MSc Niwrowyddoniaeth Wybyddol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Addysgir yn
  Singleton Parc Campws

Trosolwg Cwrs

Caiff y Radd Meistr mewn Niwrowyddoniaeth Wybyddol ei harwain gan dîm o niwrowyddonwyr wybyddol sy’n weithredol yn niwroddelweddu, cyffroad yr ymennydd, ac ymchwil electroencephalography. Bwriad y cwrs yw darparu pont rhwng astudiaeth is-raddedig ac ymchwil PhD mewn niwrowyddoniaeth wybyddol, seicoleg arbrofol, a dulliau delweddol.

Mae’r cwrs wedi ei ddatblygu i hyfforddi myfyrwyr mewn ymchwil niwrowyddoniaeth wybyddol, yn cyflwyno egwyddorion o niwroddelweddu ac ennill profiad ymarferol mewn delweddu cyseinedd magnetig strwythurol a gweithredol (sMRI ac fMRI), eletroencephalography (EEG), a chyffroad cerynt uniongyrchol trawsgranial (tDCS). Bydd myfyrwyr yn dysgu sut mae cynllunio, dadansoddi a gwerthuso arbrofion neuroddelweddu, ac mae’r rhain yn cyfrannu i’n dealltwriaeth o fecanweithiau’r ymennydd yn tanategu gwybyddiaeth ac ymddygiad.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

• Yn y Research Excellence Framework (REF) 2014 y ni oedd yr unig bedair adran seicoleg yn y DU i ennill asesiad 100% 4* (y sgôr uchaf posib) am gyrhaeddiad ac arwyddocâd  ein gwaith. Yn REF 2014, cafodd 44% o’n cyflwyniadau eu graddio’n 4* (y graddio uchaf posib). Ar sail y mesuriad yma, rydym yn 14eg safle (allan o 82) yn y DU.

• Mae ein hadran Seicoleg yn 5ed yn y DU am Ragolygon ein Graddedigion gan Dablau Cynghrair Prifysgolion The Times and Sunday Times 2018.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

• Caiff yr addysgu ei wneud gan bobl broffesiynol, sy’n weithredol actif o barch uchel sy’n cynnal ymchwil ar draws ystod o ardaloedd ymchwil niwrowyddoniaeth wybyddol ac yn ei gyhoeddi mewn newyddiaduron rhyngwladol enwog

• Mae myfyrwyr yn elwa o dechnoleg gyfoes gyda thros ugain o ystafelloedd pwrpas cyffredin a nifer o gyfleusterau arbrofi arbenigol

• Y gallu i gynnig mentora i fyfyrwyr rhyngwladol drwy gydol y cwrs

Cyfleusterau:

• Adnoddau dysgu a chyfleusterau’n cynnwys: labordy cyffroad yr ymennydd, swît EEG, sganiwr 3T MRI, ystafell gyfrifiadurol gyda’r meddalwedd diweddaraf o gyn-brosesu a dadansoddi. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Statistical Methods
PS-M66Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Critical Issues in Cognitive Neuroscience
PS-M67Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Structure and Function of the Brain
PS-M68Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Experimental Design I: Brain Stimulation
PS-M69Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Experimental Design II: Brain Recording
PS-M70Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Experimental Design III: Neuroimaging
PS-M81Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Generic Research Skills – Cognitive Neuroscience
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M54Semester 3 (Summer Taught)60Research Project in Cognitive Neuroscience

MSc 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Students must choose between 60 and 80 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Cog Neuro pt compulsory modules 

Dewiswch Uchafswm o 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students can select up to 60 credits from the following compulsory modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PS-M16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Statistical Methods
PS-M66Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Critical Issues in Cognitive Neuroscience
PS-M67Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Structure and Function of the Brain
PS-M68Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Experimental Design I: Brain Stimulation
PS-M69Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Experimental Design II: Brain Recording
PS-M70Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Experimental Design III: Neuroimaging
PS-M81Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Generic Research Skills – Cognitive Neuroscience
OR

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M54Semester 3 (Summer Taught)60Research Project in Cognitive Neuroscience

