Ymgeisio am Lety

Pryd i wneud cais am lety

Amodol/Diamod ac Yswiriant

 • Pan fyddwch yn gwneud cais i'r Brifysgol, cewch Rif Myfyriwr, megis 987654.
 • Cyn gynted ag y bod gennych rif myfyriwr, peidiwch ag aros cyn gwneud cais am lety.
 • Ceir ceisiadau gan fyfyrwyr o bob categori, megis Dewis Yswiriant, Clirio, Ôl-raddedig etc.
 • Gwnewch gais erbyn 30 Mehefin i warantu llety myfyrwyr Diamod ac Amodol yn unig. Rhaid i ni bwysleisio, fodd bynnag, NAD YDYM yn gwarantu unrhyw breswylfa benodol.
 • Gallwch wneud cais ar ôl 30 Mehefin, ond dyrennir llety yn unol â'r arweiniad Clirio ac Ymgeiswyr Hwyr.
 • Rydym yn dyrannu myfyrwyr ar sail eu dewis llety, dyddiad y cais, dyddiad y canlyniadau ac unrhyw anabledd/gofynion arbennig.
 • Y derminoleg yn eich drysu? Cliciwch yma am arweiniad cryno i UCAS.

Clirio ac Ymgeiswyr Hwyr

 • Ymgeiswyr Hwyr yw unrhyw fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar ôl 30 Mehefin.
  • Y llynedd, roeddem yn gallu darparu llety i'r holl fyfyrwyr Clirio a wnaeth gais am lety yn y Brifysgol, ac rydym yn disgwyl gallu gwneud yr un peth eto eleni. Dros y tair blynedd diwethaf, rydym wedi darparu 2000 o ystafelloedd en suite ychwanegol, felly erbyn hyn gallwn gynnig llety i 99% o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Mae'r gweddill yn dewis rhannu tai â myfyrwyr eraill yn agos at y campysau, neu fyw yn un o'r neuaddau preswyl preifat yng nghanol y ddinas.
 • Unwaith i chi gadarnhau Abertawe fel eich dewis Cadarn, Yswiriant neu Clirio, dylech wneud cais am lety.
  • Gall yr holl fyfyrwyr wneud cais am lety cyn gynted â'u bod yn derbyn rhif myfyriwr chwe digid Prifysgol Abertawe.

Myfyrwyr sy'n Dychwelyd / Parhaus

 • Os gohirioch eich astudiaethau cyn 1 Chwefror yn eich blwyddyn gyntaf, rydych yn gymwys i wneud cais i'r Brifysgol eto, a gallwch wneud cais ar-lein fel myfyriwr israddedig newydd.
 • Gallwch wneud cais rhwng 1 Chwefror a 30 Mehefin.
 • Po gyntaf y gwnewch gais, gyntaf y gallwch gadarnhau eich llety.
 • Cadwch lygad hefyd ar eich Cyfrif Llety, oherwydd byddwn yn anfon cynigion yn fisol tan y canlyniadau Safon Uwch.

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Gwnewch gais cyn gynted ag y gwyddoch eich bod eisiau llety.

 • Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer llety’r Brifysgol, gwnewch gais cyn gynted â phosib.
 • Gwneir cynigion yn nhrefn dyddiad y ceisiadau unwaith y bydd eich cynnig gan y Brifysgol yn Ddiamod.
 • Os ydych wedi cael eich canlyniadau'n barod, ac mae cynnig y Brifysgol yn dod yn Ddiamod cyn mis Gorffennaf, fel arfer cewch gynnig llety o fewn mis ar ôl gwneud cais.
 • Os ydych yn aros am Lythyr Teitheb/CAS, dywedwch wrthym pan fyddwch wedi'i dderbyn.

Am ragor o wybodaeth, gweler Myfyrwyr Ôl-raddedig a Myfyrwyr Rhyngwladol

Gwneud Cais Ar-lein: Cam wrth Gam

Cyn i chi ddechrau

 • Dylech fod eisoes wedi darllen Ein Preswylfeydd i weld beth a gynigir cyn gwneud cais. Peidiwch ag anghofio'r cam hwn, oherwydd gallech gael llety nad yw'n addas ar eich cyfer!

