Benthyca

Mae cerdyn myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe yn eich galluogi i fenthyg llyfrau ac eitemau arall o ein llyfrgelloedd. Gall aelodau’r cyhoedd fenthyg llyfrau gan ddefnyddio’r cynllun Llyfrgelloedd Ynghyd. Mae’r hawliau benthyca gwahanol i’w gweld yn y tabl isod.

Benthycwyr

Nifer o Eitemau

Benthyciad arferol

Ceisiadau Cydredol

Myfyrwyr israddedig

30 (dros pob llyfrgell)

(15 eitem o Parc Dewi Sant)

4 wythnos

15

Myfyrwyr ol-raddedig/staff

30 (dros pob llyfrgell)

4 wythnos

15

Benthycwyr allanol

5 (dros pob llyfrgell, heb law am Parc Dewi Sant)

4 wythnos

N/A

 

Categorïau benthyca arbennig

 • Mae rhai eitemau wedi cael eu gosod fel benthyciad dros nos neu fenthyciad byr.
 • Ni chewch fenthyg y rhifyn diweddaraf o gyfnodolyn.
 • Pellach, cedwir rhai deunyddiau hŷn yn y Stôr Fforestfach. Gwnewch gais am eitemau, neu lungopïau o erthyglau cyfnodolion, ô'r stôr trwy gofnodi i mewn i iFind, neu drwy lenwi ffurflen gais. Cewch ffurflen gais wrth y ddesg yn y llyfrgell.
 • Dydy benthyciadau dros nos na benthyciadau byr ddim ar gael i’w benthyg gan fenthycwyr allanol.
 • Gall eithriadau eraill fod yn berthnasol. Mae defnyddwyr y llyfrgelloedd yn gyfrifol am wirio eu cyfrif yn gyson am newidiadau i ddyddiadau dyledus ac adalwadau.

 Am wybodaeth bellach ynglŷn â'n polisi benthyca, gweler ein Polisi Benthyca Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe

 

Adnewyddu, Cais a Dychwelyd

Adnewyddu

Adnewyddu awtomatig

 • Bydd eitemau ar fenthyg gan y llyfrgell yn adnewyddu yn awtomatig oni bai y gofynnir amdanynt. Felly mae'n hanfodol bod ceisiadau'n cael eu rhoi ar unrhyw eitemau yr hoffech eu benthyca sydd ar fenthyg i ddefnyddwyr eraill y llyfrgell ar hyn o bryd.
 • Os na ofynnir am eitemau yna byddant yn parhau i adnewyddu yn awtomatig ar gyfer y cyfnodau benthyciad hiraf posibl

Israddedigion - am 1 flwyddyn o'r dyddiad benthyca gwreiddiol (neu hyd nes i'r cyfrif ddod i ben, p'un bynnag sydd gynt).

Ôl-raddedigion / Staff - am 3 blynedd o'r dyddiad benthyca gwreiddiol (neu hyd nes i'r cyfrif ddod i ben, p'un bynnag sydd gynt).

Allanol - Ni chaniateir adnewyddiadau. Caniateir benthyca am gyfnod benthyciad 4 wythnos (neu hyd nes i'r cyfrif ddod i ben, p'un bynnag sydd gynt)

 • Ar ddiwedd y cyfnod benthyciad hiraf, bydd angen i chi ddod â'r eitem yn ôl i'r llyfrgell i brofi nad ydych wedi’i cholli na’i difrodi. Os nad oes neb arall wedi gofyn am yr eitem, gallwch ei benthyca eto os oes angen.
 • Byddwch yn derbyn rhybudd e-bost pan fydd benthyciwr arall yn gofyn am eitemau. Rhaid dychwelyd yr holl eitemau y gofynnir amdanynt o fewn wythnos neu erbyn y dyddiad a nodir yn yr e-bost cais (p’un bynnag sydd gynt).
 • Os na chaiff eitem ofynnol ei dychwelyd erbyn y dyddiad dyledus, bydd eich cyfrif yn cael ei rewi ac ni chaniateir unrhyw fenthyciadau neu adnewyddiadau pellach. Bydd dirwyon yn cael eu hychwanegu i’r holl eitemau sy'n cael eu dychwelyd yn hwyr o ganlyniad i eitemau y gofynnir amdanynt ddim yn cael eu dychwelyd. Cyfrifoldeb y benthyciwr yw darllen ei negeseuon e-bost a chyfrif iFind yn rheolaidd i sicrhau bod eitemau'n cael eu dychwelyd ar amser.
 • Mae benthyciad byr, eitemau benthyciad 24 awr a Thraethodau Ymchwil wedi'u heithrio ac ni chaiff eu hadnewyddu'n awtomatig.
 • Bydd adnewyddiadau awtomatig yn parhau trwy gydol cyfnodau gwyliau. Gellir parhau â cheisiadau a rhaid eu dychwelyd trwy gyfnodau gwyliau a / neu pan fo myfyrwyr ar leoliadau.
 • Ar-lein. Ewch ihttp://ifind.swan.ac.uk a dewiswch Mewngofnodi ar y dde ar dop y sgrin. Mewngofnodwch gan ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair arferol Prifysgol Abertawe. Cliciwch Fy Nghyfrif, dewiswch Benthyciadau a byddwch yn gweld yr opsiwn i adnewyddu eich llyfrau. Ar ôl adnewyddu'r eitemau, edrychwch ar y dyddiad dyledus newydd ac argraffwch y dudalen i'w chyfeirio ati rhag ofn fod yna broblem.
 • Os bydd angen i chi gysylltu ag aelod o staff i drafod eich benthyciadau, gwnewch hynny yma.

