Y Coleg, Prifysgol Abertawe

null

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr sy'n cofrestru ar raglen gyda'r Coleg, Prifysgol Abertawe (rhaglen llwybr neu raglen cyn gradd meistr) sy'n dechrau ym mis Medi, Hydref neu Dachwedd 2018.  

Mae myfyrwyr sydd eisoes yn gofrestredig â'r Coleg, Prifysgol Abertawe (Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS) cyn hynny) hefyd yn gymwys i wneud cais am lety preswyl y Coleg.

Bydd gan fyfyrwyr y Coleg adeilad preswyl penodedig ar Gampws y Bae, yn agos at adeilad addysgu’r Coleg lle byddant yn rhannu â myfyrwyr eraill o'r Coleg. 

O fis Medi 2018, bydd myfyrwyr yn byw yn un o neuaddau preswyl y Brifysgol a adeiladwyd yn ddiweddar ar Gampws y Bae. Bydd ganddynt ddewis o ystafelloedd safonol neu ystafelloedd ensuite premiwm, cyn symud drws nesaf i neuadd breswyl newydd sbon y Coleg ym mis Ionawr 2019. Gallwch fod yn sicr y bydd y Coleg yn eich cynorthwyo ac yn hwyluso'r symudiad hwn i chi. 

Mathau o Ystafelloedd

Ystafelloedd Ensuite Canolig

Ystafell Ensuite Ganolig - 

£144 yr wythnos

Mae pob ystafell yn cynnwys y canlynol:

 • Gwely dwbl bach (gwely 3/4),
 • Cist wrth ochr y gwely
 • Desg
 • Cadair
 • Silff lyfrau,
 • Lle i storio dillad
 • Ensuite â chawod, toiled a sinc. 

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent. 

Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd a drych. Bydd gennych fynediad at gegin i'w rhannu a nifer o gyfleusterau cymunedol (gweler Nodweddion Cymunedol).

O dan 18

Os ydych yn iau nag 18 pan ydych yn dechrau eich rhaglen gyda'r Coleg, byddwch yn cael eich rhoi yn awtomatig mewn fflatiau un rhyw a di-alcohol.

Amgylchedd byw

Gallwch ddewis naill ai fflatiau un rhyw neu fflatiau di-alcohol pan fyddwch yn gwneud cais. 

Mae ystafelloedd addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn ar gael, fel y mae fflatiau ar gyfer myfyrwyr sydd â nam ar y golwg neu’r clyw hefyd. Sicrhewch eich bod yn nodi eich anghenion ar gyfer eich ystafell wrth wneud cais fel ein bod yn gallu dyrannu llety preswyl priodol ar eich cyfer.  

Ystafell Ensuite Bremiwm

Ystafell Ensuite Bremiwm  

£149 yr wythnos

Mae'r ystafell hon yn fwy na'r ystafell safonol,

 • Gwely dwbl llawn
 • Cadair freichiau
 • Cwpwrdd droriau
 • Cist wrth ochr y gwely,
 • Desg
 • Cadair
 • Silff lyfrau,
 • Lle i storio dillad
 • Ensuite â chawod, toiled a sinc.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent.

Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd a drych. Bydd gennych fynediad at gegin i'w rhannu a nifer o gyfleusterau cymunedol (gweler Nodweddion Cymunedol).

O dan 18

Os ydych yn iau nag 18 pan ydych yn dechrau eich rhaglen gyda'r Coleg, byddwch yn cael eich rhoi yn awtomatig mewn fflatiau un rhyw a di-alcohol.

Amgylchedd byw

Gallwch ddewis naill ai fflatiau un rhyw neu fflatiau di-alcohol pan fyddwch yn gwneud cais. 

Mae ystafelloedd addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn ar gael, fel y mae fflatiau ar gyfer myfyrwyr sydd â nam ar y golwg neu’r clyw hefyd. Sicrhewch eich bod yn nodi eich anghenion ar gyfer eich ystafell wrth wneud cais fel ein bod yn gallu dyrannu llety preswyl priodol ar eich cyfer.  

 

Nodweddion cymunedol

Trefnir ystafelloedd mewn fflatiau â 4+ o ystafelloedd gydag ystafell gyffredin a chegin fawr ym mhob un ohonynt.  

