Allanol

Allanol

Os ydych wedi derbyn llythyr gan eich Corff Ariannu yn eich cynghori i drefnu asesiad Lwfans Myfyrwyr Anabl, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dde.

Os nad oes llythyr gennych gan eich Corff Ariannu, cysylltwch â nhw gan ofyn iddynt sut y dylech wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl. Gallwch gael gwybod pwy yw eich corff ariannu yma:

Bydd angen arnoch:

Tystiolaeth feddygol yn dynodi bod eich cyflwr yn gyflwr hirdymor ac yn effeithio arnoch o ddydd i ddydd.

neu

Adroddiad diagnostig yn dynodi bod gennych anhawster dysgu penodol (e.e. Dyslecsia).

Unwaith i chi dderbyn cymeradwyaeth gan eich corff ariannu, gwnewch apwyntiad i ddod i ymweld â ni. Rhowch wybod i ni ar y pwynt hwn os hoffech gael eich asesu drwy gyfrwng y Gymraeg.