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 80 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M54Semester 3 (Summer Taught)60Research Project in Cognitive Neuroscience
Modiwlau Opsiynol
OR

Disgrifiad

Mae Niwrowyddoniaeth wybyddol yn faes academaidd amlddisgyblaethol wedi ei ymrwymo i astudiaeth wyddonol o fecanweithiau ymennydd sy’n gwaelodoli prosesau gwybyddol, mewn iechyd a hefyd clefyd. Rydym yn archwilio ystod o gwestiynau ymchwil, yn cynnwys cof, prosesu affeithiol, cydnabod gwrthrych, heneiddio, niwroddirywiad, a thrawma i’r ymennydd. Mae technegau a ddefnyddir i daclo’r cwestiynau yma yn cynnwys niwroddelweddu (MRI strwythurol a gweithredol), electro-ffisioleg (EEG ac ERPs), a chyffroad yr ymennydd (tDCS).

Caiff ei ystyried fel un o’r ardaloedd mwyaf arwyddocaol o wyddoniaeth gyfoes ac mae’n dechrau trawsnewid y ddealltwriaeth o swyddogaeth ymennydd cyffredin ac un sydd wedi ei niweidio. 

Mae pwysigrwydd niwrowyddoniaeth wybyddol wedi ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru wnaeth greu aml-ganolfan Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru (WICN), gan dynnu ynghyd adrannau seicolegol Prifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor.

Bydd agwedd craidd y ddarpariaeth o MSc Niwrowyddoniaeth Wybyddol hefyd yn gyd-weithrediad gydag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Bydd myfyrwyr hefyd yn derbyn hyfforddiant ar generig ystadegol, ysgrifennu, a sgiliau ymchwil, a byddant yn cwblhau prosiect traethawd estynedig, yn defnyddio un o dri o dechnegau niwroddelweddu. 

Gofynion Mynediad

• Isafswm o radd 2.2 y DU mewn Seicoleg, neu ddisgyblaeth berthnasol

• Caiff ystod o gymwysterau gan ymgeiswyr rhyngwladol eu hystyried

• Mae siaradwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf angen cael isafswm o IELTS 6.5, gydag isafswm o 6.0 ym mhob parth, neu gywerth cymwysedig Prifysgol, cyn dechrau’r rhaglen.

• Croesawir ceisiadau gan ymgeiswyr an-safonol. Rhaid i ymgeiswyr sydd yn dymuno cael eu hystyried am fynediad di-radd gael cymhwyster di-radd yn dilyn gwaith helaeth, neu brofiad arall sydd wedi ei asesu yn addas ar gyfer mynediad. 

Sut i Wneud Cais

Caiff ymgeiswyr eu hannog i glicio ceisio ar-lein gan fydd hyn yn ei gwneud hi’n haws i gadw golwg ar eu datblygiad.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol ymweld â  www.swansea.ac.uk/international/students/apply i geisio neu e-bostio study@swansea.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,500 £16,200
MSc Rhan-amser £3,800 £8,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o ddod ar draws costau ychwanegol mewn prifysgol. Gall y rhain gynnwys, ymhlith eraill:

• Prynu papurach a chyfarpar, fel ffyn USB, ac ati.

• Copïau personol o destunau craidd (copiau benthyg ar gael yn llyfrgell y Brifysgol)

• argraffu a llungopio

• rhwymiadau o brosiectau ymchwil/traethodau

• mae rhai prosiectau ymchwil angen Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer gynau am seremoniau graddio

Nodwch nad oes costau ychwanegol gorfodol wedi eu nodi ar gyfer y cwrs yma. 

Strwythur Cwrs

Caiff gradd Meistr llawn-amser Niwrowyddoniaeth Wybyddol ei hastudio dros gyfnod o flwyddyn, tra caiff y radd rhan-amser ei hastudio dros gyfnod o ddwy flynedd.