  Unwaith i chi ddewis ble yr hoffech fyw, dilynwch Gamau 1, 2 a 3 i'ch arwain drwy greu Cyfrif Llety a chyflwyno cais.

  Mae'r broses yn hunanesboniadol, ond os hoffech ragor o wybodaeth, cliciwch ar Cam 1 am ragor o wybodaeth, neu cliciwch yma i fynd yn syth i'r adran Gwneud Cais am Lety.
  Os cewch unrhyw broblemau ar hyd y ffordd,
  cliciwch yma am ragor o gymorth!

Cam 1. Cofrestru

CAM 1. Cofrestru ar gyfer Cyfrif Llety

 • Defnyddiwch yr eiconau Yn Ôl a Nesaf ar y dudalen, NID Back neu Forward yn eich porwr.
 • I wneud cais am lety, yn gyntaf mae angen i chi gofrestru ar gyfer Cyfrif Llety.
 • Cliciwch ar 'Creu Cyfrif' yn y blwch glas fel y dengys isod:

 Front Page

 • Bydd angen i chi roi eich Rhif Myfyriwr, eich Cyfenw a'ch Dyddiad Geni.

 

 • Gwiriwch y manylion yna cliciwch ar Nesaf
 • Rhowch eich cyfeiriad e-bost (peidiwch â defnyddio un na fyddwch yn gallu'i ddefnyddio mewn blwyddyn, megis cyfeiriad e-bost ysgol)
 • Crëwch Enw Defnyddiwr (cyfeiriad e-bost yw'r hawsaf i'w gofio fel arfer)
 • Yna crëwch Gyfrinair – dewiswch un y bydd byddwch yn ei gofio!

 Register Details 2

 • Er mwyn parhau bydd angen i chi glicio ar y ddolen a anfonir atoch drwy e-bost o fewn 24 awr (bydd yn darfod ar ôl 24 awr!)
 • Unwaith i chi fewngofnodi i'ch Cyfrif Llety, bydd y dudalen yn edrych fel hyn:
 • Cliciwch ar yr eicon 'Application' (yn y cylch coch isod)

Application Page

Nawr cliciwch ar Cam 2.

Cam 2. Dechrau Gwneud Cais

CAM 2. Nawr gallwch ddechrau gwneud eich cais

Details

Gwiriwch eich manylion, yna cwblhewch eich Gwybodaeth Gyswllt mewn Argyfwng

Details 2

Ar waelod y dudalen Your Details, gwelwch Student Category. Mae'n bwysig iawn eich bod yn dewis y categori cywir er mwyn gweld y dewisiadau sydd ar gael i chi neu'r ydych yn gymwys i wneud cais amdanynt.

Student Catagory

Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Categorïau Myfyrwyr:

 • ANGEN LLETY TEULUOL – Myfyriwr o unrhyw gategori y mae angen llety teuluol arno
 • MYFYRIWR ISRADDEDIG (gradd gyntaf)
 • MYFYRIWR SY'N DYCHWELYD (ail neu drydedd flwyddyn) I fyfyrwyr sydd eisoes yn astudio yn Abertawe MYFYRIWR ÔL-RADDEDIG (GRADD MEISTR) / MYFYRIWR PHD
 • CWRS GWYDDOR IECHYD (Nyrs, Bydwraig etc.)
 • ARALL / Rhan o flwyddyn, ELTS, Cyfnewid etc.

Nawr cliciwch ar Cam 3.

Cam 3. Gwneud a Chyflwyno Cais

CAM 3. Gwneud eich dewisiadau llety

Bydd y sgrin yn edrych fel hyn. Cliciwch ar y meysydd am ragor o wybodaeth.

Preferences circled

Bydd y sgrin nesaf yn eich caniatáu i wneud ceisiadau penodol, megis llety Tawel, Di-alcohol neu Un Rhyw.

preferences

Unwaith i chi gwblhau'r rhan hon, gallwch gyflwyno'ch cais.

 

Logio i fewn i`ch cyfrif Llety

Os ydych yn cael problemau, ewch i Problemau wrth fewngofnodi?

Y Broses

Y Broses