PGCert Gweithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy

Trosolwg Cwrs

Nod y cwrs hwn yw bodloni cymwyseddau allweddol gofynnol Llywodraeth Cynulliad Cymru a Sgiliau Allweddol Cyngor Gofal Cymru i fod yn Weithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy (AMHP) priodol.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Yr unig gwrs o'r fath yng Nghymru.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Tystysgrif ôl-raddedig 60 credyd ar lefel gradd Meistr (Lefel 7).
 • Mae myfyrwyr yn astudio am un flwyddyn academaidd, gyda lleoliad gwaith i ennill profiad ymarferol.
 • Gallai cwblhau'r rhaglen arwain at warantu fel Gweithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy (AMHP). Dewis y cyflogwyr fydd hyn, fodd bynnag. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SWSM01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Values based Practice and Ethical Decision Making in Mental Health Services
SWSM02Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Policy and Law in mental health services
SWSM03Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Understanding Mental Health and Mental Distress
SWSM04Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Professional Decision Making and Partnership in Mental Health

Disgrifiad

Mae gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol cymeradwy (AMHP) yn cyflawni dyletswyddau y bu, cyn Deddf Iechyd Meddwl 2007, Gweithwyr Cymdeithasol Cymeradwy (Deddf Iechyd Meddwl 1983) yn gyfrifol amdanynt. Mae AMHP yn rôl broffesiynol â chyfrifoldeb i asesu pobl ag anhwylder meddwl, gan ystyried yr amgylchiadau cymdeithasol a'r angen am wneud cais i ysbyty seiciatrig eu derbyn yn ffurfiol. Mae hwn yn gymhwyster Cymreig sy'n adlewyrchu'r gofynion er mwyn ymarfer yng Nghymru ddatganoledig.

Cyflwynwyd y cwrs i ymateb i'r rolau a chyfrifoldebau newydd a gyflwynwyd yn Neddf Iechyd Meddwl 2007 ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag unigolion sy'n cael eu hystyried ar gyfer, neu sy'n dod yn destun i, derbyniad gorfodol i ysbyty a/neu driniaeth a gofal ar ôl bod yn yr ysbyty.

Gofynion Mynediad

Dylai ymgeiswyr (gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, seicolegwyr neu therapyddion galwedigaethol) fodloni'r canlynol:

 • Wedi cofrestru gyda chorff proffesiynol perthnasol.
 • O leiaf dwy flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso.
 • Profiad perthnasol o weithio gyda phobl ag anhwylder meddwl.
 • Cefnogaeth eu cyflogwr a mynediad at gyfleoedd dysgu priodol.
 • Gradd Baglor, gradd Meistr neu, mewn amgylchiadau eithriadol, pan na fodlonir y gofynion academaidd, rhaid i ymgeiswyr fodloni Cyfarwyddwr y Rhaglen bod eu profiad a'u cymwysterau'n eu paratoi ar gyfer astudio ôl-raddedig e.e. Cymhwyster Ôl-gymhwysol perthnasol.
 • Mae'n bosib y bydd rhaid i ymgeiswyr heb radd ddod i gyfweliad.

Sut i Wneud Cais

Dylai staff iechyd a gwasanaethau cymdeithasol y mae ganddynt ddiddordeb gysylltu â'r unigolyn sy'n gyfrifol am gydlynu asiantaethol yn eu hawdurdod lleol yn y lle cyntaf i geisio cytundeb i'w henwebiad.

Fel arfer, gofynnir am enwebiadau gan asiantaethau partner (LSSA) yn y gwanwyn. Mae dau gam i'r broses gwneud cais.

Cam 1.            Rhaid i'r ymgeisydd gwblhau Ffurflen Enwebu a Dewis AMHP Prifysgol Abertawe a rhaid i LSSA yr awdurdod lleol ei chymeradwyo, yna rhaid ei chyflwyno i Brifysgol Abertawe.

Cam 2.            Cyflwyno 'Cais am Fynediad ar gyfer Astudiaethau Ôl-raddedig'.

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais, cysylltwch â Deborah Davies drwy e-bostio deborah.davies@abertawe.ac.uk neu ffonio +44 (0)1792 295798; Dr Sue Chichlowska drwy e-bostio s.c.chichlowska@abertawe.ac.uk; Margaret Lougher drwy e-bostio m.e.lougher@abertawe.ac.uk; neu Susan Williams drwy e-bostio susan.r.williams@abertawe.ac.uk.

Nid yw'r PGCert Gweithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol ar hyn o bryd.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGCert Llawn-amser £5,350 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn. 

Strwythur y Cwrs

Mae pedwar modiwl craidd a addysgir rhwng mis Hydref a mis Ebrill, ar ôl dau ddiwrnod ymsefydlu ym mis Medi.

Mae myfyrwyr yn astudio am un flwyddyn academaidd, gyda lleoliad gwaith i ennill profiad ymarferol.

Asesu

Asesir myfyrwyr drwy gydol eu gwaith cwrs (aseiniadau ysgrifenedig a phortffolio ymarfer). Y marc pasio yw 50% ar bob modiwl yn y rhaglen hon.

Lleoliadau Gwaith

Noddir pob myfyriwr gan ei gyflogwr, sy'n gyfrifol am drefnu lleoliadau gwaith.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

 • gweithwyr cymdeithasol
 • nyrsys iechyd meddwl cofrestredig
 • therapyddion galwedigaethol
 • seicolegwyr clinigol

Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod ganddynt gefnogaeth eu cyflogwr, a fydd yn sicrhau'r cyd-destun angenrheidiol ar gyfer datblygu sgiliau gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol cymeradwy (AMHP) a bodloni gofynion ymagwedd y rhaglen at asesu; sef aseiniadau ysgrifenedig a phortffolio ymarfer, arsylwai ar ymarfer AMHP, a chyfle i gynnal asesiadau AMHP gyda chefnogaeth.

At ddibenion ymarferol, bydd hyn bron yn ddieithriad mewn Awdurdodau Gwasanaethau Cymdeithasol Lleol (LSSA).

Arbenigedd Staff

Mae'r Cyd-gyfarwyddwr, Dr Susan Carnes Chichlowska, yn Seicolegydd Siartredig. Dyfarnwyd ei PhD o Brifysgol Aberystwyth (2011). Mae Dr Carnes wedi bod yn ymarferydd iechyd meddwl ers sawl blwyddyn, ac mae ganddi ddiddordeb brwd mewn ymchwil iechyd meddwl hefyd, â diddordeb arbennig mewn gofal iechyd pobl hŷn.

Mae gan y Cyd-gyfarwyddwr Margaret Lougher lawer o brofiad mewn ymarfer a rheoli gwasanaethau iechyd meddwl yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae'n AMHP (ASW gynt) gweithredol o hyd, ac mae ganddi brofiad amlwg o addysgu a chefnogi myfyrwyr ar lefel astudio gradd Meistr.

Ei meysydd cyfredol o ddiddordeb yw cysylltiadau rhwng Deddf Iechyd Meddwl 1983 (2007) â deddfwriaethau perthnasol eraill; arweiniad ar bolisïau cenedlaethol a lleol, yn enwedig Deddfau Plant 1989 a 2004; y Ddeddf Hawliau Dynol; a'r Ddeddf Galluedd Meddyliol. Mae profiad defnyddwyr gwasanaeth a diweddaru dulliau o integreiddio'r negeseuon allweddol hynny wrth ddarparu gwasanaethau yn ganolog i'w safbwynt.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.