Costau Prosesu Erthyglau - Cymorth Mynediad Agored Aur

Cymorth o ran Costau Prosesu Erthyglau ar gyfer Ymchwil a Ariennir gan Gyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig  

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau gronfeydd hael a dderbyniwyd trwy grant gan Gyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig i dalu costau prosesu erthyglau i gefnogi eu polisi o annog cyhoeddi mynediad agored. Sylwer na fydd eich prosiect yn gymwys i dderbyn cymorth gan y gronfa Costau Prosesu Erthyglau hon os yw grant eich prosiect yn cynnwys cyllid ar gyfer costau cyhoeddi.

Mae Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig yn cynnwys Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol, Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol, Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Cyngor Ymchwil Meddygol, Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, a STFC.

I fod yn gymwys i dderbyn cyllid gan gronfa fynediad agored Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig:  

  • Mae'n rhaid bod eich ymchwil wedi'u hariannu gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig ac mae'n rhaid i chi roi cydnabyddiaeth am hyn yn eich erthygl. Cofiwch gydymffurfio â holl ofynion y cyllidwr, er enghraifft, erbyn hyn mae Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol yn gofyn am 'Ddatganiad Mynediad Data' ym mhob cyhoeddiad. Mae modd derbyn gwybodaeth bellach am bolisi mynediad agored Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig a'r adran Cwestiynau Cyffredin ar eu gwefan.
  • Mae'n rhaid bod eich cyhoeddiad yn gyfnodolyn a adolygwyd gan gydweithwyr neu drafodaethau cynhadledd a gyflwynwyd i'w gyhoeddi ers 1 Ebrill 2013. Nid yw llyfrau na chyhoeddiadau eraill wedi'u cynnwys yn rhan o'r gronfa Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig hon.
  • Mae'n rhaid eich bod yn defnyddio llwybr mynediad agored aur. Mae hyn yn golygu bod yr erthygl a adolygwyd gan gydweithwyr ar gael ar-lein ac mae modd cael mynediad anghyfyngedig ato yn syth heb godi unrhyw gost ar y defnyddiwr. 
  • Sicrhewch fod y drwydded CC-BY ar gael. Dylai'r cyfnodolyn ddefnyddio cc drwy drwydded Creative Commons (sef y safon ar gyfer cyfnodolion mynediad agored) sy'n caniatáu lawrlwytho a defnyddio offer cloddio testun a data. Dylai hefyd ganiatáu adneuo yn syth mewn cronfeydd eraill.  Mae modd gwirio hyn gan ddefnyddio Sherpa FACT neu drwy wirio tudalen we OA y cyfnodolyn.
  • Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adran  'Publisher Discount' ar gyfer ceisiadau am daliadau APC Springer and Wiley.

Llenwch y ffurflen gais ar-lein hon. 

Mae'r rhaid i'r awdur cyfatebol neu ddeiliad y grant fod yn aelod cyfredol o Brifysgol Abertawe ac ymdrinnir â cheisiadau yn ôl y drefn y maent yn cael eu derbyn. Sylwer nad yw cais am daliad Costau Prosesu Erthyglau yn gwarantu y bydd cyllid ar gael.

Dylech wneud cais am gyllid pan fydd eich erthygl wedi'i derbyn ar gyfer ei chyhoeddi a dylech ddarparu dogfennaeth sy'n cefnogi'r cais (lawrlwythwch gopi o'r e-bost derbyn).

Mae'r rhaid i'r awdur cyfatebol neu ddeiliad y grant fod yn aelod cyfredol o Brifysgol Abertawe ac ymdrinnir â cheisiadau yn ôl y drefn y maent yn cael eu derbyn. Sylwer nad yw cais am daliad Costau Prosesu Erthyglau yn gwarantu y bydd cyllid ar gael.

Dylech wneud cais am gyllid pan fydd eich erthygl wedi'i derbyn ar gyfer ei chyhoeddi a dylech ddarparu dogfennaeth sy'n cefnogi'r cais (lawrlwythwch gopi o'r e-bost derbyn). Sylwer nad ydym bellach yn derbyn unrhyw geisiadau am drosi ôl-weithredol i fynediad agored aur ar gyfer erthyglau sydd eisoes wedi'u cyhoeddi (HEFCE OA FAQ 9.2). 

