Gwneud cais am Radd Meistr

Canllaw cyflym i’r broses o wneud cais ar gyfer Cwrs Meistr ...

I wneud cais i astudio gradd Meistr, bydd angen i chi lenwi Ffurflen Gais Ar-lein Prifysgol Abertawe. Isod mae rhai awgrymiadau ac arweiniad cyffredinol ynghylch gwneud cais i astudio’n ôl-raddedig yma yn Abertawe.

Pryd dylwn i wneud cais?

Caiff ceisiadau i gyrsiau Meistr eu derbyn ar sail dreigl drwy’r flwyddyn. Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau, nid oes terfynau amser ffurfiol. Fel rheol gyffredinol, rydym yn argymell cyflwyno eich cais cyn gynted ag y bo modd unwaith y byddwch yn hapus gyda'ch dewis o raglen ôl-radd.

Mae manteision clir i wneud cais yn gynnar oherwydd y galw mawr am raglenni poblogaidd. Mae hefyd yn werth nodi os ydych yn bwriadu gwneud cais am arian allanol, fel arfer bydd angen i chi fod â chynnig pendant o le i astudio cyn y byddwch yn cael eich ystyried ar gyfer dyfarniad. Mae'n bwysig felly eich bod yn gwneud cais am eich cynllun astudio dewisol mewn da bryd cyn y dyddiad cau ar gyfer unrhyw geisiadau am gyllid. Gellir cael gwybodaeth am gyfleoedd cyllido ar ein tudalennau gyllid.

Eithriadau i’r rheol

Bydd gan rai o’n cyrsiau mwy poblogaidd ddyddiadau cau cynnar. Os ydych yn ansicr ynghylch pryd i wneud cais ar gyfer eich rhaglen ôl-radd, cysylltwch â’r ysgol academaidd berthnasol i gael cyngor.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Yn ogystal â’ch cais ffurfiol ar-lein, bydd gofyn i chi gynnwys:

  • Datganiad personol yn amlinellu eich diddordeb yn y rhaglen astudio a ddewiswyd gennych
  • Dau eirda gan academyddion neu gan ganolwyr sy’n gysylltiedig â gwaith

Y Datganiad Personol

Mae Abertawe yn gofyn i chi ddefnyddio’r datganiad personol i amlinellu eich diddordeb yn y rhaglen astudio a ddewiswyd gennych. Dyma eich cyfle i ddwyn perswâd ar y tiwtor derbyn y dylent gynnig lle astudio i chi – cadwch eich datganiad yn gryno, yn benodol ac yn berthnasol, ei wirio ar gyfer sillafu a gramadeg cywir, a cheisio cynnwys y canlynol:

  • Pam eich bod am wneud y cwrs penodol hwn, a’ch diddordeb yn y pwnc
  • Sut mae eich gradd israddedig ac unrhyw brofiad blaenorol wedi eich paratoi am y cwrs. Dylai ymgeiswyr heb radd ddangos sut y mae eu gyrfa hyd yn hyn wedi eu paratoi nhw ar gyfer astudiaeth ôl-radd
  • Eich cynlluniau at y dyfodol a sut y bydd y cwrs penodol hwn yn cyfrannu atynt.

Gwnewch eich datganiad personol yn benodol i’r cwrs a’r adran, a byddwch yn glir – mae angen i chi ddangos eich gwybodaeth pwnc a’ch sgiliau, yn ogystal ag ymrwymiad ystyrlon i’r hyn y byddwch yn ei astudio.

PEIDIWCH â chynnwys manylion am weithgareddau allgyrsiol oni bai eu bod wir yn cyfrannu at eich dealltwriaeth o’r maes a’ch awydd i astudio pwnc y cwrs.

Geirda

Mae angen i chi gyflwyno dau eirda ynghyd â’ch ffurflen gais a datganiad personol. Os ydych wedi graddio o fewn y pum mlynedd diwethaf, dylai’r rhain fod yn ddarlithwyr neu’n diwtoriaid o gwrs blaenorol.

Os oes bwlch hir wedi bod ers i chi astudio ddiwethaf neu os ydych yn dod o gefndir nad yw’n academaidd, bydd tiwtoriaid derbyn fel arfer yn derbyn geirda gan gyflogwr neu unigolyn priodol arall sy’n gallu rhoi sylwadau ar eich gallu academaidd. Ni dderbynnir geirda gan berthnasau neu ffrindiau.

Os ydych yn defnyddio cyflogwr blaenorol fel canolwr, meddyliwch yn ofalus ynghylch pwy i ofyn iddynt. Nid yw geirda cyflogwr yn werthfawr oni bai eu bod yn medru rhoi sylwadau ar eich gallu i wneud y cwrs drwy gyfeirio at eich profiad.

Sut y dylid gyrru geirda?

Dylid anfon geirda NAILL AI:

  • Ar y ffurflenni geirda perthnasol, ar gael i'w lawrlwytho yma ( PG Reference Form ) NEU
  • Ar bapur pennawd NEU
  • Wedi eu gyrru o e-bost sy’n gyfrif e-bost academaidd.