MSc/PGDip/PGCert Addysg Proffesiynau Iechyd

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA 3Bl RhA
  PGDip 2Fl RhA
  PGCert 1Bl RhA
 2. Achredir gan:
  aome logo

Trosolwg Cwrs

Nod y cwrs Addysg Proffesiynau Iechyd yw galluogi i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth fanwl o egwyddorion a gwerthoedd addysgol er mwyn datblygu eu harbenigedd mewn addysgu, asesu a goruchwylio mewn lleoliadau clinigol ac academaidd.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Cymeradwywyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth am gymhwyster athro cofnodadwy.
 • Achredwyd gan Academi'r Addysgwyr Meddygol (AoME) am Aelodaeth, a'r Academi Addysg Uwch (HEA) am Gymrodoriaeth a Chymrodoriaeth Gyswllt.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Wedi cwblhau'r rhaglen gall y myfyrwyr wneud cais am aelodaeth lawn o AoME heb orfod mynd drwy'r broses asesu unigol.
 • Mae'r rhaglen yn hwyluso profiad addysgu mewn lleoliad academaidd ar gyfer myfyrwyr sydd naill ai'n ceisio cymhwyster addysgu cofnodadwy NMC neu sydd â diddordeb mewn datblygu eu gyrfa addysgu mewn lleoliad academaidd.

 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MA 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-M19Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Assessment and Feedback
SHTM33Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Designing and Evaluating Your Teaching
Modiwlau Opsiynol
MA Education for the HP Y1 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose ONE of the following modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHTM28Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Teaching and Learning for Practice Teachers
SHTM34Academic Year30Teaching and Learning for the Health Professions' Educators

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-M25Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mentoring and Supervision
SHTM35Academic Year15Researching Educational Practice
Modiwlau Opsiynol
MA Education for the HP Y2 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select a total of 30 credits from the following modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PMLM10Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Leadership in practice
PM-M29Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Evidence and Theory Based Education (Taught Masters)
SHTM36Academic Year30Teaching and Learning in Practice

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHTM37Academic Year60Dissertation - Professional Education in Practice and/or Academic Settings

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-M19Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Assessment and Feedback
SHTM33Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Designing and Evaluating Your Teaching
Modiwlau Opsiynol
PGDip Education for the HP Y1 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose ONE of the following modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHTM28Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Teaching and Learning for Practice Teachers
SHTM34Academic Year30Teaching and Learning for the Health Professions' Educators

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-M25Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mentoring and Supervision
SHTM35Academic Year15Researching Educational Practice
Modiwlau Opsiynol
PGDip Education for the HP Y2 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select a total of 30 credits from the following modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PMLM10Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Leadership in practice
PM-M29Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Evidence and Theory Based Education (Taught Masters)
SHTM36Academic Year30Teaching and Learning in Practice

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-M19Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Assessment and Feedback
SHTM33Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Designing and Evaluating Your Teaching
Modiwlau Opsiynol
PGCert Education for the HP Y1 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose ONE of the following modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHTM28Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Teaching and Learning for Practice Teachers
SHTM34Academic Year30Teaching and Learning for the Health Professions' Educators

Disgrifiad

Mae addysg yn elfen graidd o ymarfer proffesiynol. Mae mentoriaid, goruchwylwyr ac athrawon yn hanfodol wrth baratoi'r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr a chlinigwyr.

Mae rôl addysgwyr gofal iechyd mewn lleoliad clinigol, fodd bynnag, yn gymhleth o ran cyfuno gweithgareddau addysgu ag ymrwymiadau clinigol a rhoi cyd-destun i'r gweithgareddau o fewn rhaglenni gwahanol, gofynion proffesiynol ac anghenion y dysgwyr unigol.

Pam y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n ymwneud ag addysg mewn lleoliad clinigol a/neu academaidd.

Bydd y rhaglen Addysg Proffesiynau Iechyd yn galluogi i'r myfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth fanwl o egwyddorion a gwerthoedd addysgol er mwyn gallu datblygu eu harbenigedd mewn addysgu, asesu a goruchwylio mewn lleoliadau clinigol ac academaidd.