Ni fydd y system yn caniatáu i chi adnewyddu llyfrau y gofynnir amdanynt gan fenthycwyr eraill

 

 

 

Cais

Os bydd pob copi o eitem wedi cael ei benthyg, bydd angen rhoi cais amdani. Gallwch geisio am eitem trwy eich cyfrif iFind

Os bydd pob copi o eitem ar fenthyg, bydd neges ar iFind yn nodi “Wedi ei fenthyg allan". Os hoffech ofyn am eitem, bydd angen i chi fewngofnodi i iFind i weld yr opsiynau cais. Bydd botwm "cais" yn ymddangos o dan yr eitem ar y tab llyfrgell. Cliciwch y botwm cais i gadarnhau'ch cais.

Yna bydd gofyn i'r benthyciwr presennol ddychwelyd y llyfr o fewn 7 diwrnod ond ni allwn warantu'r dyddiad y bydd y llyfr ar gael i chi. Pan ddychwelir y llyfr i'r llyfrgell, anfonir e-bost atoch a bydd y llyfr yn cael ei gadw ar silff yn y Ddesg Wybodaeth am y cyfnodau canlynol:

Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae - 3 diwrnod

Llyfrgell Parc Dewi Sant - 3 diwrnod

Llyfrgell y Glowyr, Llyfrgell Banwen - 7 diwrnod

 • Ni all defnyddwyr y llyfrgell wneud cais ar gyfer copi o eitem sydd ganddynt eisoes ar fenthyg.
 • Ar gyfer myfyrwyr a staff cyfredol gellir gosod uchafswm o 15 cais ar un adeg.
 • Mae defnyddwyr y llyfrgell sy'n cymryd eitemau ar leoliad neu y tu allan i'r DU yn dal i fod yn ddarostyngedig i ddirwyon os caiff eitem wedi'i adfer ei dychwelyd yn hwyr. Dylai defnyddwyr sicrhau bod ganddynt brawf postio wedi'i stampio â dyddiad, os yw eitemau yn dod nôl yn y post.
 • Anfonir hysbysiadau cwrteisi trwy e-bost pan ofynnwyd i ddychwelyd eitem i'r llyfrgell. Mae'r hysbysiadau hyn yn atgoffa mai cyfrifoldeb y benthyciwr yw gwybod beth yw eu dyddiadau dyledus a'u hysbysiadau sy'n gysylltiedig â darllen. Gellir gwirio'ch cyfrif ar unrhyw adeg yn http://ifind.swan.ac.uk Ni chaiff y dirwyon eu hepgor os na fydd hysbysiad cwrteisi yn cael ei anfon.
 • Os byddwch yn dychwelyd eitemau ar ôl y dyddiad dyledus byddwch yn cael dirwy. Mae taliadau hwyr yn berthnasol i BOB categori benthyciwr, gan gynnwys staff academaidd.

Dychwelyd

Gellir dychwelyd eitemau i unrhyw un o'r Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe canlynol, waeth pa un o'r pedair llyfrgell a fenthycwyd ganddi:

 • Llyfrgell Parc Singleton
 • Llyfrgell y Bae
 • Llyfrgell Glowyr De Cymru
 • Llyfrgell Banwen

Cofiwch na ellir dychwelyd unrhyw eitemau a fenthycir o'r llyfrgelloedd uchod i Lyfrgell Parc Dewi Sant. Yn ogystal, rhaid dychwelyd unrhyw eitemau a fenthycir o Lyfrgell Parc Dewi Sant yno.

