysgir carfan y gwanwyn bob dydd Mercher o fis Mawrth i fis Tachwedd (dim darlithoedd yn ystod mis Awst) ac addysgir carfan yr hydref bob dydd Mawrth o fis Medi i'r mis Mawrth canlynol. Cysylltwch â rheolwr y rhaglen, e.d.griffiths@abertawe.ac.uk i drafod pa garfan a allai fod mwyaf priodol i chi.

Yn anffodus, nid yw'r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol.

Nodweddion Allweddol

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Cysylltiadau hirsefydlog a chydnabyddedig â'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a sawl cwmni yn y sector preifat
 • Y dulliau addysgu diweddaraf sy'n ymatebol i ofynion cyflogwyr
 • Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus gynyddu datblygiad gyrfaol a chyfleoedd dyrchafiad fel ymarferwyr uwch yn eu maes arbenigol 
 • Dengys astudiaethau fod presgripsiynu anfeddygol yn ddiogel ac yn effeithiol yn glinigol ac o ran costau.

Cyllid

 • Gall ymgeiswyr fod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol
 • Gall y rhaglen hon gael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, felly mae'n bosib na fydd rhaid i fyfyrwyr dalu unrhyw ffioedd. Siaradwch â chyfarwyddwr y rhaglen am ragor o wybodaeth.

Disgrifiad

Nod y cwrs hwn yw datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwysedd gofynnol er mwyn cyflawni rôl presgripsiynydd anfeddygol annibynnol. Cynlluniwyd y cwrs i alluogi nifer o ddisgyblaethau ddysgu gyda'i gilydd er mwyn datblygu ymarfer presgripsiynu mewn lleoliad clinigol.

Gofynion Mynediad

Dylai ymgeiswyr fodloni’r meini prawf canlynol:

 • rhaid bod ganddynt gyllideb presgripsiynu
 • bodloni gofynion mynediad penodol  a bennwyd gan y Cyngor Gofal Iechyd Fferyllol Cyffredinol  (Gweler isod)
 • cymeradwyaeth Arweinydd Presgripsiynu a Rheolwr Clinigol y Bwrdd Iechyd
 • gwiriad cofnod troseddol cyfredol i fodloni gofynion penodol eu corff proffesiynol.
 • wedi nodi ymarferydd meddygol dynodedig â’r cymwysterau priodol
 • dangos gallu i astudio ar lefel academaidd 7
 • nid yw cydnabyddiaeth o ddysgu blaenorol yn gymwys i'r rhaglen hon. Nid oes modd cael achrediad rhannol ar gyfer modiwl, waeth beth yw dysgu neu brofiad blaenorol yr ymgeisydd

Dylai fferyllwyr sy'n gwneud cais i ddilyn rhaglen presgripsiynu annibynnol fodloni'r meini prawf canlynol:

 • bod yn fferyllydd cofrestredig gyda'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol neu Gymdeithas Fferyllol Gogledd Iwerddon
 • meddu ar o leiaf dwy flynedd o brofiad priodol o weithio gyda chleifion mewn ysbyty, lleoliad gofal cymunedol neu leoliad gofal sylfaenol yn y Deyrnas Unedig yn dilyn eu blwyddyn cyn-gofrestru.

Sut i Wneud Cais

Lawrlwythwch a chwblhau'r ddwy ddogfen gais ganlynol:

Ffurflen Gais Ffurflen Gais Presgripsiynu Anfeddygol

 Ffurflen Manylion Pellach  Manylion Pellach Presgripsiynu Anfeddygol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau drwy'r post at:

Beth Griffiths,

Uwch-ddarlithydd mewn Ymarfer Uwch,

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd,

Adeilad 3,

Parc Dewi Sant,

Caerfyrddin

SA31 3HB

Neu drwy e-bost at: e.d.griffiths@abertawe.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau mis Medi a Mawrth yw 16 Ebrill, anfonwch y ceisiadau at Beth Griffiths, os gwelwch yn dda

Cynhelir cyfweliadau yn ystod mis Ebrill / Mai, dyddiadau i’w cadarnhau.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGCert Rhan-amser £2,400 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn. 

Strwythur y Cwrs

Mae'r rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig lawn yn cynnwys un modiwl 40 credyd, SHGM22 Presgripsiynu Anfeddygol, ac un modiwl 20 credyd, Egwyddorion ac Ymarfer Ffarmacoleg (NMC) SHGM23.

Addysgir y rhaglen ar safle Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Addysgir y rhaglen un diwrnod yr wythnos dros y flwyddyn academaidd.

Pwy ddylai wneud cais?

Fferyllwyr sydd am ddatblygu ymarfer presgripsiynu mewn lleoliad clinigol.

Arbenigedd Staff

Y tîm addysgu:

 • Maent yn brofiadol iawn o ran cyflwyno rhaglenni presgripsiynu.
 • Mae ganddynt ystod eang o sgiliau, profiad a chymwysterau perthnasol.
 • Maent yn aelodau o ystod o grwpiau a fforymau presgripsiynu.
 • Mae ganddynt gysylltiadau hirsefydlog ag Arweinwyr Presgripsiynu Anfeddygol Ymddiriedolaethau ledled y rhanbarth.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.