Mae'n rhaid i chi gynnwys enw'r prosiect, y cyllidwr, a chyfeirnod y prosiect.

Byddwn yn gofyn am anfoneb gennych chi os ydym yn derbyn eich cais i brosesu'r taliad.

Bydd yn rhaid i chi lawrlwytho dogfen pdf y cyhoeddwr i CRONFA cyn gynted â phosib ar ôl ei chyhoeddi.  

 

Costau Mynediad Agored ar gyfer Ymchwil heb ei Hariannu

Ar gyfer ceisiadau nad ydynt yn cymhwyso ar gyfer cymorth gan y grant RCUK, gofynnwch i’ch Coleg holi a oes cyllid ar gael ar gyfer cymorth APC Aur. Nid oes gan y Brifysgol gronfa APC a weinyddir yn ganolog. Mewn llawer o achosion gallwch gydymffurfio â gofynion Mynediad Agored HEFCE ac arianwyr eraill heb orfod talu ffi, drwy lanlwytho Llawysgrif Dderbyniedig yr Awdur yn y System Gwybodaeth Ymchwil (RIS). 

Gweler Polisi Mynediad Agored Prifysgol Abertawe am wybodaeth. 

 

 

Gostyngiadau Cyhoeddi i Awduron o Brifysgol Abertawe

SAGE

Dylai awduron RCUK y mae angen cymorth ariannol arnynt i dalu'r APC gostyngol gyflwyno cais yn y lle cyntaf gan ddefnyddio ffurflen ar-lein APC aur RCUK Prifysgol Abertawe.

Mae gan bob awdur a leolir ym Mhrifysgol Abertawe hawl i bris gostyngol o £200. Tynnir sylw’r holl awduron sy'n cyflwyno at y ffaith bod opsiwn SAGE Choice yn bodoli ar gyfer teitl pan gânt e-bost i gadarnhau derbyn, ac eto pan anfonir y Cytundeb Cyfranwyr atynt i'w awdurdodi. Os ydynt yn dilyn y ddolen a ddarperir gan y naill ffurflen neu'r llall, cânt eu cyfeirio i Dempled Anfoneb SAGE Choice. 

Cytundeb Springer OA ar gyfer awduron o'r DU (aelodau sefydliadol)

 
Cytundeb Springer Mynediad Agored i awduron y DU (aelod sefydliadol) - Gall Dewis Agored teitlau cymwys sy'n seiliedig ar danysgrifiad yn cael ei gyhoeddi ar gyfer rhad ac am ddim drwy gyfrwng y Cytundeb Compact Springer. Gall yr awdur cyfatebol wneud cais gan ddefnyddio'r porth Springer (My Cyhoeddi) a fydd yn cychwyn proses gymeradwyo rhwng y brifysgol a'r cyhoeddwr. Nid oes angen cwblhau cais drwy ffurflen ar-lein Prifysgol Abertawe RCUK APC

Wiley

Wiley Open Access Services - gall aelodau sefydliadol yn defnyddio cynllun rhagdalu disgownt ar gyfer papurau a ariennir gan RCUK. Gwnewch gais am gymorth ariannol yn y lle cyntaf gan ddefnyddio'r Prifysgol Abertawe RCUK aur ffurflen ar-lein APC. Os caiff ei gymeradwyo, efallai y byddwch yn cychwyn y broses mynediad agored trwy'r Wiley mecanwaith Gwasanaethau Awdur. Bydd hyn yn sbarduno proses gwblhau rhwng y brifysgol a'r cyhoeddwr.

Cysylltu

Cymorth Mynediad Agored Costau Prosesu Erthyglau

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (GGS)

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe

Y Deyrnas Unedig

SA2 8PP

 

e-bost: openaccess@abertawe.ac.uk

ffôn:  +44 (0)1792 604567