Trosolwg Cwrs

ENILLION CYFARTOLOG: Gall graddedigion nyrsio ddisgwyl cyflog cychwynnol o
£22,128 yn codi i £34,000 ar gyfer nyrs staff profiadol iawn.

GOFYNION MYNEDIAD: Mae'r rhaglen yma ar agor i raddedigion gyda gradd 2: 2 neu uwch sydd â phrofiad o leiaf o 750 o oriau o weithio mewn amgylcheddau sy'n gysylltiedig ag iechyd, megis cartrefi gofal, ysbytai, cymuned neu ofal cartref.

ACHREDIAD: Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais am statws Nyrs Gofrestredig gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Nodweddion Allweddol

• Yn 2ail yn y DU ar gyfer Nyrsio (Canllaw Guardian University Guide 2019)

• Yn 26ain allan o 71 (Times and Sunday Times 2017)

• Mae rhai modiwlau ar gael yn Gymraeg

• Cefnogir gan nifer fawr o ddarparwyr gofal iechyd ynghyd â chysylltiadau cryf â byrddau iechyd

• Amrywiaeth eang o brofiadau clinigol yn Ne Orllewin Cymru

• Byddwch yn cael eich dysgu gan nyrsys cymwys, meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol cysylltiedig, ac mae llawer ohonynt yn dal i weithio mewn ymarfer clinigol

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gyfleusterau diweddaraf i fyfyrwyr Nyrsio Oedolion yn Abertawe, gan gynnwys ystafell ymarfer clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu sgiliau ymarferol mewn amgylchedd realistig. Mae hefyd canolfan adnoddau sgiliau clinigol a thechnegol.

Edrychwch ar ein cyfleusterau yma.

Ond nid yw’r Brifysgol am astudio’n unig. Mae Abertawe'n cynnig profiad gwych i fyfyrwyr mewn amgylchedd hyfyrd. Dyma ychydig o resymau pam y dylech chi ddewis Abertawe

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHNM04Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Introduction to Nursing (Child)
SHNM05The College - Autumn Term (Sep - Dec)60Continuing Conditions and Palliative Care (Child)

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHND07The College - Autumn Term (Sep - Dec)60Dissertation (Child)
SHNM06Academic Year30Managing Complex Care in Deteriorating Situations (Child)
SHNM07Academic Year30Leadership and Decision-Making (Child)

Disgrifiad

Mae'r Nyrsio MSc 2 flynedd yn agored i ymgeiswyr sydd eisoes wedi cwblhau gradd anrhydedd ac mae ganddynt o leiaf 750 awr o brofiad mewn lleoliad gofal iechyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r cwricwlwm wedi'i gynllunio i gwrdd ag anghenion y demograffeg newidiol yn y boblogaeth ehangach a'r anghenion iechyd sy'n dod i'r amlwg. Gweithredir ystod o strategaethau addysgu a dysgu i ymgysylltu â'r dysgwr gan gynnwys efelychu, dysgu ymarfer, darlithoedd, ymarferion sgiliau, ac adnoddau dysgu digidol ar-lein.

Mae dysgu seiliedig ar ymarfer yn ganolog i ddatblygiad y myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn treulio 40 wythnos o'u cwrs ar leoliad. Yma fe gewch brofiad mewn amrywiaeth eang o leoliadau nyrsio, gan gynnwys cymuned, cartrefi nyrsio ac ysbytai.

Mae'r rhaglen yma wedi'i chynllunio i ddatblygu nodweddion, gwybodaeth a sgiliau personol a phroffesiynol y myfyrwyr sydd eu hangen ar nyrs newydd gofrestredig.

Gofynion Mynediad

Mae'r rhaglen hon ar agor i raddedigion gyda gradd anrhydedd 2:2 neu uwch a gradd TGAU C neu uwchmewn Mathemateg a Saesneg / Cymraeg.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos cyflawniad 750 awr o ymarfer clinigol perthnasol, gan weithio mewn amgylcheddau sy'n gysylltiedig ag iechyd, megis cartrefi gofal, ysbytai, cymuned neu ofal cartref.

Mae angen sgôr IELTS o 7.0 ar fyfyrwyr sydd heb Saesneg yn iaith gyntaf.

Mae unrhyw gynnig a wneir yn amodol, yn ddarostyngedig i:

• Tystiolaeth o astudiaeth ddiweddar (o fewn y pum mlynedd ddiwethaf)

• Cyfeiriadau academaidd a geirda boddhaol

• Gwirio Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), neu gymhwyster cyfatebol.

• Clirio Iechyd Galwedigaethol

Sut i Wneud Cais

Dylai myfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais am MSc Nyrsio ffonio +44 (0) 1792 518531 neu e-bostiwch chhsadmissions@swansea.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen a'r broses ymgeisio.