Mae pob cegin yn cynnwys y canlynol:

 • Popty
 • Pentan (hob)
 • Sinc
 • Microdon
 • Tegell
 • Oergell/rhewgell

Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.

 • Mae yna dderbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent.
 • Mae ystafelloedd wedi eu cynllunio'n arbennig ar gyfer myfyrwyr sy’n defnyddio cadeiriau olwyn neu fyfyrwyr sydd â nam ar y golwg neu’r clyw.  
 • Gallwch weld ystafell nodweddiadol myfyriwr yn y Daith 360° hon 

Ffioedd Preswyl

Blaendal Cadw

 • Mae blaendal cadw o £350.00 yn daladwy unwaith ichi dderbyn eich llety preswyl ac rydym yn gofyn i chi dalu'r swm hwn drwy eich Cyfrif Llety gan y bydd hyn yn gwarantu eich ystafell. 
 • Mae gennych saith diwrnod o'r diwrnod y cynigwyd eich llety, i dderbyn a thalu'r blaendal cadw (tri diwrnod ar ôl dechrau'r tymor)
 • Yn anffodus, nid ydym yn gallu sicrhau llety heb flaendal cadw na ellir ei ad-dalu os na fyddwch yn derbyn eich llety.

Tâl wythnosol

Ensuite Canolig: £144 yr wythnos

Ensuite Premiwm: £149 yr wythnos

Dangosir prisiau'n wythnosol er mwyn cymharu; fodd bynnag, bydd myfyrwyr yn cael cynnig contract ar gyfer hyd eu cwrs gan gynnwys gweithgareddau cyfeiriadedd. Dangosir hyd y contractau isod:

Dewisiadau Contract Medi 2018 - Y Coleg (ICWS yn flaenorol)

 

Dyddiad dechrau

Dyddiad gorffen

Cyfanswm Wythnosau

Contract A (Dau dymor)

07/09/2018

03/05/2019

34 wythnos

Contract B (Dau dymor - integredig)

14/09/2018

21/06/2019

40 wythnos

Contract C (Tri thymor)

07/09/2018

06/09/2019

52 wythnos

Contract D (mynediad Hydref - Dau dymor)

19/10/2018

03/05/2019

28 wythnos

Contract E (mynediad Hydref - Tri thymor)

19/10/2018

06/09/2019

46 wythnos 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio rhif ID chwe digid Prifysgol Abertawe ar eich cais (e.e. 987654) ac nid eich rhif ID pum digid Coleg (e.e 23456) Sut i ymgeisio

 

Sut i ymgeisio

Taith Rhithwir

 Os ydych yn cael unrhyw broblemau gyda'ch cais, edrychwch ar y wybodaeth 'Ymgeisio Ar-lein: Cam wrth gam' ac ewch i'r adran 'Ymgeisio am Lety' neu anfonwch e-bost at Llety y Coleg am gymorth pellach.

 

Dewisiadau contract Medi 2018

Dewisiadau Contract Medi 2018 - Y Coleg (ICWS yn flaenorol)

 

Dyddiad dechrau

Dyddiad gorffen

Cyfanswm Wythnosau

Contract A (Dau dymor)

07/09/2018

03/05/2019

34 wythnos

Contract B (Dau dymor - integredig)

14/09/2018

21/06/2019

40 wythnos

Contract C (Tri thymor)

07/09/2018

06/09/2019

52 wythnos

Contract D (mynediad Hydref - Dau dymor)

19/10/2018

03/05/2019

28 wythnos

Contract E (mynediad Hydref - Tri thymor)

19/10/2018

06/09/2019

46 wythnos 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio rhif ID chwe digid Prifysgol Abertawe ar eich cais (e.e. 987654) ac nid eich rhif ID pum digid Coleg (e.e 23456) Sut i ymgeisio

 

Sut i ymgeisio

Taith Rhithwir

 Os ydych yn cael unrhyw broblemau gyda'ch cais, edrychwch ar y wybodaeth 'Ymgeisio Ar-lein: Cam wrth gam' ac ewch i'r adran 'Ymgeisio am Lety' neu anfonwch e-bost at Llety y Coleg am gymorth pellach.