MSc Seicoleg Annormal a Chlinigol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1
 3. Lleoliad astudio
  Prif gampws Prifysgol Abertawe

Trosolwg Cwrs

Nod y cwrs gradd Meistr Seicoleg Annormal a Chlinigol yw darparu lefel uchel o ddealltwriaeth o ddamcaniaethau ac ymarfer seicoleg glinigol o fewn lleoliadau gofal iechyd, a pharatoi myfyrwyr ar gyfer hyfforddiant clinigol proffesiynol.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Un o'r pedair Adran Seicoleg i ennill gradd 4* (y sgôr uchaf posib) am gyrhaeddiad ac arwyddocâd ei gwaith ar gyfer 100% o'i chyflwyniadau yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Ar sail y mesuriad hwn, roedd Seicoleg yn Abertawe yn safle 14 (allan o 82) yn y Deyrnas Unedig.
 • Ymhlith y traean uchaf o Adrannau Seicoleg yn y Deyrnas Unedig  (2016 Complete University Guide).
 • Yn gydradd ddeuddegfed ar gyfer Seicoleg (Graduate Prospects).

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Technoleg o'r radd flaenaf, gyda dros ugain ystafell ymchwil gyffredinol a llu o gyfleusterau profi arbenigol.
 • Cyflwynir y rhan fwyaf o'r addysgu gan Seicolegwyr Clinigol cymwys a/neu sy'n ymarfer, a gan weithwyr proffesiynol perthynol.
 • Cynigir ystod unigryw o fodiwlau.
 • Record o gynorthwyo myfyrwyr â'u cynnydd tuag at hyfforddiant seicoleg glinigol, yn ogystal ag ystod o rolau galwedigaethol sy'n berthynol i iechyd meddwl clinigol.
 • Sicrhau nifer o leoliadau gwaith clinigol yn y GIG, gan roi profiad gwerthfawr ar y daith i ddod yn Seicolegydd Clinigol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M20Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Eating Disorders
PS-M27Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Psychosis
PS-M29Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Psychopathy and Sexual Offending
PS-M50Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Neuropsychology
PS-M52Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Statistical and Research Methods
PS-M56Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Affective Disorders and Trauma
PS-M64Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Coping with Chronic Disease
PS-M65Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Psychotherapy
PS-M82Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Generic Research Skills – Abnormal and Clinical Psychology
Modiwlau Opsiynol
MSc Abnormal pt y1 optional 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :All optional modules to be discussed before selection. Students can choose one of the following optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PS-M57Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Applied Behaviour Analysis
PS-M61Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Forensic Psychology
PS-M78Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Employability & Placement
PS-M83Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Introduction to Python for Psychology

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M24Semester 3 (Summer Taught)60Research Project

MSc 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
OR

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M24Semester 3 (Summer Taught)60Research Project
Modiwlau Opsiynol
OR

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M24Semester 3 (Summer Taught)60Research Project
Modiwlau Opsiynol
OR

Disgrifiad

Mae seicoleg glinigol yn canolbwyntio ar yr heriau a wynebir gan y rhai sydd â chyflwr iechyd clinigol, meddwl neu ffisegol (niwroseicolegol). Rôl y seicolegydd clinigol yw gweithio gyda'r unigolion hyn a cheisio gwella ansawdd eu bywydau.

Bydd y cwrs hwn yn gwella addasrwydd myfyrwyr ar gyfer hyfforddiant clinigol proffesiynol yn fawr e.e. rhaglen tair blynedd DClin Seicoleg Glinigol mewn canolfan hyfforddiant a achredir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) (ewch i http://careers.bps.org.uk/area/clinical).

Mae cael lle ar raglenni doethurol seicoleg glinigol yn gystadleuol iawn, a'r disgwyl arferol yw y bydd ymgeiswyr wedi cael hyfforddiant a phrofiad ôl-raddedig.

Mae'r radd MSc yn rhoi sylfaen academaidd werthfawr ar gyfer hyfforddiant doethurol yn y dyfodol mewn seicoleg glinigol. Mae'r rhaglen wedi'i seilio ar ddamcaniaethau yn bennaf, ac mae wedi'i chynllunio i fynd i'r afael â phynciau craidd seicoleg annormal a chlinigol.

Mae cyrsiau hyfforddiant clinigol yn edrych am dystiolaeth o brofiad clinigol gyda grwpiau cleient perthnasol hefyd.