Edrychwch ar ein Polisi Brechu ar gyfer Ymgeiswyr

Os ydych yn amau bod gennych alergedd latecs, trafodwch â Gweinyddiaeth Iechyd Galwedigaethol (cysylltwch â occupational-health@swansea.ac.uk, ffoniwch 01792 295538) cyn gwneud cais.

Dylai ymgeiswyr hefyd ymgyfarwyddo â Gwerthoedd a Safonau Ymddygiad GIG Cymru.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser NHS N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Bob blwyddyn, mae Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru yn comisiynu nifer o leoedd a ariennir yn llawn ar gyfer y rhaglen hon. I dderbyn yr arian hwn, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am 18 mis ar ôl cwblhau eu cwrs. Os na all myfyrwyr wneud yr ymrwymiad hwn, bydd ffioedd dysgu safonol yn berthnasol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Efallai y byddwch yn wynebu costau ychwanegol tra yn y brifysgol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

• Parcio yn y maes hamdden a theithio i'r campws ac oddi yno.

• Llungopïo a phrynu deunydd ysgrifennu, ffyn USB

• Prynu llyfrau a argymhellir, er y bydd gan lyfrgell y campws yr holl destunau sydd eu hangen arnoch

• Llogi gwisgoedd ar gyfer graddio a thuxedos os mynychu'r bêl

• Darperir gwisgoedd ond mae angen i fyfyrwyr brynu gwylio ffob neu boced ac esgidiau priodol

• Prynu masg stethosgop a mwgwd poced, trwy'r CHHS

Ffioedd a Chyllid

Mae Gwasanaethau Gwobrau Myfyrwyr yn gweithredu Cynlluniau Bwrsariaethau GIG Cymru, sy'n darparu cyllid i fyfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau a ariennir gan y GIG yng Nghymru. Os ydych chi'n ystyried gyrfa broffesiynol mewn gofal iechyd a hoffech wybod mwy am y cymorth ariannol a gewch yn ystod eich hyfforddiant, yna cysylltwch â:

Gwasanaethau Gwobrau Myfyrwyr GIG Cymru,

Llawr 4

Tŷ'r Cwmnïau

Ffordd y Goron

Caerdydd

CF14 3UB

Ymholiadau Bwrsariaeth: 02920 905380

Ymholiadau Gofal Plant: 02920 905381

E-bost: abm.sas@wales.nhs.uk

Gwefan: www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk

Ewch i'n tudalen ariannu Nyrsio MSc i gael rhagor o wybodaeth.

Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cyllid prifysgol i helpu i gefnogi'ch astudiaeth. Darganfyddwch fwy am ysgoloriaethau a bwrsariaethau a chyfleoedd eraill. Gall myfyrwyr presennol ddarganfod mwy am ffioedd a chyllid ar gyfer graddau israddedig safonol.

Strwythur y Cwrs

Nid yw'r cwrs yma’n dilyn amserau arferol tymor y Brifysgol. Mae'r flwyddyn academaidd yn dechrau’n gynnar ym mis Medi ac yn dod i ben yn hwyr yr Awst canlynol.

Bydd 50% o'r addysgu ar gyfer myfyrwyr Nyrsio yn digwydd mewn lleoliadau gofal iechyd, a bydd 50% arall yn cael eu haddysgu yn y brifysgol.

Mae'r MSc Nyrsio yn cynnwys pum modiwl:

Blwyddyn 1:

Modiwl 1 - Cyflwyniad i Nyrsio

Modiwl 2 - Byw gyda Chyflyrau Hirdymor a Chronig

Blwyddyn 2

Modiwl 3 - Rheoli Gofal Cymhleth mewn Sefyllfaoedd sy'n Gwaethygu

Modiwl 4 - Arweinyddiaeth a Gwneud Penderfyniadau

Modiwl 5 - Traethawd Hir

Seilir yr addysgu ar fodel cymdeithasol a bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu i werthfawrogi gofal iechyd a lles y claf yn y cyd-destun ehangach. Bydd ystod o ddulliau addysgu yn cael eu mabwysiadu er mwyn darparu amgylchedd dysgu ysgogol. Bydd y rhain yn cynnwys; darlithoedd, darllen dan arweiniad, seminarau, grwpiau trafod, senarios, dysgu o bell, sesiynau ymarferol, ymarfer efelychu a Dysgu Seiliedig ar Ymholiadau.

Bydd asesiadau yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu medrau creadigol, beirniadol a gwneud penderfyniadau. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddelio â sefyllfaoedd go iawn ar ffurf Arholiadau Clinigol Amcan Strwythuredig (OSCE), cyflwyniadau posteri a byddant hyd yn oed yn ysgrifennu erthygl newyddiadurol yn barod i'w chyhoeddi.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.