Cyn yr Asesiad

Cyn yr Asesiad

Os hoffech gael eich asesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu os ydych yn ddefnyddiwr Iaith Arwyddion Prydain a bod angen cyfieithydd arnoch, rhowch wybod i ni cyn yr asesiad.

Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau eich bod wedi trefnu apwyntiad asesu. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Map
  • Ffurflen ateb
  • Ffurflen cyn asesu
  • Manylion am y broses asesu

Cwblhewch y ffurflen ateb a'r ffurflen cyn asesu a'u dychwelyd i'r Ganolfan Asesu cyn eich asesiad gydag unrhyw dystiolaeth feddygol /adroddiad diagnostig. 

Yr Asesiad

Yr Asesiad                                                                            

Dewch ag unrhyw sbectol / offer cymorth clyw gyda chi.

Mae'r asesiad yn gyfle i chi drafod effaith eich astudiaethau mewn cyfarfod  anffurfiol gydag arbenigwr. Byddwch yn trafod sut yr ydych yn astudio ar hyn o bryd, ac ym mae feysydd y mae eich anabledd yn gwneud astudio’n fwy heriol. Yn bwysicach, ni fydd unrhyw brofion yn eich asesiad. Ni ddylai'r asesiad gymryd mwy na 2 awr.

Bydd yr aseswr yn eich gwahodd i archwilio effaith ddydd i ddydd eich anabledd ar eich astudiaethau. Byddwch hefyd yn trafod unrhyw gymorth yr ydych wedi'i dderbyn o'r blaen - er enghraifft cynorthwyydd cymorth dysgu yn yr ysgol. Byddwch yna'n trafod sut i ymdrin ag agweddau o'ch cwrs megis:

  • Darllen ac ymchwil
  • Ysgrifennu traethodau
  • Cymryd nodiadau
  • Arholiadau

Wrth i chi drafod pob maes, mae'n debygol y byddwch yn dod ar draws rhai meysydd o anhawster. Bydd yr aseswr yn trafod nifer o opsiynau cymorth gyda chi, ac efallai'n dangos ambell i raglen feddalwedd a fydd yn gallu eich cynorthwyo â'ch astudiaethau.

Os oes angen asesiad safle gwaith arbenigol arnoch, byddwn yn eich cysylltu ag arbenigwr yn y maes hwn.