1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Lleoliad astudio
  Prif gampws Prifysgol Abertawe

Trosolwg Cwrs

Nod y cwrs hwn yw datblygu rheolwyr gofal iechyd a gwella eu sgiliau mewn amgylchedd seiliedig ar ymchwil.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Mae'r MSc yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth ymhlith myfyrwyr o'r angen i archwilio tystiolaeth o reoli da er mwyn ei roi ar waith mewn cyd-destun lle mae gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn fwyfwy integredig.
 • Mae pwyslais ar ddatblygu sgiliau wedi bod o fantais i lawer o bobl ym maes gofal iechyd wrth iddynt geisio am ddyrchafiad.
 • Mae'n darparu'r prif gynnwys i bobl sy'n chwilio am eu swydd gyntaf ym maes rheoli a gweinyddu gofal iechyd.
 • Addysgir gan staff sy'n ymchwilwyr gweithgar mewn ystod o ddisgyblaethau.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Wedi'i chynllunio i ddiwallu anghenion rheoli system gofal iechyd fodern.
 • Pwyslais penodol ar asesu tystiolaeth ar gyfer elfennau effeithiol rheoli gofal iechyd ac arweinyddiaeth.
 • Canolbwyntio ar werthuso economaidd a thystiolaeth sy'n seiliedig ar ymchwil.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 180 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHQM22Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation (Health Care Management)
SHQM37Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organising Health Care
SHQM39Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Evidence and Research for Health Care Management
SHQM40Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social, Cultural and Economic Context of Health
SHQM43Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Theory and Practice of Leadership and Management in Health and Social Care
Modiwlau Opsiynol

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHQM40Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social, Cultural and Economic Context of Health
SHQM43Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Theory and Practice of Leadership and Management in Health and Social Care

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHQM37Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organising Health Care
SHQM39Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Evidence and Research for Health Care Management
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

MSc 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHQM27Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Politics and Policies
SHQM40Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social, Cultural and Economic Context of Health
SHQM43Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Theory and Practice of Leadership and Management in Health and Social Care

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHQM22Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation (Health Care Management)
SHQM37Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organising Health Care
SHQM39Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Evidence and Research for Health Care Management
Modiwlau Opsiynol
MSc Health Care Management PT Optionals 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students to select TWO optional modules from the list below:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHGM35Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Foundations in Public Health and Primary Health Care
SHQM29Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Quality Improvement
SHQM31Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Comparing Health Care Systems
SHQM33Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economic Evaluation in Health Care

Disgrifiad

Mae Rheoli gofal iechyd yn faes cyflogaeth cystadleuol a boddhaus iawn. Mae'r rhaglen MSc wedi'i chynllunio ar gyfer pobl â phrofiad o reoli gofal iechyd neu sy'n disgwyl y bydd rheoli yn elfen sylweddol o'u cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae'r sgiliau a'r wybodaeth a geir drwy'r radd hon yn gymwysadwy mewn amrywiaeth o rolau gofal iechyd a rheoli perthynol. Bydd y myfyrwyr yn graddio ag ystod o sgiliau rheoli ac arweinyddiaeth a fydd yn eu galluogi i oresgyn heriau gweithio mewn rheoli gofal iechyd.

Mae gan y cwrs enw da yn rhyngwladol, a dewisir myfyrwyr o ystod eang o genedligrwydd gwahanol. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr ddysgu gan eu cyd-fyfyrwyr am systemau gofal iechyd gwahanol a'r heriau unigryw y mae rheolwyr yn eu hwynebu mewn gwledydd gwahanol.

Mae'r rhaglen hon yn archwilio'r canlynol mewn amgylchedd gofal iechyd:

 • cynllunio a gwella gwasanaethau;
 • gweithio gyda phobl eraill i gyflawni amcanion y sefydliad;
 • gwneud y gorau o'r adnoddau a ddefnyddir;
 • rheoli ac ysgogi newidiadau;
 • cyfathrebu'n effeithiol a bod yn atebol am berfformiad.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.2 yn y Deyrnas Unedig o brifysgol neu gorff dyfarnu cydnabyddedig;
 • neu gymwysterau cyfwerth;
 • neu gymwysterau proffesiynol mewn maes perthnasol;
 • neu o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol.
 • Myfyrwyr rhyngwladol:

Gofynion iaith Saesneg: mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr o leiaf sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen.

