Lleoliad y Asesu@BywydCampws

Rydyn ni ar lawr gwaelod yr Estyniad i Adeilad Grove ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe, drws nesaf i’r Ganolfan Trawsgrifio. Hwn yw adeilad rhif 13 ar fap y campws. Mae disgynfa yn y ffordd gyferbyn â’r fynedfa.

Noder: lle parcio cyfyngedig sydd ar y campws, a does dim modd i ni warantu lle i chi. Os oes gennych ofynion hygyrchedd penodol, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. Rydyn ni’n argymell yn gryf y dylech deithio i’r Ganolfan Asesu drwy un o’r dulliau a nodir isod. Fodd bynnag, os byddai’n well gennych yrru ac nad oes gofynion hygyrchedd gennych, cliciwch yma i gael gwybodaeth am feysydd parcio yn lleol.

Mae gwybodaeth cyfeiriadu i ymwelwyr sy’n ddall neu sydd â golwg gyfyngedig ar gael yma.

Cliciwch yma i'n gweld ar Google Maps.

Ar gyfer defnyddwyr GPS, cyfeirnod ein drws blaen yw lledred 51°36'34.83"N, hydred 3°58'53.52"W

Neu gallwch gopïo a gludo 51 36.3483' N, 3 58.5352' W i raglen Google Earth

Teithio i Asesu@BywydCampws

Teithiwch yma ar y bws

Y ffordd fwyaf cyfleus o deithio i’r ganolfan asesu o ganol dinas Abertawe yw defnyddio’r gwasanaeth bws FTR Metro cyson a chyfforddus. Mae’r bws yn rhedeg drwy’r campws a bydd yn aros i’ch disgyn yn agos at y ganolfan.

(noder: mae’r wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi)


FTR Metro

Y ffordd fwyaf cyfleus o deithio i’r ganolfan asesu o ganol dinas Abertawe yw defnyddio’r FTR Metro.

Yn y dydd mae’r gwasanaeth hwn yn teithio bob 12 munud ac mae’n defnyddio bysiau cymalog porffor amlwg.

Mae croesawyr gwasanaeth cwsmeriaid cyfeillgar yn gwerthu tocynnau a gallant hefyd ateb ymholiadau pan fyddwch ar y bws.

Mae’r gwasanaeth yn gweithredu’n uniongyrchol i Gampws Prifysgol Abertawe, gan aros y tu allan i risiau Tŷ Fulton. Mae manylion y gwasanaeth ar gael yma.

NODER: Mae’r bws yn galw yn Ysbyty Singleton CYN cyrraedd y Brifysgol.

Cyfarwyddiadau i’r ganolfan o safle tacsi / bysiau’r campws

Wrth adael y bws neu’r tacsi, trowch i’r chwith ar hyd y palmant, yna i’r dde o gwmpas ymyl Tŷ Fulton.

Croeswch ar y groesfan, yna trowch i’r dde heibio i’r feithrinfa ddydd.

Y ganolfan asesu yw’r adeilad olaf ond un ar y chwith; mae arno arwydd “Canolfan asesu a hyfforddi ar gyfer myfyrwyr ag anableddau”

Teithiwch yma ar y beic neu drwy gerdded

Byddem yn amcangyfrif ei bod yn cymryd tua 40 munud i gerdded ar hyd y promenâd o ganol dinas Abertawe i Gampws Prifysgol Abertawe. Efallai y byddai’n well gennych felly ddal y gwasanaeth bws FTR Metro.

Ewch ar hyd llwybr beiciau’r Promenâd allan o Abertawe tan i chi gyrraedd pont gerdded yn croesi’r ffordd ddeuol gyfagos. Mae mynedfa’r Brifysgol yn amlwg ar eich ochr dde ac mae arwyddion tuag ati. Byddem yn amcangyfrif y bydd y daith yn cymryd tua ugain munud o’r orsaf drenau.

Teithiwch yma mewn tacsi

Gwybodaeth i’r rheini sydd am deithio i’w hapwyntiad mewn tacsi (Noder: roedd y wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi)

Mae disgynfa ar gyfer tacsis wrth ochr Tŷ Fulton.

Byddem yn amcangyfrif y byddai pris tacsi un ffordd rhwng canol dinas Abertawe a’r Brifysgol yn costio £6.00.

Mae’r darparwyr tacsi lleol yn cynnwys Datacabs sydd ar gael drwy ffonio (01792) 474747.

Cyfarwyddiadau i’r ganolfan o safle tacsi / bysiau’r campws

Wrth adael y bws neu’r tacsi, trowch i’r chwith ar hyd y palmant, yna i’r dde o gwmpas ymyl Tŷ Fulton.

Croeswch ar y groesfan, yna trowch i’r dde heibio i’r feithrinfa ddydd.

Y ganolfan asesu yw’r adeilad olaf ond un ar y chwith; mae arno arwydd “Canolfan asesu a hyfforddi ar gyfer myfyrwyr ag anableddau”

Mae disgynfa hefyd yn uniongyrchol y tu allan i’r ganolfan asesu (estyniad i adeilad Grove) – efallai y bydd eich gyrrwr yn gallu aros yno.

Teithiwch yma ar y trên.

Gwybodaeth i’r rheini sy’n teithio i Abertawe ar y trên, gan gynnwys gwybodaeth hygyrchedd (noder: roedd y wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi)

Teithiwch i orsaf Abertawe, yna ewch ar yr FTR Metro neu mewn tacsi i Brifysgol Abertawe. Wrth archebu eich tocyn trên, gofynnwch am Plusbus: tocyn pris gostyngol am drên a bws gyda’i gilydd yw hwn.

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau cyflym Trenau Arriva Cymru sy’n cychwyn o orsaf Piccadilly Manceinion (drwy Gaerdydd) neu o Gaerfyrddin yn cynnwys tai bach ac ardaloedd hygyrch. Bydd y rhain naill ai yng ngherbyd cyntaf neu gerbyd olaf y trên. Fel arfer mae trenau yn cynnwys cyhoeddiadau gorsaf / gorsaf nesaf clywadwy awtomataidd. Ar ben hynny mae gwybodaeth weledol yn sgrolio ymhob cerbyd.

Fel arfer mae gwasanaethau First Great Western sy’n cychwyn yn Abertawe, yng Nghaerfyrddin neu yn Llundain Paddington yn cynnwys tai bach ac ardaloedd hygyrch yng ngherbyd C. Yn ogystal, mae seddi â mwy o le ar gyfer coesau i’w cael ar rai cerbydau. Fel arfer gwneir cyhoeddiadau os bydd yr ardaloedd hygyrch yn rhywle gwahanol neu os na fyddant ar gael. Mae rheolwr y trên yn cyhoeddi’r gorsafoedd fel arfer.

Mae gwasanaethau sy’n aros yn cynnwys gofod ar gyfer cadeiriau olwyn (ym mlaen y trên neu yn y cefn), ond nid oes tai bach hygyrch.

Os bydd angen i chi ddefnyddio ardal hygyrch ond bod bagiau ynddi neu bod cwsmeriaid eraill yn ei defnyddio, cysylltwch â staff y trên.