Beth yw Iechyd Cyhoeddus Plant?

Mae iechyd plentyndod cynnar yn hanfodol i iechyd, lles a thwf yn genedlaethol yn y dyfodol. Yn benodol, cydnabyddir beichiogrwydd a blynyddoedd cynnar bywyd fwyfwy fel cyfnod hollbwysig ar gyfer rhoi'r dechrau gorau posib mewn bywyd i blant. Mae sicrhau iechyd da i fabanod, plant a theuluoedd drwy adeiladu gweithlu a all gyflawni hyn, felly, yn flaenoriaeth allweddol i lywodraethau ledled y byd.

Ond, mae iechyd plant yn gymhleth. Er bod meddygaeth fodern wedi profi gwelliannau sylweddol mewn sawl maes iechyd plant, mae hyrwyddo a chynnal iechyd plant yn llawer mwy cymhleth na darparu gwybodaeth un unig. Mae nifer o ffactorau cymdeithasol, seicolegol a diwylliannol yn pennu p'un ai bod plentyn yn derbyn y gofal iechyd, cymdeithasol ac emosiynol y mae eu hangen arno. I wella iechyd plant mae angen polisïau, arferion a chefnogaeth ar sail tystiolaeth ar deuluoedd a'r bobl sy'n gweithio i'w cefnogi.

Mae deall a hyrwyddo pwysigrwydd iechyd plant, ei gymhlethdod a'r sylfaen dystiolaeth yn hollbwysig, felly, i'r sawl sy'n gweithio gyda phlant mewn lleoliadau iechyd, cymdeithasol ac addysgol, a hefyd i'r sawl sy'n dylanwadu ar bolisi ehangach, llywodraethu ac ymchwil.