Ynglŷn ag RIS (y System Gwybodaeth Ymchwil)

Mae System Gwybodaeth Ymchwil Prifysgol Abertawe wedi'i chynllunio i fod yn storfa sengl ganolog o ymchwil cyhoeddedig ac ymchwil ar y gweill yn y Brifysgol. Gellir lanlwytho'r holl gyhoeddiadau ymchwil a ysgrifennwyd, neu a ysgrifennwyd ar y cyd ag eraill, gan staff Prifysgol Abertawe  i'r system ac mae hyn yn bwydo'r gwasanaethau canlynol:

  • Cronfa, wyneb y System Gwybodaeth Ymchwil sy’n hygyrch i’r cyhoedd.
  • Adran 'Cyhoeddiadau' tudalennau gwe'r staff.
  • Proses Adolygiad Datblygiad Proffesiynol staff ymchwil yn ABW.
  • Cyflwyniadau'r Brifysgol i'r REF
  • Adroddiadau canolog a'r rhestr flynyddol o gyhoeddiadau ymchwil

Croesewir adborth am y System Gwybodaeth Ymchwil a dylid anfon unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i iss-research@abertawe.ac.uk.

Cael mynediad i'r System Gwybodaeth Ymchwil

Gall staff gael mynediad i'r system yn https://home.swan.ac.uk gan ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi yn y Brifysgol. 

Gan gynnwys polisïau MetaData, Data a Chadw

Deall mathau o ddogfennau

 Fersiwn cyn argraffu: fel arfer drafft yr awdur cyn iddo gael ei adolygu, a dderbynnir i'w gyhoeddi heb gynnal adolygiad gan gymheiriaid.  Mae'r rhan fwyaf o gyhoeddwyr yn caniatáu i fersiynau cyn argraffu gael eu harchifo heb gyfyngiad.

Fersiwn o'r llawysgrif wedi'i dderbyn gan yr awdur (ar ôl argraffu): fel arfer yr erthygl derfynol a adolygwyd gan gymheiriaid sydd wedi'i derbyn i'w chyhoeddi ond sydd heb ei fformatio yn unol â chynllun terfynol y cyhoeddwr. Fel rheol caiff hawliau hawlfraint a/neu hawliau cyhoeddi eraill eu trosglwyddo i'r cyhoeddwr drwy gytundeb cyhoeddi felly dylech wirio a oes gennych hawl i archifo'r fersiwn hwn. Gallai cyfnodau gwahardd hunan-archifo fod yn gymwys.

Fersiwn cyhoeddedig PDF (fersiwn o'r cofnod) yn cynnwys cynllun a threfniant teipograffyddol y cyhoeddwr ac sydd fel arfer yn darparu dolen i'r fersiwn cyhoeddedig drwy wal dalu. Fel arfer ni chaniateir i chi lanlwytho'r fersiwn pdf a grëwyd gan y cyhoeddwr i'r Gronfa i’w archifo oni bai fod gennych ganiatâd y cyhoeddwr.  Gallwch gyflwyno'r fersiwn cyhoeddedig os ydych wedi talu ffi prosesu erthygl i'r cyfnodolyn ar gyfer mynediad agored aur. 

 

Cael cymorth gyda'r System Gwybodaeth Ymchwil

Canllaw defnyddwyr RIS (PDF)

 

Cysylltu â ni

Am broblemau technegol wrth gael mynediad i RIS neu wallau technegol wrth ddefnyddio RIS: web@abertawe.ac.uk

Am gymorth, cyngor ac unrhyw ymholiadau eraill am RIS a Chronfa (gan gynnwys mynediad agored): iss-research@abertawe.ac.uk

 

Awgrymiadau cyflym gyda'r System Gwybodaeth Ymchwil

Ar ôl i chi fewngofnodi i RIS, byddwch yn gweld eich tudalen proffil. Os ydych yn weinyddwr Coleg, byddwch yn gweld tab gweinyddu hefyd - mae hon yn cynnwys rhestr lawn o allbynnau holl staff eich Coleg.

  • I ychwanegu allbynnau ymchwil, cliciwch ar Outputs wedyn Add Output. Rhowch fanylion eich allbwn ymchwil yn y meysydd data. Gallwch ychwanegu'r holl ddata i bob un o'r meysydd fesul un neu, os ydych yn gwybod y DOI (Dynodwr Gwrthrych Digidol), gallwch lenwi'r meysydd sylfaenol yn awtomatig.
  • Bydd y blwch ticio Publish in Cronfa ar y tab Outputs yn sicrhau bod manylion llyfryddiaethol/metadata eich allbwn i'w gweld yng Nghronfa, storfa gyhoeddus y Brifysgol o allbynnau ymchwil. Bydd popeth sy'n ymddangos yng Nghronfa yn weladwy i'r cyhoedd a chaiff ei fynegeio gan Google a pheiriannau chwilio eraill. Mae'r opsiwn Publish wedi'i osod ar "Y" ar gyfer mathau penodol o allbwn sydd eisoes wedi'u cyhoeddi.
  • Defnyddiwch y tab Documents i lanlwytho ffeil testun llawn allbwn. Bydd angen i chi ychwanegu manylion yr allbwn yn gyntaf. Ar ôl i chi  lanlwytho ffeil, cewch opsiwn i gyhoeddi i Gronfa a phennu dyddiad embargo os oes angen. Canllaw cyflym i ychwanegu testun llawn.

Defnyddiwch y Canllaw Defnyddiwr RIS a Cronfa (PDF) am gymorth manwl, neu cysylltwch â ni yn iss-research@abertawe.ac.uk.

Fideo

Mae fideo byr ar gael sy'n dangos sut i gael mynediad i RIS ac ychwanegu erthygl mewn cyfnodolyn.