Ei nod yw:

 • Datblygu dealltwriaeth fanwl o faterion, egwyddorion a gwerthoedd addysgol er mwyn datblygu arbenigedd mewn addysgu, asesu a goruchwylio.
 • Datblygu sgiliau craidd dadansoddi beirniadol, gwerthuso, cyfuno, meddwl yn greadigol a myfyrio.
 • Cynnal ymchwil i'w hymarfer addysgol eu hunain.
 • Hyrwyddo cydweithio rhyngbroffesiynol a dealltwriaeth ar draws ystod o broffesiynau iechyd mewn perthynas ag ymarfer addysg.
 • Datblygu gallu i gynllunio ac addasu eu haddysgu a'u hasesu i wneud y gorau o'r potensial dysgu cynhenid yn yr ystod o leoliadau lle maent yn addysgu a datblygu eu gallu i ymchwilio i'w hymarfer fel addysgwyr.

Cysylltiad ag Ymarfer

Mae'r radd Addysg Proffesiynau Iechyd wedi'i llywio gan ymarfer addysgol.

Mae'r myfyrwyr yn dysgu am ymarfer addysgol, oddi wrtho, ac ar ei gyfer. Mae gofyn i fyfyrwyr ddewis ffisegydd priodol sy'n ymarfer a fydd yn cynorthwyo ac yn hwyluso dysgu yn y gweithle ar gyfer cyfnod y rhaglen.

Gofynion Mynediad

 • Gradd berthnasol (2:1 neu well) neu gymhwyster cyfwerth o sefydliad cymeradwy a thystiolaeth o astudio academaidd diweddar.
 • Cymhwyster proffesiynol ac o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith a chyfrifoldebau yr ystyria'r Brifysgol eu bod yn dderbyniol at ddibenion mynediad ôl-raddedig.
 • Rhaid i nyrsys a bydwragedd cofrestredig sy'n ceisio ennill naill ai statws Athro Ymarfer (Cam 3 Safonau Cefnogi Dysgu ac Asesu mewn Ymarfer (SLAiP) yr NMC (2008)) neu statws Athro (Cam 4 SLAiP yr NMC (2008)) ddangos eu bod wedi datblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u cymhwysedd y tu hwnt i gofrestru h.y. wedi cofrestru ac wedi gweithio am o leiaf dwy flynedd, ac wedi ennill cymwysterau ychwanegol a fydd yn cefnogi myfyrwyr (NMC 2008).

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Nid yw'r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Rhan-amser £2,400 £5,650
PGDip Rhan-amser £2,400 £5,650
PGCert Rhan-amser £2,400 £5,650

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae Rhan Un y rhaglen wedi'i rannu'n fodiwlau craidd a dewisol. Mae myfyrwyr yn symud ymlaen i Ran Dau ar ôl cwblhau Rhan Un, a fydd yn cynnwys y modiwl Traethawd Hir. 

Er nad oes cyfleoedd am leoliad gwaith penodol, gall y Coleg hwyluso profiad addysgu mewn lleoliad academaidd i'r myfyrwyr sydd am geisio cymhwyster addysgu cofnodadwy NMC neu sydd â diddordeb mewn datblygu eu gyrfa mewn addysgu o fewn y lleoliad academaidd.

Asesu

Asesir myfyrwyr drwy gydol eu gwaith cwrs (e.e. aseiniadau ysgrifenedig, megis prosiectau ymchwil, arsylwadau plant, traethodau a chyflwyniadau mewn seminar) a thraethawd hir oddeutu 20,000 o eiriau.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer dau fath o athro:

 • Gweithwyr iechyd proffesiynol (nyrsio, meddygaeth a phroffesiynau eraill perthynol i iechyd) sy'n addysgu yn y gweithle.
 • Aelodau o broffesiwn meddygol neu ofal iechyd sy'n aelodau o gyfadran prifysgol.

Byddai nyrsys, meddygon, dietegwyr, ymarferwyr cyffredinol, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, bydwragedd, clywedegwyr a darlithwyr/tiwtoriaid prifysgol oll yn elwa o'r rhaglen.

Cyflogadwyedd a Rhagolygon Gyrfa

Bydd y rhaglen Addysg Proffesiynau Iechyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr addysgu ac i ddatblygu eu gyrfa mewn addysg gofal iechyd ar draws nifer o sectorau, gan gynnwys addysg bellach, addysg uwch, y GIG, Addysg Oedolion ac Addysg Gymunedol, yn ogystal â darparwyr hyfforddiant preifat.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.