Nid yw Prifysgol Abertawe'n darparu'r rhain yn uniongyrchol, ond mae profiad gwaith (am dâl neu yn wirfoddol) ar gael drwy Wasanaethau Seicoleg lleol y GIG. Gallai fod cyfleoedd ar gael yn lleol drwy sefydliadau sector preifat ac annibynnol hefyd e.e. MIND Cymru, Headway, gwasanaethau adsefydlu preifat etc.)

Caiff y cyfleoedd hyn eu hysbysebu'n rheolaidd, a chefnogir myfyrwyr i wneud y gorau ohonynt.

Sylwer nad yw'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster clinigol a gydnabyddir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.1 (neu well) mewn seicoleg neu ddisgyblaeth berthynol.
 • Rhoir ystyriaeth i ystod eang o gymwysterau rhyngwladol (e-bostiwch chhsinternational@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth).
 • Mae angen prawf IELTS i fodloni gofynion mynediad ar gyfer ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Sut i Wneud Cais

Dylai ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd sydd â chwestiynau am y rhaglen MSc Seicoleg Annormal a Chlinigol gysylltu ag Eleanor Gregory drwy e-bostio e.k.gregory@abertawe.ac.uk neu ffonio +44 (0)1792 513023.

Dylai ymgeiswyr rhyngwladol e-bostio chhsinternational@abertawe.ac.uk neu gwblhau ffurflen ymholiad.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,500 £16,200
MSc Rhan-amser £3,800 £8,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • copïau personol o destunau craidd (mae copïau ar gael i'w benthyg o Lyfrgell y Brifysgol)
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir
 • Mae angen Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer rhai prosiectau
 • gŵn ar gyfer seremonïau graddio

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae gofyn i fyfyrwyr fynychu'r Brifysgol am ddau ddiwrnod llawn yr wythnos ar gyfer y radd Seicoleg Annormal a Chlinigol amser llawn un flwyddyn (dydd Llun a dydd Mawrth fel arfer).

Mae gofyn i fyfyrwyr fynychu'r Brifysgol am un diwrnod llawn yr wythnos ar gyfer y radd ran-amser dwy flynedd.

Bydd modiwlau a addysgir yn y ddau semester cyntaf, gan gyflawni'r prosiect ymchwil yn ystod misoedd yr haf fel arfer.

Weithiau trefnir sesiynau ar ddiwrnodau eraill e.e. pan fo gweithdy/darlith gan glinigwr ymweld neu sesiynau cyflogadwyedd.

 

Asesu

Cynhelir yr addysgu drwy sesiynau grŵp, gyda dosbarthiadau ymarferol ar bynciau ymchwil a dylunio. Caiff y rhain eu hasesu drwy waith cwrs ysgrifenedig ac arholiad ysgrifenedig.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

 • Graddedigion seicoleg o'r Deyrnas Unedig a rhyngwladol sy'n ceisio swydd fel Seicolegydd Cynorthwyol (yn y Deyrnas Unedig neu dramor) fel rhan o'u taith tuag at ddod yn Seicolegydd Clinigol Siartredig Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).
 • Graddedigion seicoleg sydd am weithio mewn meysydd seicoleg gymhwysol berthynol neu feysydd iechyd meddwl clinigol eraill.
 • Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a gweithwyr clinigol proffesiynol eraill sydd am ehangu eu dealltwriaeth o feysydd penodol seicoleg annormal a chlinigol.
 • Graddedigion seicoleg sydd â phrofiad gwaith perthnasol i wneud cais am hyfforddiant clinigol pellach, ond mae angen iddynt wella eu sgiliau academaidd ac ymchwil.
 • Graddedigion seicoleg sydd am wneud PhD trwy Ymchwil mewn maes clinigol cymhwysol.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Gall myfyrwyr rhyngwladol gael eu mentora drwy gydol y cwrs. Mae gwybodaeth bellach ar gael drwy e-bostio chhsinternational@abertawe.ac.uk.

Arbenigedd Staff

Mae llawer o dîm Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn arweinwyr yn eu meysydd ymchwil arbenigol. Maent yn ymgymryd ag ymchwil arloesol a gwreiddiol mewn ystod o feysydd, gan gynnwys seicoleg glinigol ac iechyd, niwed i'r ymennydd, cwsg, gwybyddiaeth, niwrowyddoniaeth a seicoleg ddatblygiadol.

Rhagor o wybodaeth am y tîm Seicoleg yn Abertawe.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.