Mae terfynellau hunan-ddychwelyd ar gael yn Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Dewi Sant. Fel arall, gallwch ddychwelyd eitemau i aelod o staff wrth y Ddesg Wybodaeth yn y Llyfrgell yn ystod oriau staff.

Ni ellir dychwelyd yr eitemau canlynol trwy'r terfynellau hunan-ddychwelyd:

 • Gliniaduron ac offer TG neu gyfryngau eraill
 • Disgiau meddalwedd
 • Allweddi Ystafell
 • Eitemau Benthyciad Byr
 • Benthyciadau Rhyng-lyfrgell
 • DVDs aml-ddisg
 • Llyfrau gyda disgiau cysylltiedig

Dirwyon

Bydd dirwyon yn cael eu codi ar yr eitemau hyn:

 • Llyfrau’r llyfrgell neu eitemau sydd wedi’u harchebu ond yn cael eu dychwelyd yn hwyr - Oherwydd adnewyddiadau awtomatig, dim ond ar lyfrau / cylchgronau / ffolios benthyciadau safonol y tynnir dirwyon os na chaiff eitem a gofnodwyd ei ddychwelyd erbyn y dyddiad y gofynnwyd amdani. Os na chaiff eitem ofynnol ei dychwelyd erbyn y dyddiad dyledus, bydd eich cyfrif yn cael ei rewi ac ni chaniateir unrhyw fenthyciadau nac adnewyddiadau pellach. Felly bydd dirwyon i’w talu ar bob eitem sy'n dod yn hwyr o ganlyniad i beidio â dychwelyd eitem a ofynnir amdano. Bydd tal o £2 yr eitem (hyd at derfyn o £25 yr eitem) yn codi ar eitem sydd wedi cael cais sydd heb ddychwelyd i'r llyfrgell gan y benthycwyr o fewn wythnos o ddyddiad y cais.

Os caiff llyfrau’r llyfrgell neu eitemau eraill eu colli, eu difrodi neu eu difetha y tu hwnt i'w atgyweiriadau, codir cost lawn amnewid ar y benthyciwr. Sylwer, y gall cost ailosod rhai eitemau fod yn fwy na chost prynu wreiddiol.

 • Eitemau benthyciad byr dros - bydd eitemau â chyfnodau benthyciad o 24 awr neu lai yn codi ffioedd hwyr o £2 yr eitem bob dydd (hyd at derfyn o £25 yr eitem).
 • Gliniaduron benthyg - Codir ffi o £10 y dydd (hyd at uchafswm o £100) ar fenthyciadau gliniadur dros dro. Dywedwch wrthych, oherwydd bod cynnydd sylweddol yn nifer y gliniaduron (a'r offer cysylltiedig) sy'n cael eu difrodi / yn ddiffygiol, bydd nifer o wiriadau yn cael eu cynnal bob tro y bydd gliniadur yn cael ei fenthyg ac eto pan ddychwelir. Bydd gwiriadau pellach hefyd yn digwydd pan fydd y gliniadur yn cael ei ail-osod. Os byddwn ni'n dod o hyd i unrhyw faterion pellach wrth ail-osod gliniadur, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost swansea.ac.uk gyda rhagor o wybodaeth. Cofiwch eich bod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir tra bydd y gliniadur ar fenthyg i chi. Gall taliadau amrywio'n sylweddol a byddwch yn cael eich bilio yn unol â hynny. Gall hyn effeithio ar eich hawliau benthyca ar gyfer eitemau eraill.
 • Offer AV - Os bydd unrhyw gyfryngau neu offer TG arall yn cael eu colli neu eu difrodi, bydd yn ofynnol i'r benthyciwr dalu'r gost atgyweirio lawn neu gost lawn newydd os na ellir atgyweirio.
 • Ni chodir unrhyw ddirwyon am eitemau hwyr yn  Llyfrgell Glowyr a Llyfrgell Banwen.
 • Noder: Bydd eich hawliau benthyca yn cael eu hatal os oes gennych werth £25 neu fwy o ddirwyon sy'n ddyledus ar eich cyfrif. Bydd talu rhywfaint neu'r cyfan o'r ddirwy hon i ddod a'r cyfanswm dan £25 yn ail-adfywio eich cyfrif.