Y broses asesu

Cyn yr Asesiad

Os hoffech gael eich asesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu os ydych yn ddefnyddiwr Iaith Arwyddion Prydain a bod angen cyfieithydd arnoch, rhowch wybod i ni cyn yr asesiad.

Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau eich bod wedi trefnu apwyntiad asesu. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Map
  • Ffurflen ateb
  • Ffurflen cyn asesu
  • Manylion am y broses asesu

Cwblhewch y ffurflen ateb a'r ffurflen cyn asesu a'u dychwelyd i'r Ganolfan Asesu cyn eich asesiad gydag unrhyw dystiolaeth feddygol /adroddiad diagnostig. 

Yr Asesiad

Dewch ag unrhyw sbectol / offer cymorth clyw gyda chi.

Mae'r asesiad yn gyfle i chi drafod effaith eich astudiaethau mewn cyfarfod  anffurfiol gydag arbenigwr. Byddwch yn trafod sut yr ydych yn astudio ar hyn o bryd, ac ym mae feysydd y mae eich anabledd yn gwneud astudio’n fwy heriol. Yn bwysicach, ni fydd unrhyw brofion yn eich asesiad. Ni ddylai'r asesiad gymryd mwy na 2 awr.

Bydd yr aseswr yn eich gwahodd i archwilio effaith ddydd i ddydd eich anabledd ar eich astudiaethau. Byddwch hefyd yn trafod unrhyw gymorth yr ydych wedi'i dderbyn o'r blaen - er enghraifft cynorthwyydd cymorth dysgu yn yr ysgol. Byddwch yna'n trafod sut i ymdrin ag agweddau o'ch cwrs megis:

  • Darllen ac ymchwil
  • Ysgrifennu traethodau
  • Cymryd nodiadau
  • Arholiadau

Wrth i chi drafod pob maes, mae'n debygol y byddwch yn dod ar draws rhai meysydd o anhawster. Bydd yr aseswr yn trafod nifer o opsiynau cymorth gyda chi, ac efallai'n dangos ambell i raglen feddalwedd a fydd yn gallu eich cynorthwyo â'ch astudiaethau.

Os oes angen asesiad safle gwaith arbenigol arnoch, byddwn yn eich cysylltu ag arbenigwr yn y maes hwn. 

Argymhellion 

Mae pob asesiad yn unigol a byddwch yn canfod y gall yr hyn a argymhellir ar eich cyfer chi fod yn wahanol i'r hyn a argymhellir i fyfyrwyr eraill.

Cofiwch, gellir defnyddio'r Lwfans Myfyrwyr Anabl i dalu costau gwariant ac offer sy'n codi o ganlyniad uniongyrchol i effaith anabledd ar eich astudiaethau yn unig. Nid oes modd ei ddefnyddio i dalu costau cymorth a fyddai angen arnoch p'un ai yr ydych yn fyfyriwr neu beidio, er enghraifft, cynorthwyydd gofal personol.

 

Ar ôl yr asesiad

 

Rydw i wedi cael fy asesiad Lwfans Myfyrwyr Anabl, beth nawr?

Hyd at bythefnos ar ôl eich apwyntiad asesu

Oni bai eich bod yn gofyn i weld drafft o'ch adroddiad, bydd y ganolfan asesu yn anfon eich adroddiad atoch chi, eich Corff Ariannu a'ch tîm cymorth anabledd / lles

Sylwer: Caiff myfyrwyr Prifysgol Abertawe sydd wedi'u hariannu gan y GIG eu cefnogi gan y Swyddfa Anableddau o'r pwynt hwn.

Eich pwynt cyswllt nesaf fydd llythyr gan eich darparwr Cyllid

Dylai eich Corff Ariannu gysylltu â chi i gadarnhau eu bod yn cytuno â'r argymhellion cymorth. Os awgrymir offer fel rhan o'r Lwfans Myfyrwyr Anabl, fe'ch cynghorir i gysylltu â darparwr offer.

Cysylltu â'ch Darparwr Offer

Dylai eich offer gyrraedd o fewn 2 wythnos ar ôl gwneud yr archeb gyda'ch darparwr.

Graddfa Amser Ddrafft

Ar ôl dychwelyd eich asesiad drafft i'r ganolfan 

Dylai eich Corff Ariannu gysylltu â chi i gadarnhau eu bod yn cytuno â'r argymhellion cymorth. Os awgrymir offer fel rhan o'r Lwfans Myfyrwyr Anabl, fe'ch cynghorir i gysylltu â darparwr offer.

Cysylltu â'ch Darparwr Offer

Dylai eich offer gyrraedd o fewn 2 wythnos ar ôl gwneud yr archeb gyda'ch darparwr. 

Derbyn Cymorth ac Adennill Treuliau

Dylech dderbyn llythyr gan eich Corff Ariannu yn cadarnhau eu bod yn cytuno â'r argymhellion yn eich adroddiad.

Mae'n bosib yr argymhellir eich bod yn derbyn cymorth yn y meysydd canlynol:

Offer:

Cysylltwch â'ch Darparwr Offer a threfnwch hyfforddiant TG

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt eich darparwr dan Adran E eich adroddiad.

Dylai eich offer gyrraedd o fewn 2 wythnos ar ôl gwneud yr archeb gyda'ch darparwr.

Lwfans Cynorthwywyr Anfeddygol

Cysylltwch â'ch sefydliad i drafod y cymorth hwn. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt eich sefydliad dan Adran E eich adroddiad.

Lwfans Cyffredinol / Lwfans Teithio

I adennill costau dan y lwfansau hyn:

Student Finance England

Cwblhewch y ffurflen hon a'i hanfon at Student Finance England

https://www.gov.uk/disabled-students-allowances-dsas/how-to-claim

Cyllid Myfyrwyr Cymru 

http://www.studentfinancewales.co.uk/new-students/201415-what-financial-support-is-available/extra-support/disabled-students%E2%80%99-allowances.aspx#.VMD87EesWSo