MSc Dulliau Ymchwil Seicoleg

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Addysgir ar:
  Prif gampws Prifysgol Abertawe

Trosolwg Cwrs

Nod y radd meistr hon mewn Dulliau Ymchwil Seicoleg yw rhoi cyfle i ymchwilio a dysgu am ystod eang o bynciau seicoleg; o wybyddiaeth a dysgu sylfaenol, i niwroseicoleg, ac i bynciau cymhwysol seicoleg glinigol a seicoleg addysgol.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Un o'r pedair Adran Seicoleg i ennill gradd 4* (y sgôr uchaf posib) am gyrhaeddiad ac arwyddocâd ei gwaith ar gyfer 100% o'i chyflwyniadau yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Ar sail y mesuriad hwn, roedd Seicoleg yn Abertawe yn safle 14 (allan o 82) yn y Deyrnas Unedig.
 • Ymhlith y traean uchaf o Adrannau Seicoleg yn y Deyrnas Unedig  (2016 Complete University Guide).
 • Yn gydradd ddeuddegfed ar gyfer Seicoleg (Graduate Prospects).

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Hyfforddiant lefel uchel mewn sgiliau a dulliau ymchwil.
 • Cyfleoedd cyffrous i gynnal prosiectau ymchwil cymhwysol mewn ystod eang o feysydd.
 • Cymysgedd unigryw o addysgu mewn grwpiau bach drwy seminarau, gweithdai a sesiynau ymarferol, yn ogystal ag ystod amrywiol o ddulliau asesu a mynediad at staff a chymorth dysgu un i un gan arddangoswyr yn y pynciau technegol. 
 • Mentor myfyrwyr rhyngwladol i'r holl fyfyrwyr seicoleg rhyngwladol/sy'n talu ffioedd tramor.
 • Cyfle i ennill ariannu ar gyfer PhD ac i gael mynediad at gyrsiau hyfforddiant proffesiynol mewn seicoleg glinigol a seicoleg addysgol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M12Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computing Skills
PS-M14Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Philosophy of Psychology
PS-M16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Statistical Methods
PS-M39Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Qualitative Methods
PS-M79Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Empirical Projects
PS-M80Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Generic Research Skills – Research Methods in Psychology
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M10Semester 3 (Summer Taught)60Dissertation (MSc Research Methods)

MSc 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
MSc Research pt y1 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 60 credits from the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PS-M12Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computing Skills
PS-M14Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Philosophy of Psychology
PS-M16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Statistical Methods
PS-M39Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Qualitative Methods
PS-M79Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Empirical Projects
PS-M80Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Generic Research Skills – Research Methods in Psychology
OR

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M10Semester 3 (Summer Taught)60Dissertation (MSc Research Methods)

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 80 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PS-M10Semester 3 (Summer Taught)60Dissertation (MSc Research Methods)
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Mae'r MSc hwn yn darparu hyfforddiant lefel uchel mewn dulliau a sgiliau ymchwil uwch ac yn cynnig cyfleoedd cyffrous i gynnal prosiectau ymchwil sylfaenol a chymhwysol mewn ystod eang o feysydd.

Mae myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio ystod o offer ymchwil, megis cronfeydd data, meddalwedd ystadegol a rhaglenni cyfrifiadurol.

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd myfyrwyr wedi dysgu ystod eang o sgiliau ymchwil ymarferol i'w defnyddio mewn unrhyw gyd-destun lle mae ymddygiad dynol yn bwysig. Byddant wedi dysgu gwybodaeth ymarferol am natur a chyfyngiadau'r dull gwyddonol a'r prif ddulliau amgen, a gwybodaeth am y prif ystyriaethau hanesyddol, damcaniaethol ac athronyddol sy'n tanategu gwyddor seicolegol ac ymddygiadol.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.2 (neu well) yn y Deyrnas Unedig mewn Seicoleg neu ddisgyblaeth berthynol.
 • Dylai ymgeiswyr heb gymhwyster gradd addas allu rhoi tystiolaeth o weithgarwch ymchwil sylweddol yn eu swydd bresennol.
 • Mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf o leiaf sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen.
 • Mae'n ofynnol bod ymgeiswyr MSc Dulliau Ymchwil Seicoleg yn dangos ymroddiad i yrfa ddilynol mewn ymchwil.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,500 £16,200
MSc Rhan-amser £3,800 £8,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • copïau personol o destunau craidd (mae copïau ar gael i'w benthyg o Lyfrgell y Brifysgol)
 • Argraffu a llungopïo
 • Rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir (oddeutu £5)
 • Mae angen Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer rhai prosiectau (£44 ar hyn o bryd)
 • Gŵn ar gyfer seremonïau graddio

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

 • Unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa ymchwil, naill ai mewn seicoleg neu mewn gwyddor gymdeithasol neu iechyd, a'r rhai sydd am roi eu sgiliau ymchwil ar waith yn y sector preifat.
 • Mae myfyrwyr sydd am wneud hyfforddiant ychwanegol ym meysydd proffesiynol a meysydd seicoleg gymhwysol wedi cael bod yr hyfforddiant ymchwil o gymorth mawr iddynt wrth ddatblygu'r agwedd hon ar eu portffolio sgiliau.

Strwythur y Cwrs

Fel arfer, mae'r cwrs llawn amser, sy'n para blwyddyn, yn cynnwys mynychu'r Brifysgol am ddau ddiwrnod llawn bob wythnos (dydd Llun a dydd Mawrth). Bydd y cwrs rhan-amser, a astudir dros gyfnod o ddwy flynedd, fel arfer yn cynnwys mynychu'r Brifysgol am un diwrnod llawn yr wythnos.

Asesu

Addysgir drwy seminarau, gweithdai, darlithoedd a dosbarthiadau ymarferol. Y prif ddull asesu yw gwaith cwrs ysgrifenedig ac adroddiadau prosiectau empirig a gynhaliwyd gan yr unigolyn ac mewn grwpiau.

Arbenigedd Staff

Mae llawer o dîm Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn arweinwyr yn eu meysydd ymchwil arbenigol. Maent yn ymgymryd ag ymchwil arloesol a gwreiddiol mewn ystod o feysydd, gan gynnwys seicoleg glinigol ac iechyd, niwed i'r ymennydd, cwsg, gwybyddiaeth, niwrowyddoniaeth a seicoleg ddatblygiadol.

Rhagor o wybodaeth am y tîm Seicoleg yn Abertawe.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.

Gwyliwch ein hanimeiddiad ymchwil ar bobl sy'n gaeth i'r Rhyngrwyd