 • Mae'r Brifysgol yn cynnig rhaglen gyn-sesiynol sy'n caniatáu symud ymlaen i'r radd hon os yw'n briodol.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol fynd i www.swansea.ac.uk/international/students/apply am ragor o wybodaeth.

Cysylltwch ag arweinydd y cwrs am wybodaeth benodol am ddyddiadau cau neu i drafod y cais.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,200 £15,200
MSc Rhan-amser £3,600 £7,650
MSc Rhan-amser £2,400 £5,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir (oddeutu £5)

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Pwy ddylai wneud cais?

 • Ymgeiswyr sy'n gweithio mewn rheoli gofal iechyd ac sydd am ddatblygu neu ddiweddaru eu hymarfer.
 • Ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector gofal iechyd mewn swydd reoli.
 • Ymgeiswyr sydd am ennill cydnabyddiaeth academaidd neu feirniadol am reoli gofal iechyd.
 • Ymgeiswyr y mae eu swydd yn cynnwys gweithio'n agos neu mewn partneriaeth â sefydliadau gofal iechyd e.e. y sector gwirfoddol, gwasanaethau cymdeithasol, y sector fferyllol etc.

Strwythur y Cwrs

 

Mae'r darlithoedd yn rhyngweithiol ac anogir myfyrwyr i gyfrannu eu profiad eu hunain o weithio mewn gofal iechyd a gosodiadau perthynol. Yn ogystal â darlithoedd, mae modiwlau'r cwrs yn cynnwys gweithdai, trafodaethau grŵp, ymarferion grŵp a chyflwyniadau a arweinir gan fyfyrwyr.

 

Bydd myfyrwyr amser llawn yn astudio am 13 mis, gan astudio modiwlau a addysgir o fis Hydref tan y Pasg (Rhan Un). Cyflawnir Rhan Dau drwy gwblhau traethawd hir, y mae'n rhaid ei gyflwyno erbyn 30 Medi yr un flwyddyn.

 

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn astudio modiwlau Rhan Un ar un diwrnod yr wythnos dros ddwy flynedd (mae myfyrwyr fel arfer yn mynychu bob dydd Mawrth o fis Hydref tan y Pasg ym mlwyddyn un a bob dydd Iau rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr ym mlwyddyn dau. Mae mis Ionawr tan y Pasg ym mlwyddyn dau yn fodiwlaidd, a bydd y diwrnod mynychu yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir). Rhaid cyflwyno'r traethawd hir erbyn 30 Medi yn y drydedd flwyddyn.

 

Mae dwy ran i'r MSc Rheoli Gofal Iechyd.

 

Addysgir Rhan Un drwy bum modiwl gorfodol a dewis o ddau fodiwl dewisol.

 

Rhaid cwblhau traethawd hir yn Rhan Dau.

Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau i asesu pob modiwl. Y marc pasio yw 50% ar gyfer pob modiwl ac ar gyfer y traethawd hir.

Arbenigedd Staff

Mae gan staff y tîm addysgu ar y radd MSc Rheoli Gofal Iechyd arbenigedd mewn amrywiaeth o feysydd:

Mae'r Athro Ceri Phillips yn arbenigo mewn economeg iechyd

Mae'r Athro David Hughes yn arbenigo mewn polisi, gwleidyddiaeth ac ymgysylltu cyhoeddus

Mae Dr Deborah Fitzsimmons, Darllenydd, yn arbenigo mewn economeg iechyd a dulliau ymchwil meintiol

Dr Mirella Longo, Darlithydd Economeg Iechyd

Mae Dr Pete King, Darlithydd, yn arbenigo mewn dulliau ymchwil meintiol ac ansoddol

Mae Dr David Rea, Uwch-ddarlithydd, yn arbenigo mewn dulliau ymchwil ansoddol, gwella ansawdd ac ymwneud y claf

Mae Dr Amy Brown, Uwch-ddarlithydd, yn arbenigo mewn seicoleg, rheoli a dulliau ymchwil meintiol

Mae Ian Lewis, Darlithydd, yn arbenigo mewn iechyd cyhoeddus a gofal sylfaenol

Dr Stephanie Best. Darlithydd Rheoli Gofal Iechyd ac Arweinyddiaeth

Dr Alison Hann, Uwch-ddarlithydd Astudiaethau Polisi a Iechyd Cyhoeddus

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.