Caiff y cwrs ei ddysgu drwy ystod o ddulliau yn cynnwys: darlithoedd, trafodaethau/dadleuon, asesiad critigol o erthyglau wedi eu hadolygu gan gyfoedion, cyn-brosesu a dadansoddi ymarferol, hyfforddiant mewn ysgrifennu adroddiadau ymchwil, creu posteri cynhadledd, a chyflwyniadau effeithiol.

Pwy ddylai geisio?

Mae’r cwrs yma’n addas ar gyfer

• unrhyw un sy’n chwilio am sail academaidd werthfawr ar gyfer hyfforddiant doethurol yn y dyfodol

• unrhyw un yn chwilio am arddangos ei gyflogadwyedd ar draws ystod o ddisgyblaethau o fewn niwrowyddoniaeth wybyddol a meysydd perthnasol, yn cynnwys seicoleg, cyfrifiaduraeth, niwrowyddoniaeth, meddygaeth a chyfrifiadureg

• graddedigion seicoleg y DU a rhyngwladol sy’n chwilio am swyddi fel ymchwilwyr mewn secioleg, niwrowyddoniaeth wybyddol neu feysydd perthnasol.

• graddedigion seicoleg yn bwriadu diogelu PhD drwy ymchwil mewn seicoleg, niwrowyddoniaeth wybyddol, neu ddisgyblaeth berthnasol

• graddedigion o ddisgyblaethau eraill fel Bioleg, Niwrowyddoniaeth, a Meddygaeth sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ym mhellach ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth wybyddol.

Arbenigedd Staff

Mae gan y Cyfarwyddwr cwrs,yr Athro Cyswllt Hana Burianová 15 mlynedd o brofiad niwroddelweddu, arbenigedd mewn dosbarthiad tebygolrwydd un-newidyn a dulliau delweddu amlamrywedd, a chefndir mewn cof, iaith, a phlastigrwydd yr ymennydd. 

Mae Dr. Jodie Davies-Thompson, yn dderbynnydd cymrodoriaeth ol-ddoethurol hynod gystadleuol Marie Sklodowska-Curie. Mae ganddi brofiad mewn niwroddelweddu amlfodd, arbenigedd mewn cronynnau  gwyn a dadansoddi delwedd ymarferol, a chefndir mewn golwg a phlastigrwydd yr ymennydd. 

Mae gan Dr. Claire Hanley, Darlithydd mewn Niwrowyddoniaeth Wybyddol & Heneiddio, brofiad mewn cyffroad yr ymennydd a niwroddelweddu, arbenigedd mewn dadansoddi mesuriadau niferus, a chefndir mewn heneiddio a phlastigrwydd yr ymennydd. Mae gan Dr. Alex Jones brofiad yn yr iaith ystadegol R a chefndir mewn seicoleg esblygiadol. 

Mae gan Dr. Lars Marstaller, derbynydd Cymrodoriaeth Unigol hynod gystadleuol – sef Gwobr Marie Sklodowska-Curie Award COFUND, brofiad mewn niwroddelweddu amlfodd, arbenigedd mewn croynynnau gwyn, cronynnau llwyd a dadansoddi delweddau swyddogaethol, a chefndir mewn iaith ac addysgu. 

Mae gan Dr. John Towler brofiad mewn EEG a chefndir mewn canfyddiad, yn benodol prosesu wyneb. 

Mae gan yr Athro Cyslltiol Jeremy Tree, cyd-sylfaenydd y Grŵp Ymchwil Dementia Seicolegol, arbenigedd mewn niwroseicoleg a niwed i'r ymennydd.

Rhagolygon Gyrfa

Ar gwblhau’r cwrs bydd gan fyfyrwyr y cyfle i geisio am unrhyw raglen PhD cystadleuol mewn niwrowyddoniaeth wybyddol yn genedlaethol ac ynde rhyngwladol.

Agora’r cwrs nifer o opsiynau gyrfa o fewn niwrowyddoniaeth wybyddol a meysydd perthnasol yn cynnwys seicoleg, cyfrifiaduraeth, niwrowyddoniaeth, meddygaeth a chyfrifiadureg, fel cymdeithion ymchwil/swyddogion, athrawon, darlithwyr, y sector busnes a gweinyddiaeth. 

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.