MSc Nyrsio Iechyd Meddwl

Trosolwg Cwrs

ENILLION CYFARTOLOG: Gall graddedigion nyrsio ddisgwyl cyflog cychwynnol o
£22,128 yn codi i £34,000 ar gyfer nyrs staff profiadol iawn.

GOFYNION MYNEDIAD: Mae'r rhaglen yma ar agor i raddedigion gyda gradd 2: 2 neu uwch sydd â phrofiad o leiaf o 750 o oriau o weithio mewn amgylcheddau sy'n gysylltiedig ag iechyd, megis cartrefi gofal, ysbytai, cymuned neu ofal cartref.

ACHREDIAD: Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais am statws Nyrs Gofrestredig gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Nodweddion Allweddol

Pam cymryd y cwrs yma?

• Yn 2ail yn y DU ar gyfer Nyrsio (Canllaw Guardian University Guide 2019)

• Yn 26ain allan o 71 (Times and Sunday Times 2017)

• Mae rhai modiwlau ar gael yn Gymraeg

• Cefnogir gan nifer fawr o ddarparwyr gofal iechyd ynghyd â chysylltiadau cryf â byrddau iechyd

• Amrywiaeth eang o brofiadau clinigol yn Ne Orllewin Cymru

• Byddwch yn cael eich dysgu gan nyrsys cymwys, meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol cysylltiedig, ac mae llawer ohonynt yn dal i weithio mewn ymarfer clinigol

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gyfleusterau diweddaraf i fyfyrwyr Nyrsio Oedolion yn Abertawe, gan gynnwys ystafell ymarfer clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu sgiliau ymarferol mewn amgylchedd realistig. Mae hefyd canolfan adnoddau sgiliau clinigol a thechnegol.

Edrychwch ar ein cyfleusterau yma.

Ond nid yw’r Brifysgol am astudio’n unig. Mae Abertawe'n cynnig profiad gwych i fyfyrwyr mewn amgylchedd hyfyrd. Dyma ychydig o resymau pam y dylech chi ddewis Abertawe.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHNM08Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Introduction to Nursing (Mental Health)
SHNM09Academic Year60Continuing Conditions and Palliative Care (Mental Health)

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHND08The College - Autumn Term (Sep - Dec)60Dissertation (Mental Health)
SHNM10The College - Autumn Term (Sep - Dec)30Managing Complex Care in Deteriorating Situations (Mental Health)
SHNM11Academic Year30Leadership and Decision-Making (Mental Health)

Disgrifiad

The 2-year MSc Nursing is open to applicants who have already completed an honours degree and have a minimum of 750 hours’ experience in a healthcare setting in the last year.

The curriculum is designed to meet the needs of the changing demography in the wider population and the emerging health needs. A range of teaching and learning strategies are implemented to engage the learner including simulation, practice learning, lectures, skills rehearsals, and online digital learning resources.

Practice based learning is central to the students’ development, and students will spend 40 weeks of their course on placement.  Here they will gain experience in a diverse range of nursing settings, including community, nursing homes, and hospitals.

This programme has been designed to develop the students’ personal and professional attributes, knowledge and skills required of a newly registered nurse.

Gofynion Mynediad

Mae'r rhaglen hon ar agor i raddedigion gyda gradd anrhydedd 2:2 neu uwch a gradd TGAU C neu uwchmewn Mathemateg a Saesneg / Cymraeg.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos cyflawniad 750 awr o ymarfer clinigol perthnasol, gan weithio mewn amgylcheddau sy'n gysylltiedig ag iechyd, megis cartrefi gofal, ysbytai, cymuned neu ofal cartref.

Mae angen sgôr IELTS o 7.0 ar fyfyrwyr sydd heb Saesneg yn iaith gyntaf.

Mae unrhyw gynnig a wneir yn amodol, yn ddarostyngedig i:

• Tystiolaeth o astudiaeth ddiweddar (o fewn y pum mlynedd ddiwethaf)

• Cyfeiriadau academaidd a geirda boddhaol

• Gwirio Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), neu gymhwyster cyfatebol.

• Clirio Iechyd Galwedigaethol

Sut i Wneud Cais

Dylai myfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais am MSc Nyrsio ffonio +44 (0) 1792 518531 neu e-bostiwch chhsadmissions@swansea.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen a'r broses ymgeisio.

Edrychwch ar ein Polisi Brechu ar gyfer Ymgeiswyr

Os ydych yn amau bod gennych alergedd latecs, trafodwch â Gweinyddiaeth Iechyd Galwedigaethol (cysylltwch â occupational-health@swansea.ac.uk, ffoniwch 01792 295538) cyn gwneud cais.

Dylai ymgeiswyr hefyd ymgyfarwyddo â Gwerthoedd a Safonau Ymddygiad GIG Cymru

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser NHS N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Bob blwyddyn, mae Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru yn comisiynu nifer o leoedd a ariennir yn llawn ar gyfer y rhaglen hon. I dderbyn yr arian hwn, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am 18 mis ar ôl cwblhau eu cwrs. Os na all myfyrwyr wneud yr ymrwymiad hwn, bydd ffioedd dysgu safonol yn berthnasol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Efallai y byddwch yn wynebu costau ychwanegol tra yn y brifysgol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

• Parcio yn y maes hamdden a theithio i'r campws ac oddi yno.

• Llungopïo a phrynu deunydd ysgrifennu, ffyn USB

• Prynu llyfrau a argymhellir, er y bydd gan lyfrgell y campws yr holl destunau sydd eu hangen arnoch

• Llogi gwisgoedd ar gyfer graddio a thuxedos os mynychu'r bêl

• Darperir gwisgoedd ond mae angen i fyfyrwyr brynu gwylio ffob neu boced ac esgidiau priodol

• Prynu masg stethosgop a mwgwd poced, trwy'r CHHS

Ffioedd a Chyllid

Mae Gwasanaethau Gwobrau Myfyrwyr yn gweithredu Cynlluniau Bwrsariaethau GIG Cymru, sy'n darparu cyllid i fyfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau a ariennir gan y GIG yng Nghymru. Os ydych chi'n ystyried gyrfa broffesiynol mewn gofal iechyd a hoffech wybod mwy am y cymorth ariannol a gewch yn ystod eich hyfforddiant, yna cysylltwch â:

Gwasanaethau Gwobrau Myfyrwyr GIG Cymru,

Llawr 4

Tŷ'r Cwmnïau

Ffordd y Goron

Caerdydd

CF14 3UB

Ymholiadau Bwrsariaeth: 02920 905380

Ymholiadau Gofal Plant: 02920 905381

E-bost: abm.sas@wales.nhs.uk

Gwefan: www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk

Ewch i'n tudalen ariannu Nyrsio MSc i gael rhagor o wybodaeth.

Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cyllid prifysgol i helpu i gefnogi'ch astudiaeth. Darganfyddwch fwy am ysgoloriaethau a bwrsariaethau a chyfleoedd eraill. Gall myfyrwyr presennol ddarganfod mwy am ffioedd a chyllid ar gyfer graddau israddedig safonol.

Strwythur y Cwrs

Nid yw'r cwrs yma’n dilyn amserau arferol tymor y Brifysgol. Mae'r flwyddyn academaidd yn dechrau’n gynnar ym mis Medi ac yn dod i ben yn hwyr yr Awst canlynol.

Bydd 50% o'r addysgu ar gyfer myfyrwyr Nyrsio yn digwydd mewn lleoliadau gofal iechyd, a bydd 50% arall yn cael eu haddysgu yn y brifysgol.

Mae'r MSc Nyrsio yn cynnwys pum modiwl:

Blwyddyn 1:

Modiwl 1 - Cyflwyniad i Nyrsio

Modiwl 2 - Byw gyda Chyflyrau Hirdymor a Chronig

Blwyddyn 2

Modiwl 3 - Rheoli Gofal Cymhleth mewn Sefyllfaoedd sy'n Gwaethygu

Modiwl 4 - Arweinyddiaeth a Gwneud Penderfyniadau

Modiwl 5 - Traethawd Hir

Seilir yr addysgu ar fodel cymdeithasol a bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu i werthfawrogi gofal iechyd a lles y claf yn y cyd-destun ehangach. Bydd ystod o ddulliau addysgu yn cael eu mabwysiadu er mwyn darparu amgylchedd dysgu ysgogol. Bydd y rhain yn cynnwys; darlithoedd, darllen dan arweiniad, seminarau, grwpiau trafod, senarios, dysgu o bell, sesiynau ymarferol, ymarfer efelychu a Dysgu Seiliedig ar Ymholiadau.

Bydd asesiadau yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu medrau creadigol, beirniadol a gwneud penderfyniadau. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddelio â sefyllfaoedd go iawn ar ffurf Arholiadau Clinigol Amcan Strwythuredig (OSCE), cyflwyniadau posteri a byddant hyd yn oed yn ysgrifennu erthygl newyddiadurol yn barod i'w chyhoeddi.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.